Home Library Contact Crocs Button Button Button

Dēp inglisċ

Dēp inglisċ is moddern inglisċ wið old inglisċ orþografi. Simpliġ þat. Ċanċġing (or raðer cerfulliġ selecting) words wið þē gāl of a mār anglosaxon-līc inglisċ is a similar proċġect, but þis is nāht it. In mani weġs, it will fitt þē moddern inglisċ pronunsiasċens better and mor presīsliġ. Allsā, it will connect it mor tō oðer ġermannic langwiċġes, sins it will bē clāser tō old nors orþograficalliġ. For instans, standard “ice” is īs, clāser (or īdenticall) to old nors ís, hwiċ is difþongated in severall oðer langwiċġes þann inglisċ. For exampel in faroēs hwer it’s uis, or in Sætesdal in Norweġ wið þeyr æis, or ēven in ġermann wið Eis. Unlīk faroēs and sætesdalisċ, þe ġermann pronunsiasċen is īdenticall tō þē inglisċ. Þeġ ar bāþ ais.

A feō consistent ċanges ar f.ex. þatt -age in frenċ lānwords līk sausage and language gett þē ending -iċġ. Þerfor sawsiċġ (or sossiċġ?) and langwiċġ. Þiss sūnd is similar to þē sūnd in eċġ (edge) and it wuld þuss mak sens tō eōs þē sam spelling in lānwords, as if þeġ wer nativ. Þē ending -ise/-ize is simpliġ -īs, and e.g. colourise / colorize becoms colurīs. Þer ar nā inconsistensēs wið þiss rul and exepsċens in normall inglisċ dō nāht pleġ a part her.

Spelling ċanges and pronunsiasċens:

Normal pronunsiasċon Exampels Standard spelling
a /aː/ befor sċort r car, barn car, barn
/æ/ befor long consonants catt, accsċen cat, action
/ei/ befor sċort consonants tac, bas, fas, nasċen take, base, face, nation
/ɔː/ before ll (often) wall, all wall, all
ā /əʊ/ bāt, , þrā(w), pāker, ān boat, no, throw, poker, own
e /ɛ/ elk, belt, well, bedd elk, belt, well, bed
/ə/ hwen unstresst nasċen, molten nation
ē /iː/ þrē, ēt, rēd, grēf three, eat, read, grief
i /i/ bit(t), wind, wimenn bit, wind, women
ī /ai/ bīt, līk, līf, hwīl, fīr bite, like, life, while, fire
o /o/ top, lov, over top, love, over
ō /uː/ mōn, , rōd moon, to, rude
u /ʌ/ befor long consonants butt, muċ, crusċ but, much, crush
ū /aʊ/ hūs, , , house, now, cow, how
y /i/ (for historical rēsens) cyċen kitchen
ċ /t͡ʃ/ ċiccen, biċċ, hwiċċ chicken, bitch, which
/ʃ/ sċēp, fisċ, sċīt, sheep, fish, shite
ġ /j/ ġet, ġat, ġē, ġēt yet, yate, ye, yeet
/ɪ/ after e weġ, seġ, seġd way, say, said
sīlent after i/ī blodiġ, frendliġ, īġ (?) bloody, friendly, I
/dʒ/ in lānwords ġender, ġermann gender, German
/juː/ neō, feō, ġeōl, ceōr, teōb new, few, yule, cure, tube
/uː/ after l, r and s creō, leōd, ċeōs crew, lewd, choose
(ēo) /iː/ bēor, þēod, rēoċ (rēoc) beer, thede, reech (reek)
cw /kw/ cwēn, acwīr, cwac queen, aquire, quake
hw /ʍ/ (/hw/) or /w/ hwat, hwīt, hwens what, white, whence
ċġ /dʒ/ eċġ, weċġ, langwiċġ edge, wedge, language
/ei/ weġ, seġ, portreġ way, say, portray

aw
/ɔː/ saġ, laġ, aġ(som), maġ (?) saw, law, awe(some), maw
raw, hawl, Gawl raw, haul, Gaul
/əʊ/ toġ tow
/(w)uː/ twā, hwā, swāp two, who, swoop
ir /ɜː(r)/ ċirċ, birþ church, birth
ih /ai/ or /ɪx/ hih high
iht /ait/ or /ɪxt/ (/ɪçt/) niht, liht, riht night, light, right
oht /ɔːt/ or /ɔːxt/ dohter daughter/dochter

Āld inglisċ ēo

Þē āld inglisċ difþong ēo has developt in varius weġs, but māstliġ tō īġðer /(j)u/ or /i/. Þē /i/ pronunsiasċen is consistent wið ēo in þē weġ þat þē ē didn't leōs its lengþ, but the o has disapperd. Wið /(j)u/, hūever, þē lengþ has sċifted tō þē o and turnt þē e intō an i-sūnd. Compare āld norse sēan > siā (sjá). þēs ċanċġes ar consitent enuġ tō mac þē spellings fit for modern inglisċ as well.

Wordlist

Dēp inglisċ Old inglisċ Middel inglisċ Standard spelling
appoloċġi apology
āþ āþ ooth, oth, ath oath, aith, athe
bacen bacon bacon
barbeceō barbeque
ber bera bere bear
bēr (bēor) bēor bere beer
bred brēad bred, breed bread
brēċes, brēċ brēċ breches, breche breeches, breech
buruh, burh (?) burh borgh, burgh, buruh borough, burgh, burch
ceċċup ketchup
ceċċup ketchup
Cēġiw Kyiv, Kyjiv, Kyyiv
Cēġev Kiev, Kief, Kiou
cnē cnēow kne knee
cnīht (cniht) cniht kni(g)ht, knyght knight, knicht
coler, colur (?) colour, color colour
crūn coroune, crowne crown
/ cȳ(n) / cou, cu / kie, ky cow / kine, ky
cwac cwacian quaken quake
cwēn cwēn quene, queen, cwen queen
cwic cwic quik, quic quick
cyċen cyċen, cyċene kytchen, kichene kitchen
Cwiddiċċ Quidditch
ċēs ċīese (ċēse?) chese cheese
ċġinċġer (???) gingifer gingere, gingivere ginger
ċoclet chocolate
ċeōs (sc. ċēos) ċēosan chosen, chesen choose (scottisċ: cheese)
ċyccen, -i- ċicen, ċycen chiken chicken
dāh (dāġ) dāh, dāg dow, dogh, dagh dough, daich, dauch
dohter dohtor, dohter doughter, dohter daughter, dochter
eċġ eċġ egge edge
Ēċġypt Egypt
īeġ ei ey
Eōcran / Eōcreġn Ukraine
Eōrāp Europe Europe
eōw ēow yow you
Ēþiāpia Ethiopia
Farrā Īġlands     Faroe Islands
feō fēaw fewe few
Frans France France
frīġdaġ frīġedæġ Friȝdæi, Fryda, Friday Friday
gāst gāst gost, gast ghost
ġeōl ġeōl yol Yule
Grēs Greece
hīh (hih) hēah high, heigh, heih high
hūs hūs hous, hus house
hwat hwæt what what
hweġ hweġ, hwæġ whey, whei whey
hweðer hwæþer whether
hwīl hwīl while
, ic, ī (īġ) ich, ik ich, ik, I
inglisċ ænglisċ Englis(c)h, Inglis English
īġland īġland, īeġland iland, yland, ylond island
īs īs is ice
lac lacu lake lake
līf līf lif, lyf life
līht (liht) lēoht light, liht, leoht light
mann / menn mann / menn man, mon / men man / men
, mīn mīn mi(n), my(n) my, mine
Moroccā Morocco
mōn mōna mone moon
mūs / mȳs mūs / mȳs mous / mys mouse / mice
naċċā nacho
nahbūr (-ber) nēahġebūr neighebor neighbour, nei(ch)bour

Nāt: Is /nei-/ from nēah- + þē ġ in -ġebūr? Þat is, nēahġe-neġ-. Or is it from nēah alān?

nehst nīehst nehst, neghst, nexte next
neō nīwe, nēowe newe new
neōter neuter
nīh (nih) nēah neygh nigh, ney
nīht (niht) niht, neht, næht night(e), niȝt, naht night, nicht
prēost prēost preest, prest priest
Rām Rome
Rīn Rīn Rine, Ryne Rhine
Russċa Russia
saws sauce sauce
scōl scōl scole, schole school
sċēp sċēap sheep, scheep sheep
sċīt sċite (sċīte?) scīte, schit, schyt shite, shit
sċopp sċoppa, sċeoppa s(c)hoppe shop
sċōh sċōh sho, shoo shoe
sors (sawrs?) sours source
Span (Speġn?) Spayne Spain
strēm strēam streem, strem stream
tac tacan taken take
Tīland Thailand
tōþ / tēþ tōþ / tēþ tothe / teth, ten tooth / teeth
ūl ūle owle, oule owl
weġ weġ way, wey way
æsċ æsċ asshe ash
þā(s) þā tho(s), tha tho(se)
þāh (ðāh) þēah thaugh, thagh though, thoch
þeft (þēoft?) þīefþu thefte theft
þēof þēof theef thief
þirtiġ þritiġ thriti thirty
þrān trone throne
þrōh þorh, þurh thru(g)h, thruch through
þūm, þum þūma thombe, thoume thoum, thumb
þæt (ðæt). þæt that that

Nāts

A word like actual gets tō or þrē c’s after ēċoðer, hwer þē last gets a dott: ac(c)ċuall. Tō mak it consistent wið accċuall pronunsiasċen, īġ havv ċāsen tō lēv þē etymoloċġical spelling wið act, as well as in accsċen. Cf. þē norwiċġen spelling aksjon (but danisċ aktion).

īġ am still nāht sċur hū tō wrīt sūnds þatt wern’t in old inglisċ, suċ as /dʒ/ in anlaut and /z/. Þēs ar written līk g- or j- and z in neō inglisċ (gender, jet, zap), butt nīðer ov þēs havv æniġ traddisċen in old inglisċ wrīting. ‹G› is /ɡ/, ‹ġ› is /j/ and ‹j› simpliġ dosn’t exist. Hā-ever, þē /dʒ/ sūnd dos exist, and is written līk ‹ċġ› in e.g. eċġ (standard edge), butt never in anlaut. Is þē solōsċen þenn tō wrīt ċġender and ċġet, ēven if ċġ- never occurrd in old inglisċ?

Hū wuld the /ʒ/ sūnd in e.g. measure bē written? Þiss is a borroġd sūnd, sā old inglisċ didn’t hav a spelling for it. Sins it’s līk a voesd , wē culd meġbē wrīt it ? Mezċur.

Morocco allrediġ has allmāst þē best spelling it culd hav, butt sins þē -o is /əʊ/, it’s better wið for fonoloċġicel rēsens. Þiss wuld bē þē sam as e.g. ċanċġing oá in īslandic to fitt þē pronunsiasċen /au/. Tō folloġ þiss rul sædliġ mēns tō lēv mor oriċġinall spellings līk open bēcaws ov þē /əʊ/ (open wuld just bē /open/. It has tō bē āpen.

Þē words follow and borrow com from old inglisċ folgian and borgian, sā wuld folġ and borġ (and meġbē swolġ) bē gōd spellings, if wē cnāw þatt ġ after ol and or bēcoms /əʊ/? Comper danisċ /bɔrv/ from borg. Bāþ and orġ/olġ (and arġ/alġ?) gett þiss w-sūnd in inglisċ and danisċ. If wē folġ þiss rul, severall words will get a mor or less etymoloċġicall spelling, wiðūt it making it less fitt for þē pronunsiasċen. Suċ as borġ, folġ, swolġ as mensċend abov, þenn sorġ and marġ,

Mī hovercraft is full ov ēls.