← attende til bokstova

Målreinskingsordlista for galningar

Altfor ofte er ordlistor skrivne med tanke på kva folk hev nytta av, og kva dei helst vil skriva og segja. Ordlistone viser umsyn til ynski åt lesaren, og er meinte å vera ein god og høvande reidskap i kvardagen. Dei skildrar røynlege ord, og ord som hev vore gjenom umhugsam dryfting millom fleire folk, og gjev råder for ei målføring som kjennest god både for skrivaren og lesaren. Når folk bled upp i ei slik ordlista kann dei vera trygge på at kvart ord er eit ord dei òg kann leggja til i sitt mål.

Denne ordlista er ikkje ei slik ordlista.


1: tilsende framlegg.