← attende til bokstova

Norsk Navnebog, eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne

Av Ivar Aasen (1878). Sjå faksimilar av boki på Nasjonalbiblioteket.

Denne boki er digitalisert med Optical Character Recognition (OCR) og kann hava lyte.


Det kunde ved visse Leiligheder være ønskeligt at have en Oversigt af de Mandsnavne og Kvindenavne, som nu ere i Brug, eller som i den seneste Tid have været brugelige her i Landet; men det vil altid falde noget vanskeligt at faa dem alle samlede, da de for en stor Deel maa opsøges i Haandskrifter og Optegnelser fra meget forskjellige Hænder. Og da nogle af disse Navne forefindes i flere forskjellige Former, vil der ofte ogsaa blive Tvivl om, hvilken Form der skal ansees som den retteste. For en stor Deel have vi rigtignok en god Veiledning i de skriftlige Optegnelser fra den gamle Tid, da Navnene bleve tydeligere udtalte og rettere skrevne, end som nu er sædvanligt; men imidlertid have vi nu ogsaa en Mængde af Navne, som ikke forefindes i de gamle Skrifter, og hvis Opkomst ofte er vanskelig at forklare. Vi faa altsaa ikke gjøre os nogen Forventning om at finde en sikker Bestemmelse af den rette Form for alle disse Navne, og heller ikke vente at finde en fuldstændig Samling af alle norske Navne; men alligevel kan det dog være nyttigt at have den største Deel af Forraadet samlet og opstillet i saadan Orden, at man derved kan komme til en nogenlunde rigtig Opfatning af de almindelige Former.

Om Brugen af de norske Navne skrev jeg engang et Stykke, som blev optaget i Tidsskriftet „Folkevennen“ for 1854; og dermed fulgte der i næste Aargang et Register over de Navne, som jeg til den Tid havde samlet. Imidlertid havde Professor Munch allerede henvendt sin Opmærksomhed paa denne Sag. Efter at have skrevet et Par mindre Stykker derom i den norske Folke-Kalender (1849 og 1854), meddelte han tilsidst i sit norske Maanedsskrift 1857 en udførlig Afhandling om de norske Navnes Form og Sammensætning med fortræffelige Oplysninger om den gamle Navneskik hos de beslægtede Folkeslag. Denne Afhandling findes nu ogsaa aftrykt i det fjerde Bind af Munchs samlede Afhandlinger; men man kunde ellers ønske, at den for længe siden havde været udgiven som en Bog for sig selv, for at den kunde blive mere bekjendt og udbredt iblandt Folket.

Efter den udførlige Behandling, som Navnene ved dette Arbeide af Professor Munch havde faaet, kunde det synes saa, at der nu ikke behøvedes noget mere i denne Sag; men alligevel have dog mange ønsket ogsaa at have et Register over de norske Navne, og derfor er jeg da ofte bleven tilraadet at foretage et Eftersyn af mit Navneregister og lade det udkomme som en særskilt Bog. Men for dette Tilfælde ønskede jeg først at have en mere fuldstændig Navnesamling, og desuden har jeg altid ventet paa nye Oplysninger om enkelte dunkle eller tvivlsomme Navne. Derved er da dette Arbeide blevet længe udsat og forsinket; men imidlertid er dog noget vundet derved, idet jeg baade har faaet et større Forraad af Navne og tillige har fundet nogen Tilhjelp i adskillige Skrifter, som i de senere Aar ere udkomne i andre Lande, fornemmelig i Tyskland.

Det fuldstændigste Forraad af Navne maa nu være at finde i de samlede Folketællings-Lister, og derfor har jeg da henvendt mig til det statistiske Kontor og faaet Adgang til at gjennemsee Navnelisterne fra en af de sidste Folketællinger (nemlig fra 1865). I denne store Samling har jeg da først og fremst gjennemgaaet Listerne fra de Bygder, som pleie at have de fleste gamle Navne, og dernæst ogsaa enkelte Lister fra enhver Deel af Landet. Og da det nu kunde antages, at adskillige gamle Navne i den sidste Tid kunde være vragede og gaaede af Brug, har jeg ogsaa gjennemseet en stor Deel af de ældre Navnelister i Rigsarkivet, ligesom jeg ogsaa har benyttet enkelte andre Optegnelser om Navne fra det forrige Aarhundrede. Det kunde endog være ønskeligt at gjennemlæse en Folketælling for Bygd og By over det hele Land; men et saadant Arbeide vilde da blive alt for langvarigt, og alligevel vilde man endda ikke være sikker paa at have fundet alle Navne. Der er nemlig Exempler paa, at et og andet gammelt Navn kan virkelig være i Brug iblandt Folket, men alligevel mangler i Navnelisterne, fordi det nemlig har været opfattet som en Form af et andet Navn, som var mere bekjendt. Og saa er der ogsaa flere Uleiligheder ved at samle Navne af Haandskrifter, idet man lettelig kan læse feil og ofte træffer Navne, som ere vanskelige at læse, saa at man hellere vil gaa dem forbi end udsætte sig for at forvanske dem ved Afskrivningen.

For Brugen af denne Navnesamling kunde det synes bekvemmest at finde alle Navne opstillede i et eneste Register; men forsaavidt som man ønsker at faa et Begreb om den egentlige norske Navneskik, maa det dog være tjenligere at have de norske Navne opstillede for sig selv, da man derved faar en Navnerække med større Enhed og indre Sammenhæng, ligesom man da ogsaa undgaar den Ulempe, at en og anden Anmærkning om Navnets Opkomst maatte gjentages paa flere Steder. Af denne Grund opstilles her først en Række af norske Navne, dernæst en Række af fremmede eller indførte Navne og tilsidst en kort Opregning af nydannede Navne med fremmed Form.

Blandt de ældre Optegnelser, hvortil der ved Leilighed kunde henvises, kunne følgende her blive nævnte. 1) Matrikulen fra 1838. 2) Listerne fra Folketællingen i 1801. 3) Wilse’s Spydebergs Beskrivelse, 1779 (Side 424 og Tillæg XLVI). 4) Pontoppidans Navne fra Bergens Stift i hans norske Glossarium, 1749. 5) De Fine’s Beskrivelse over Stavanger Amt, 1745. (Indført i Nicolaysens Norske Magasin, tredie Bind). 6) Optegnelser fra 1743, en Samling af Beretninger til Svar paa visse Forespørgsler fra Regjeringen. (Ikke fuldstændig).

Forkortninger.
Berg. Bergens Stift.
Dipl. Det norske Diplomatarium.
F. L. Folketællings-Listerne.
Gbr. Gudbrandsdalen.
G. N. Gammel-Norsk.
Hall. Hallingdal.
Hard. Hardanger.
Jf. Jævnfør (til Sammenligning).
Kv. Kvindenavn.
M. Mandsnavn.
Matr. Matrikulen.
Ndm. Nordmøre.
Nfj. Nordfjord.
Nhl. Nordhordland.
Rbg. Raabygdelaget.
Ryf. Ryfylke.
Shl. Søndhordland.
Tel. Telemarken.
Trondh. Trondhjems Stift.
Østl. Østlandet.

I. Norske Navne.

[Aale, Aamund og flere, s. S. 9.

Aggrim (Agrim), M. I Sogn og ved Bergen. Kunde opfattes som Ag-grim (ligt Agmund og Agvald). „Ag“ forklares som Ave (Age) eller Respekt.

Agmund, M. Telemarken. (Usikkert). I Navnelisterne findes ellers Ammund og Amund; men det sidste sættes ogsaa ofte for Aamund. G. N. Agmundr eller Øgmundr, adskilt fra Amunde.

Agna, Kv. Fra Smaalenene. (Tvivlsomt).

Agnar, M. (Optaget af den gamle Historie).

Agvald, M. Skal forekomme i Formen Avald, men vil ellers falde sammen med Aavald.

Aldis, Kv. Ved Skien (F. L. 1801). Maaskee for Alvdis.

Allaug, Kv. Mandal. Ogsaa skrevet Allou og Allu, men tildeels Adlou og Adelou, som er mere dunkelt og nærmer sig til Oddlaug. Fra Valders anføres Ølloug, som maaskee er det samme. (En Allaug fra 1489 nævnes i Dipl. 5, 679). Jf. Aarlaug.

Alv, M. Mangesteds. Tildeels skrevet Alf efter den gamle Maade.

Alvald, M. Søndhordland (Matr.). Maaskee Alv-vald.

Alvhild (Alvild, Alvilda), Kv. Østl.

[Ambjør, s. Arnbjørg.

[Andi, s. Arnrid. — Andor, s. Arndor.

Are, M. Mandal og Rbg. G. N. Are.

Arna, Kv. Ved Bergen „Adna“. Tvivlsomt, da det ogsaa kunde være en Form af Navnet Anna.

Arnbera? Kv. „Anber“. Hedemarken.

Arnbjørg (Anbjørg). Kv. Lyder sædvanligst Anbjør, og tildeels Ambjør (da nemlig „nb“ let gaar over til mb). Mangesteds i Brug.

Arnbjørn, M. Mest almindelig „Anbjønn“ og tildeels „Ambjønn“.

Arnborg, Kv. Rbg. og Tel. Lyder som Anbor og Ambor, ogsaa skrevet Ambør.

Arndor, M. Trondh. og Nordland. Lyder som Andor. Egentlig Arn-thor, men findes allerede tidlig skrevet Arndor og Andor.

Arndora (Andora). Kv. Smaalenene. Egentlig Arnthora.

Arne, M. Mangesteds tydelig udtalt. Hertil hører vel ogsaa „Arn“ eller „Aren“ i Trondh. og Nordland. En anden Form „Aadne“ synes hellere at høre til Navnet Aane.

Arnfinn, M. Mest nordenfjelds og vestenfjelds. Sædvanlig udtalt Anfinn, tildeels Amfinn.

Arnfred (Anfred), M. Budstikken fra 1813, S. 545. Fra Sogn.

Arnfrid (Anfri), Kv. Hos Pontoppidan. Ogsaa fra Rommerige (Høland) 1743.

Arngjerd (Angjær), Kv. Rbg. og Tel. (G. N. Arngerd).

Arngrim (Angrim), M. Trondh., ogsaa i Rbg.

Arngunna (Angunna), Kv. — Hard. Voss.

Arnhild (Arnilda)? Kv. „Annille“, Søndfjord.

Arnkjell (Ankjell), M. Mandal (Matr.).

Arnlaug (Anlaug), Kv. — Rbg. og Tel. (Skrevet Anlou og Andlou).

Arnleiv (?), Kv. Rbg. Tvivlsomt, da det nemlig skrives „Anløf“.

Arnrid (?), Kv. Saaledes kan man vel opfatte Navnet „Andri“, som findes i ældre Lister fra Sogn, og maaskee ogsaa „Andi“, som bruges i Øvre Telemarken. Da det sidste har nogen Lighed med „Randi“, og dette fordum har hedt Ragndid (Randid), der ansees for det samme som Ragnrid, kunde man ogsaa tænke sig, at et gammelt Arn-rid er for Vellyds Skyld blevet til Arndid og dernæst Andid eller Andi.

Arnstein (Anstein), M. Mandal, Østl.

Arnulv, M. Buskerud. Tildeels skrevet Anulf.

Arnvald, M. Skal forekomne nordenfjelds i Formen Annvald eller Amball(?). Ellers bekjendt i den tydske Form: Arnold.

Arnvid (Anved, Anve), M. Hard. og Voss.

Arvid (Arved, Arve), M. Flere Steder søndenfjelds, (G. N. Arvidr). Arve kunde ogsaa være et Navn for sig selv.

Asbera (Asber, Asper), Kv. — Mandal, Rbg. Tel. (As er egentlig det samme som Aas og bruges sædvanlig i de Navne, hvor en Konsonant paafølger).

Asbjørg (Asbjør), Kv. Mest i Rbg.

Asbjørn, M. Mangesteds brugeligt.

Asborg (Aspor), Kv. — Mandal, Rbg. Nedenæs.

Asgaut, M. Ryf. Hard. og fl. Tildeels feilagtig skrevet Askout og Askoud.

Asgeir, M. — Tel. og fl. Lyder som Asgjeir, Askjei, Askjer, ogsaa skrevet Asker.

Asgjerd, Kv. — Mandal, Ryf. Hard. og fl. Sædvanlig Asgjær, ogsaa skrevet Asjær, Askjer, Aschier.

Asgrim, M. Sogn, Hall., Valders.

Askjell, M. Mest vestenfjelds. Tildeels skrevet Askild.

Aslak, M. Mest i de sydlige Egne. Afvigende: Atlak, (Lister), Atlaak (Hard.).

Aslaug, Kv. Mest i de sydlige Egne. Findes tildeels skrevet Oslou, som vel egentlig er Aaslaug.

Asleiv . Kv. Tel. (F. L. 1801).

Asleiv, M. Tvivlsomt, da det kun er fundet i Formen „Asløv“, F. L. 1801, fra Tel. (Laardal).

Asmund, M. Tildeels i Bergens Stift, men mest brugt i de sydligere Egne i Formen Osmund (Aasmund).

Assur, M. Hall. Ogsaa skrevet Asor, og paa andre Steder Asser og Aaser (?). G. N. Øssur (Øzurr); i Brevene ogsaa Assur og Ossor. (Angelsax. Atsur).

Astrid (Astri), Kv. Rbg. Ryf. Sogn, Hall. og fl. (Vel egentlig As-rid).

Atla, Kv. Afvigende „Asle“, Rbg. Nedenæs. Hertil hører maaskee det nyformede Navn Aslina, Aselina, Asseline; dog kunde dette ogsaa høre til det sammensatte „Aase-Lena“.

Atle, M. Sogn og Voss. Afvig. „Asle“, Hall. Buskerud. G. N. Atle. (Jf. Ordet atall, ɔ: heftig, skarp, slem). Hertil hører vel ogsaa Navnet „Alt“, som forekommer ved Trondhjem.

Aud (Aude), Kv. Sandsver? — (G. N. Audr).

Audbjørg, Kv. Mandal. Udtalt Aubjør; feilagtig skrevet Ødbjør og Øbjør. Aud i disse Navne betyder Lykke eller Rigdom. Hertil svarer det engelske „Ed“ (fordum Ead), f. Ex. i Edmund og Edvard, som her skulde hedde Audmund og Audvard.

Audbjørn (Aubjørn), M. Efter Optegnelser fra Rommerige (Nannestad) 1743.

Audgrim (Augrim), M. Jarlsberg.

Audgunn (Augunna), Kv. Sogn. (Om et Mandsnavn „Audgunn“ see Audun).

Audkjell (Aukjel), M. Mandal.

Audni (?), Kv. Hertil maaskee „Unni“, brugt i Sogn, og Navnet „Onne“ i ældre Lister. (G. N. Audny).

Audstein (?), M. Austein (og Austin) findes nævnt i et Par Lister søndenfjelds; Aastein er anført fra Hadeland; Osstein (skrevet Østen) forekommer i Ber-gens Stift. Falder ogsaa let sammen med Augustin.

Audulv (?) M. „Oulf“ i Matrikulen fra Rommerige. Usikkert.

Audun, M. Meget udbredt i de sydlige Egne og tillige i Trondhjems Stift. Paa Østl. mest skrevet „Auden“, nordenfjelds ogsaa „Audden“, i det Mandalske „Auen“. Afvigende herfra er: 1) Odin, i Indherred, 2) Augun (Augon, Augen) i Tel. Rbg. og Ryfylke. Det sidste kunde synes at være et andet Navn, og det lyder endog etsteds som „Audgunn“ (Indre Sogn); men det lader sig vanskelig bestemme, da Formen „gunn“ forøvrigt kun danner Kvindenavne.

[Auver, M. en dunkel Navneform, hvorom s. Ølver.

Avle, M. Østerdalen. G. N. Afle (i Sverres Saga).

Aake, M. Ryf. og fl. Skrives sædvanlig Aage.

Aale, M. Nordland (Senjen) efter Matrikulen.

Aamund, M. Skrives tildeels „Amund“, endskjønt det lyder som Aamund (i Bergens Stift ogsaa Aamunde). Paa nogle Steder lyder det som Omund og Ommund. G. N. Amunde (āmundi). Jf. Agmund.

Aane, M. Rbg. Tel. og fl. Hertil hører vel ogsaa „Aagne“ (i Sogn) og maaskee „Aadne“, som nogle ansee som en Form af Arne.

Aanet, M. Nordland. Synes at høre sammen med det gamle Øndott eller Andott (Dipl. I, 271. 571), hvis det ikke er en fremmed Form.

Aanund, M. Mest brugt i de sydligste Egne; deels skrevet Aanund, Aanon, Aanen, og deels Anund, Anun, Anon. Formen Aanund er egentlig Onund (med aabent o); G. N. Önund, med Omlyd for Anund eller Anvind, som ellers er dunkelt.

Aarlaug, Kv. Voss, Søndfjord. Ofte skrevet Orlog og Orlov.

Aarrid (Aari), Kv. Sogn (Lærdal). Lidt tvivlsomt.

Aarstein, M. Søndhordland (Matr.).

Aasa (Aase), Kv. Meget udbredt i de sydlige Egne.

Aashild (Aasilda), Kv. Rbg. Tel. Nogle Steder Aasille.

Aasni (Aasne), Kv. Mandal, Rbg. (G. N. Asny).

Aasta (Aaste), Kv. Hard. Tel. Østlandet.

Aaste, M. Tel. (Bø). Disse Navne henføres til det gamle Ord Aast (āst), ɔ: Yndest, Kjærlighed.

[Aastein, s. Audstein.

Aasulv (Aasulf), M. Rbg. Tildeels skrevet Osov (Aasov), Aasul (Aasuld) og Aasel.

Aasvald, M. Tel. Soløer. Oftere Osvald. Andre Navne have „As“ for Aas; s. Asbera og følgende.

[Aattar, s. Ottar.

Aavald, M. Rbg. I Sætersdalen hedder det Aavaald men skrives „Ovild“.

[Bardo, og Baro, s. Bergtor.

Baste, M. Nordhordland. Tvivlsomt da det kunde være en Forkortning af det fremmede Bastian (Sebastian).

[Bauge, s. Boge.

Baugheid (Baugeid), Kv. Nordmøre. Findes skrevet Bogei, eller Boggei. (F. L. 1801).

Baard, M. Mangesteds. Ansees som Forkortning af et gammelt Baar-rød. Udtales sædvanlig „Baar“ og paa nogle Steder næsten som „Baal“.

[Bellest, s. Billest.

Berg, M. Rbg. Ryf. (G. N. Bergr).

Berge, M. Vestenfjelds sædvanlig udtalt Bergje (Berje). Paa Østl. bruges oftere Berger. Maaskee kun en anden Form af Byrge (Birger).

Bergsvein, M. Mest i Trondhj. Stift. Sædvanlig udtalt Bersvein (Bersven).

Bergtor, M. Ogsaa skrevet Bertor og Berto. (Mandal, Nedenæs). Egentlig Bergthor, men synes tidlig at have faaet Formen Bergdor og findes i de gamle Breve sædvanlig skrevet Berdor, paa enkelt Sted ogsaa Børdor og Bardor. Hertil hører maaskee: Bardo (Nordland), Baro (ved Trondhjem), Berau og Børro (Nordmøre), Bølo (Gbr.), Børaa eller Byrraa (Søndmøre). Om Formen „Børre“ s. Byrge.

Berulv, M. Nedenæs, Mandal og fl. Lyder deels Bærul, deels Bæruv, og skrives forskjelligt: Berulf, Beruld, Børel, Børild; eller: Børuf og Børru. G. N. Berulf. (Ber betyder Bjørn).

Besse, M. Mandal og ved Bergen. Afvig. „Bess“, Indherred. G. N. Besse, egentlig Berse (ɔ: Bjørn).

Billest (eller Billeist), M. Ryfylke i Formen Bellest. G. N. Billeist. („Bilæster“, Dipl. 4, 688). Navne med „bil“ ere kun faa i G. N., men flere i Gammel-Engelsk og Tydsk.

[Bjermund, s. Bjørgmund.

Bjerne, M. Ryf. og Voss i Formen Bjedne og Bjenne. Nogle Steder: Bjønne (Rbg. Shl.). G. N. Bjarne.

Bjerte, M. Romsdalen. Ogsaa i en ældre Form: Bjarte. (I gamle Breve Bjert).

Bjug, M. Sætersdalen. Ogsaa G. N.

Bjørgmund (?), M. Lyngdal i Formen Bjermund, som ogsaa kunde være Bjernmund (Bjarnmund).

Bjørgulv, M. Rbg. og Tel. I Sætersd. udtalt Bjørguv (Bjørgu); tildeels skrevet Bjørguf.

Bjørn, M. Mangesteds. Lyder som Bjønn og Bjødn.

Bjørnar (?), M. „Bjørner“ (fra Gudbr.) kunde maaskee ogsaa være et gammelt Bjørnvard.

Bjørnhild, Kv. „Bjønnild“ og „Bjønnilla“, Ryf. (F. L. 1801). G. N. Bjarnhild.

Bjørnulv, M. Sjelden. Findes ellers skrevet Bjørnalf (fra Romsdalen). Islandsk Bjørnolf.

Bjørnvald, M. Tel.? (Landst. Folkeviser 640 f.).

Bodvar (Boddvar), M. Nordfjord. G. N. Bödvar. Böd (eller Bødu) betyder: Kamp, Strid.

Bodvild (?), Kv. I Pontoppidans Navneliste „Boville“. I Optegn. fra Smaalenene 1743: „Bavil“ (vistnok Feilskrivning). Hertil hører maaskee den fordunklede Form Boel, eller Bol (Bool), som forekommer mangesteds i den sydlige Deel af Landet, og som ogsaa har givet Anledning til et Par Nymodens Navne: Bolina og Boletta, maaskee ogsaa: Bolla. G. N. Bödvild (for Bödu-hild). Men ved Siden af „Boel“ findes ogsaa Bodil, og dette kunde maaskee være en svækket Form af Bothild.

Boge (Bogje, aabent o), M. Noget tvivlsomt. I Nordland skrevet „Baaje“, andre Steder Boie og Bøye. G. N. Boge. En anden Form „Bo“ (fra Jarlsberg) hører vel hellere til det gamle Bue (ɔ: boende Mand).

[Bol, s. Bodvild og Bothild.

Bonde, M. Nedenæs, ogsaa i Nordland.

Borgar, M. Tildeels afvigende „Borgaar“, Sætersdalen; „Borger“, Østl. (G. N. Borgar).

Borghild, Kv. Flere Steder Borgilda og Borgilla; ogsaa Borgela (Ryf.) og Borrild.

Borgni, Kv. Sædvanlig udtalt Borni, ogsaa skrevet Baarni. (Berg. og Trondh.). G. N. Borgny.

Borgulv, M. (Mandal)? Tvivlsomt, da det nemlig er skrevet „Borru“, som maaskee kunde være Børruv (= Berulv).

Bothild, Kv. Søndre Berg. og fl. Oftere Botilda; ogsaa skrevet Botilla og Bottela. G. N. Bothild. Hvorvidt Bodil og Boel hører hertil, er noget uvist. S. Bodvild.

Botolv, M. Mangesteds brugt; sædvanlig udtalt med aabent „o“ i begge Stavelser og derfor ofte skrevet „Bottolf“, skjønt det vel egentlig er sammensat af Bot (boot) og Ulv. I Trondh. Stift tildeels afvigende: Butulv, Butul.

Brand, M. I Navnelisten fra Stavanger 1745.

Bratt, M. I gamle Lister fra Stavanger og Tel.

Brede, M. Østl. Navnets gamle Form er usikker.

Brodd, M. Trondh. (Værdalen). Findes skrevet „Braad“.

Broder, M. Trondh. (Fosen). Ogsaa G. N.

Bruse, M. Søndfjord.

Brynhild (Brynild), Kv. Mangesteds brugt. Udtalt med aabent „y“ og derfor ofte skrevet Brønild. Ellers ogsaa Brynilda, Brynille og (i Ryf.) Brønla.

Brynjulv (Brynjulf), M. Mangesteds brugt; oftest udtalt Brynjul og Brynjel, som har givet Anledning til flere feilagtige Skrivemaader: Brynjuld, Brynnel, Brynil, Brynild, Bryngild og Bryngel.

Brynvald, M. Fundet blandt Navne fra Nordland. Ogsaa i Formen Brynold. (Helgeland). En anden Form Brynolf hører vel hellere til Brynjulv.

Byrge (Børge), M. Ryf. og fl. G. N. Birgir (Byrger). Jf. Berge. I Stedet for den gamle Udtale Byrgje (Børje) hører man ofte „Børre“, og saaledes bliver det da ogsaa skrevet. Nordligst i Bergens Stift skriver man ogsaa Børre for Børaa (eller Børro); men dette hører vel hellere til de før omtalte Former af Berdor (Bergthor).

[Børel, s. Berulv. — Børre, s. Byrge og Bergtor.

Dag, M. Ryf. Hard. Voss.

Dagfinn, M. Ryf. og fl. Nogle Steder udtalt Daffin og forvexlet med David.

Dagni, Kv. Tel. i Formen Dagne. G. N. Dagny.

Dan, M. Ved Kristianssand. (Matr.). Ogsaa G. N.

Disa, Kv. Tel. og Ryf. (Suledal) — En ældre Form Dis omtales paa flere Steder. Jf. Aldis, Halldis, Tordis.

Domhild, Kv. Findes mest i ældre Lister fra Jæderen, Hard. og Nhl. i Formen Domilde og Domele.

Dreng, M. Sætersdalen og Telemarken.

Dyre, M. Mest paa Østlandet. (Kan henføres til Ordet „dyr“, ɔ: dyrebar, kjær).

Egel (Egil), M. Mest i de sydligste Egne. Egentlig udtalt Egjel (med aabent e), men gaar let over til Eigjel (Eiel). G. N. Egill.

Egeleiv, Kv. Telemarken. Synes egentlig at hedde Egjeleiv (med aabent „e“, ligesom i Egjel), men skrives sædvanlig Egelev (Egelef). Imidlertid findes ogsaa Eggjeli, Ægeli, Egle og Eilei, som maaskee høre til et andet Navn. I gamle Skrifter findes Egileif, Eigileif og Ægeleif.

Eiliv (Eilev), M. Meget brugt søndenfjelds og vestenfjelds. Ofte skrevet Eilef, Elef, Elleff. G. N. Eilif.

Eimund, M. Findes i Pontoppidans Navneliste fra Bergens Stift. Uvist om nu i Brug.

Einar, M. Mangesteds. (Ofte skrevet Ener).

Einvald (?), M. „Enevold“, Jæderen.

Eirik, M. Nogle Steder udtalt „Erik“ og almindelig skrevet saa.

Eivind, M. Lyder tildeels som Evind, Even og Æven. „Øven“ er vistnok et andet Navn.

Eldar, M. Meddeelt fra Nordmøre (Edø). Tvivlsomt, da Navnet Elder (Eldir) kun er forefundet i Edda.

Eldbjørg, Kv. „Elbjør“, Tel. (Hiterdal).

Eldrid, Kv. „Eldri“, Rbg. og Ryf. G. N. Eldrid. Hertil hører vel ogsaa „Ildri“ i Trondh. Stift, hvis det ikke er en Form af det gamle Hilderid.

Ellend, eller Erlend, M. — Sogn, Valders, Guldalen og fl. Tildeels udtalt Edlend (for Erlend). Ellers findes ogsaa „Eland“ og „Erland“ (mest søndenfjelds). G. N. Erlend.

Elling, M. Almindeligst saaledes udtalt; sjeldnere Edling. G. N. Erling.

Endride (Endrede), M. Mest almindelig forkortet til „Endre“. Paa Søndmøre tydelig udtalt Endride (med aabent i). G. N. Endride og Einride, forklaret som Ein-ride, ɔ: den som rider alene, eller frem for de øvrige. En anden Form er „Indre“ (Shl.), maaskee et andet Navn.

[Engel, s. Ingjeld. — Esten, s. Øystein.

Fartein (for Farthegn), M. Søndhordland. G. N. Farthegn. Ordet Thegn (ɔ: Borger, Undersaat) var mest brugt i gammel-engelske Navne, som Baduthegn, Eadthegn, Kynethegn.

Faste, M. Trondh. Stift (Guldalen). Ogsaa G. N.

Finn, M. Berg. Stift; ogsaa paa Østlandet.

Finna, Kv. Østl. (Romerige). Ogsaa Islandsk.

Finnboge (aab. o), M. Forekommer søndenfjelds i Formen „Finboe“ og „Finbue“ (F. L. 1801). G. N. Finnboge.

Finngard, M. Buskerud og fl Da „Gard“ paa Østl. udtales næsten som „Gal“, bliver Navnet gjerne skrevet Fingal, som er feilagtigt.

Finnkjell, M. Valders, ogsaa Lister (Lyngdal og fl.). Udtales tildeels feilagtigt: Finkel (Fink’l).

Finnvid (Finnved), M. Søndmøre (sjelden).

Folke, M. Sætersdalen. Udtalt Folkje og Fokkje (G. N. Folki).

Folkvard (Folkvar), M. Tel. Mandal.

Frida Kv. Sogn (Fria); ogsaa fra Bamble (Fride). G. N. Frida. Pontoppidans Navneliste har ogsaa et Mandsnavn „Frie“ (Fride). Hører til Ordet frid, ɔ: vakker.

Frode, M. Buskerud og fl. (Jf. G. N. frodr, ɔ: viis).

Fuse, M. Nordhordland. Ellers sammensat: Sigfus, Vigfus. Til Ordet fus, ɔ: villig, godvillig.

Gamal (?). Søndmøre, i Formen Gammel, ogsaa ved Mandal. (Jf. G. N. Gamall og Gamle). Da Ordet ellers betones som „Gamm’l“ er der Tvivl, om det ikke er et fremmedt Navn efter det bibelske Gamaliel.

Gard, M. Mandal og Rbg. i Formen „Gar“. G. N. Gard (Gardr). Jf. Finngard, Inggard, Tørgard.

Gardbrand (Garbrand), M. Nordfjord.

Gase, M. Mandal og Rbg. Tildeels skrevet Gasse. Ogsaa i gamle Breve Gase og Gasse. (Jf. Gjesa).

Gaut, M. Ryf. og fl. Jf. Asgaut, Torgaut.

Gaute, M. Ryf. Hardanger og fl. G. N. Gaute, adskilt fra Gaut (Gautr).

Geir (Gjeir), M. Nævnes i Telemarken, men siges at være forældet. Ellers brugt i Sammensætning: Asgeir, Hallgeir, Oddgeir, Torgeir og fl.

Geirlaug (Gjerlaug), Kv. Rbg. og Mandal. Sædvanlig skrevet Gjellaug, ogsaa Gjellov og Gjelluv.

Geirlaug, M. „Gjelloug“ i Optegn. fra Follo 1743.

Geirleiv (Gjerlev), M. Smaalenene. (Matr.).

Geirmund (Gjermund), M. Mangesteds.

Geirtrud (Gjertrud), Kv. (G. N. Geirthrud). Noget ligt er Jartrud (Jartru), men efter de gamle Skrifter er dette et andet Navn (Jardthrud).

Geirulv, M. Mandal, Rbg. og fl. Tildeels skrevet Gjerulf, men ogsaa Gjeruv og Gjerul eller Gjeruld.

Gils, M. Nordland (Salten). G. N. Gils ogsaa skrevet Gjuls (Dipl. 1, 357) og Gjulse (Dipl. 2, 151). Jf. Hergils, Torgils, Øygils. Har ellers nogen Lighed med det franske Giles (Ægidius).

Gisla, Kv. Nhl. i Formen Gitla (F. L. 1801). Vestenfjelds bliver „sl“ til „tl“; østenfjelds „tl“ til „sl“.

Gislaug, Kv. Nordfjord. Afvigende: Gitlaug, Gjetlaug, Sogn, Jæderen. G. N. Gislaug.

Gisle, M. Rbg. Tel. og fl. Vestenfjelds med sædvanlig Overgang: Gitle og Gjetle. (Jf. Ordet Gisl, ɔ: Gidsel, Fredspant).

Gisleiv (?) M. „Gitlev“ findes anført i en ældre Liste fra Stavanger Amt.

Gjerd, Kv. Ved Bergen i Formen „Gjær“. G. N. Gerd (Gerdr). Hertil Arngjerd, Asgjerd, Hallgjerd og fl.

Gjesa, Kv. Sogn. Ogsaa skrevet Gjæsa. G. N. Gesa. Synes beslægtet med Navnet Gase. I det Mandalske forekommer et nyformet Navn Gesina (Gjesina), som vel ogsaa hører hertil.

Gjest, M. Sogn, Nummedal og fl. G. N. Gest(r).

Gjevle (?), M. Sogn (Evindvig). Skrives sædvanlig „Gjeble“ og saaledes ogsaa i gamle Breve „Geble“. Dunkelt, men synes at høre til det gamle gjøf (Gave) eller gæfa (Lykke).

Gjevvald, M. Østerdalen. G. N. Gefvald og Gjafvald.

Gjurd (for Gyrd), M. Mest paa Østlandet. Da Lyden „rd“ bliver deels „r“, deels „l“, faar dette Navn forskjelli-ge Former, nemlig: Gjur, Jur (Juer); Jul (Juel, Juul). G. N. Gyrd (Gyrdr), senere ogsaa Gjurd. (Betydning: omgjordet, eller omgjordende).

[Gjøda, s. Gyda.

Gløder, M. Jarlsberg og fl. i forkortet Form Gløer. G. N. Gløder (Glødir).

Gode (?), M. „Goe“ fra Nummedal. (Matrik.). Tvivlsomt. Ellers findes ogsaa nogle Navne, som begynde med „God“ som Godfred, Godleiv, Godskalk; men de synes at være dannede efter fremmede Navne.

[Gola, og Golla, s. Gulla.

Gredgard (?), M. Tel. og fl. i Formen Gregar og Greggar. Ogsaa i gamle Breve findes Gredgard; men dette er maaskee en tillempet Form for det gamle Griotgard, og desuden falder det nær sammen med det fremmede Gregorius (hvorom senere).

Greip, M. Hard. og Shl. Findes ogsaa skrevet „Grip“. G. N. Greip.

Grim (Griim), M. Ved Trondhjem, ogsaa Østl. Jf. Arngrim, Asgrim, Audgrim, Hallgrim og fl.

Grimar, M. Telemarken. (Matr.). Ogsaa G. N.

Gro, Kv. Mangesteds i de sydlige Egne. G. N. Gro og Groa. Kan maaskee betyde: voxende, eller trivelig. Munch, som netop opstiller denne Betydning, anseer det ogsaa muligt, at Navnet kan være indkommet fra Skotland. Nordenfjelds finder man Navnet stødende, da „Gro“ der betyder Padde.

Grunde, M. Rbg. Ogsaa G. N.

Gudbjørg, Kv. Østl. I Dagligtale Gubbjør. Ellers findes ogsaa en anden Form „Gudber“, som maaskee er et gammelt Gudbera. Jf. Gunnbjørg. Ved disse Navne kan anmærkes, at Forledet „Gud“ vel oftest er det samme som Gunn. G. N. Gudr omvexler med Gunnr (ɔ: Strid, eller Stridsgudinde, Valkyrje). Gammel-Engelsk har Formen gu˜ð (guth); Tydsken har gund.

Gudbrand, M. Østl. ofte udtalt Gubbrand. Paa andre Steder ombyttes det med Gullbrand.

Gudfast, M. Namdalen (F. L. 1801).

Gudlak (Gullak), M. Berg. Stift. Kan maaskee være en Form af Gudleik. Jf. Leik.

Gudlaug (Gullaug), Kv. Trondh. Stift, Gbr. og fl.

Gudlaug (Gullaug), M. Rbg. og fl. Naar man paa nogle Steder skriver Gullof (Guluf, Gulov), er det uvist, om dette skal være Gudlaug eller Gudleiv.

Gudleik (Gulleik). M. Mangesteds. Oftere skrevet Gullek og Gullik. (Jf. Gudlak).

Gudleiv (Gulleiv). M. Søndhordland (Matr.). Maaskee ogsaa overgaaet til „Gullov“, s. Gudlaug.

Gudmund, M. Mangesteds. Tildeels ombyttet med Gullmund (som dog ogsaa kan være et gammelt Navn).

Gudni, Kv. Paa Søndmøre udtalt Guni; fra Mandal og Tel. findes Gune og Gone. G. N. Gudny.

Gudolv (eller Gudulf), M. Anført fra Namdalen og Nordland. Ellers forkortet til Guel (eller Guul), Valders, Nummedal og flere. Ogsaa „Gulf“, fra Sogn. G. N. Gudolf.

Gudrid, Kv. Mangesteds brugt, men sædvanlig udtalt Guri; i Sætersdalen Guiri eller Guyri (feilagtig skrevet Gyri). Nogle Steder forfusket til „Gurina“.

Gudrun, Kv. Afstumpet i Formen: Guru (Trondh.). Guro (mest almindelig); Guyro (Sætersdalen, feilagtig skrevet Gyro), Guraa (Berg. Stift), Goro og Goraa (Østl.).

Gudtorm, M. Sædvanlig skrevet Guttorm. I de gamle Breve oftest Gudþorm (Gudthorm). Noget ligt er det danske Gorm og det gammel-engelske Guðrum. Noget dunkelt; jf. Ytorm.

Gudveig, Kv. Tel. Hard. Voss. Noget usikkert, da det ei alene skrives Gudvei, men ogsaa Gudvi, Gudve og Gudvæ. Om Formen „Gyve“ (fra Sætersdalen) er det samme, er uvist.

Gudvin, M. Voss. Maaskee et nyere Navn. Ellers findes ogsaa „Goen“ (for Godvin?), fra Gbr. 1801.

Gudvor, Kv. Sætersd. (Guddvor), Ryf. (Guvor). Jf. Gunnvor. Til Gudvor hører vel ogsaa Formen „Goer“ fra Skien og Valders, i F. L. 1801.

[Guel (Gul), s. Gudolv.

Gulla, Kv. Trondh. (Guldalen). Ogsaa skrevet Golla. Kunde maaskee være en Form af Gudlaug. Ellers findes ogsaa en nymodens Form: Gullina, tildeels Golina.

[Gullak, s. Gudlak. — Gullaug, s. Gudlaug.

Gullbjørg, Kv. Østl. sjelden. En gammel Liste fra Stavanger har ogsaa „Gulber“ (Gullbera?).

Gullborg, Kv. Nordfjord, ogsaa i Nordland.

Gullbrand, M. Mangler blandt de gamle Navne og er vel ogsaa en nyere Form af Gudbrand.

Gulle, M. Helgeland. (G. N. Gulle).

[Gulleik, s. Gudleik. — Gulleiv, s. Gudleiv.

Gullmund, M. Maaskee en Form af Gudmund. Ellers forekommer ogsaa Gunn-mund (Gundmund) fra Oplandene 1801.

Gullstein (?), M. Synes bekjendt i Telemarken. (S. Landstads Folkeviser 344). Findes ogsaa fra ældre Tider. (Dipl. 1, 660).

Gullvald, M. Rommerige.

Gullveig (?), Kv. „Gulve“, fra Smaalenene, 1743.

Gunna, Kv. Østl. Rbg. og fl. Tildeels skrevet Gunda og Gonne. (Ogsaa forfusket til „Gundina“). G. N. Gunna.

Gunnar, M. Ofte skrevet i dansk Form „Gunder“; ellers Gunner og Gonar. Nogle Steder udtalt: Gunna.

Gunnbjørg, Kv. Mest i de sydligste Egne. Lyder oftest som Gunbjør, tildeels Gumbjør. Jf. Gudbjørg.

Gunnbjørn, M. Mandal, Nummedal og fl. En anden Form Gudbjørn forefindes i Optegn. fra Smaalenene 1743.

Gunnborg, Kv. Rbg. Nedenæs og fl. Tildeels skrevet Gunbor og Gumbor (efter Udtalen).

Gunne, M. Nedenæs og Tel. (G. N. Gunne).

Gunnhild (Gunnild), Kv. Tildeels forlænget: Gunnilda (Gunilde) og findes ellers i flere Former: Gonild, Gonelle, Gundla, Gonla.

Gunnlaug, Kv. Mandal og Tel.

Gunnlaug, M. Skal forekomme ved Mandal. G. N. Gunnlaugr.

Gunnleik, M. Rbg. Tel. Nummedal.

Gunnleiv, Kv. I en ældre Liste fra Stavanger.

Gunnleiv, M. Mandal, Jæderen.

[Gunnor, s. Gunnvor.

Gunnrod, M. Smaalenene i Formen „Gundro“. G. N. Gunnrød.

Gunnstein, M. Ryf. Mandal, Nedenæs.

Gunnulv (-ulf), M. Rbg. Tel. og fl, Tildeels afvigende: Gunnuv (Gunnu, Gunnuf); ellers ogsaa Gunnul (Gunnuld).

Gunnvald, M. Mandal, Nedenæs, Østl.

Gunnvor, Kv. Mest søndenfjelds. Tildeels afvigende: Gunnor (Østl.), ogsaa Gunnaar, Gunner og Gønnør. G. N. Gunnvör.

[Guri, s. Gudrid. — Guro, s. Gudrun.

[Guttorm, s. Gudtorm.

Gyda (Gjøda), Kv. Findes sædvanlig skrevet med „ø“, da nemlig det aabne „y“ „gaar lettere over til „ø“ end til reent „y“. Saaledes Gjøde og Jøde (Nfj. Sdm. Romsd.); Gjødda eller Jødda (Indherred, F. L. 1801); Gjøa og Jøa (Søndre Berg.); Gjø og Jø (Søndfjord). G. N. Gyda. — Fra det Trondhjemske findes ogsaa et Par andre Former: Jaadaa og Jodda, som vistnok høre til den gamle Bøiningsform Gydu (Gydo). Ellers har man ogsaa forsøgt med en nymodens Form: Jøddina og Jødinna (Indherred).

Gyrid, Kv. Mest i det Vestenfjeldske. Udtalt med aabent „y“ og derfor ofte skrevet Gjøri eller Jøri. G. N. Gyrid. — Ordet „Gy“ er dunkelt.

Gyrvild, Kv. Skrevet Jørvild, i Optegn. fra Rommerige 1743. Fordum ogsaa Gørvel og Gørild, men er vel kommet i Stedet for en ældre Form; efter Munch for Geirhild.

[Gyveig (?), s. Gudveig.

Haftor (Havthor), M. Ved Trondhjem. G. N. Hafthorer.

Hagbard, M. Østl. Fornyet i senere Tid.

Hage, M. Sætersdalen „Hagje“. (Anseet som forældet).

Hagni (eller Hagny), Kv. (Af de gamle Heltesagn).

Hagtor (Hagthor), M. Søndre Berg. Har været anseet som en Form af Haftor, men kan godt være et Navn for sig selv.

Hake, M. Anført i en Navneliste fra Telemarken.

Hall, M. Hardanger.

Hallbjørg (Halbjør), Kv. Voss, Hallingdal, Tel. I disse Navne har vel „Hall“ den gamle Betydning: Steen, der ogsaa kan opfattes som Ædelsteen, Juveel, Perle eller noget lignende.

Halldis, Kv. Hallingdal, Nummedal, Hard. Sogn. Fra Ryfylke findes anført „Hallis“, maaskee feilagtigt.

Halldor, M. Mangesteds. Tildeels i Formen Haldo; ogsaa skrevet Haldog (Gbr.). G. N. Haldor (egentlig Hall-thor).

Halldora, Kv. Berg. Stift. Ogsaa G. N. Egentlig Hall-thora.

Halle, M. Ryf. Voss og fl. Tildeels udtalt „Hadle“. Paa Østl. forekommer „Helle“, som maaskee ogsaa hører hertil.

Hallfred, M. Helgeland. Hertil hører vel ogsaa „Helfred“, som forekommer paa Østlandet.

Hallfrid (Halfri), Kv. Nordmøre.

Hallgeir (Halgjeir), M. Hardanger.

Hallgjerd (Halgjær), Kv. Ryfylke.

Hallgrim, M. Hard. Hallingdal, Valders og fl.

Hallkatla, Kv, Optegn. fra Sogn (Vig) 1743.

Hallkjell (Halkjel), M. Berg. Stift.

Hallmund (?) M. Østl. (Helmund, Hellemund).

Hallrid, Kv. Søndhordland i Formen „Haldri“.

Hallstein, M. Mangesteds.

Hallvard, M. Meget brugt og med forskjellig Udtale: Hallvare (Berg.), Halvar, Halvor, Hælvoor.

Halvdan, M. „Haldan“, i Optegn. fra Hallingdal 1743. Nogle Steder fornyet. G. N. Halfdan.

Harald, M. Mangesteds, men ikke meget brugt. (Ansees som en gammel Form af Harvald eller Harivald, det samme som Hervald).

Hasle (?) M. Et usikkert Navn; paa Voss „Hatle“, som maaskee kunde høre sammen med Atle.

Hauk, M. „Haug“ fra Mandal (F. L. 1801).

Hav, M. Findes i ældre Lister fra Nordhordland. (Havsen, F. L. 1801, Hav, hos Pontoppidan). G. N. Hafr.

Havhild (Havilda), Kv. Fra Lister (Vanse).

[Havtor, s. Haftor.

Haakatla, Kv. Sogn. Ellers skrevet „Hakatle“, Pont. 115. Strøm, Søndmørs Beskr. 1, 534, og Optegnelser fra Vanelven 1743. Jf. Hallkatla.

Haakon, M. Mangesteds brugt. Tildeels udtalt Haakan og Haakaa. Feilagtig skrevet Hakon, eller Hagen.

Haamund (?), M. „Hamon“, i Listerne fra Nordland.

Haarik, M. Rbg. (Aaserall). G. N. Haarek (Hārekr).

Haavald, M. Tildeels udtalt Haavold (Hallingdal); ellers paa Østl. skrevet Haavel og Hovel.

Haavard, M. Lyder sædvanlig som Haavar; ofte skrevet Haaver. G. N. Haavard (Hāvardr).

Hein, M. Lister (Flekkefjord). Maaskee det gamle Hedin? Noget lignende er Heine, som bruges paa flere Steder (Ryf. Shl. Voss), men som maaskee er kommet fra Tyskland.

Helga, Kv. Mangesteds. Ogsaa i Formen Helge; afvigende „Hæge“ (Tel. Sætersdalen). G. N. Helga.

Helge, M. Almindeligst med den gamle Udtale Helgje (Helje). Ellers bruges ogsaa en anden Form: Hølge (Hølje) og Holge (Holje) i Tel. Num. og Hallingdal; i Telemarken ogsaa: Høye, som maaskee kunde være samme Navn. (Jf. Hollgeir). Helge og Helga høre begge til Ordet „heilag“ ɔ: hellig (fredhellig, ukrænkelig).

Hella, Kv. Tel. Buskerud og fl. Maaskee beslægtet med Hall? (Jf. Islandsk Halla). Ellers findes ogsaa Hela (Hele); men dette kunde snarere være en Form af et andet Navn.

[Helle, M. s. Halle. — Hellemund, s. Hallmund.

Helling, M. Mandal (Lyngdal).

Heming (Hemming), M. Trondh. Nordland, ogsaa ved Bergen.

Herbera (Herber), Kv. Mandal (F. L. 1801).

Herbjørg (Herbjør), Kv. Hard. Nordhordland.

Herbjørn, M. Tel. og Nummedal.

Herborg, Kv. Mest ved Bergen.

Herbrand, M. Ryfylke, Voss, Hallingdal og fl.

Herdag, M. Salten. (Mest i de ældre Lister).

Hergils, M. Rbg. og Tel. Fra en Mellemform Hergjuls overgaaet til Herjus (Hergjus). G. N. Hergils.

Herkjell (?), M. Hertil hører formodentlig Formen „Harkjel“ fra Romsdalen.

Herlaug, M. Hardanger og Voss. Nogle Steder: Hellaug.

Herleik, M. Rbg. Ryf. og fl. Lyder tildeels som Helleik og Hellik.

Herleiv, M. Søndfjord (Herlef). Andre Steder skrives Herløf og Herlof, som gjør Navnet utydeligt. Hermod (Hermo), M. Tel. Hallingdal.

Hermund, M. Sogn, Voss og fl. (Skal paa nogle Steder være ombyttet med Hermann).

Hilda (Hilde), Kv. Tildeels skrevet Hille; vel ogsaa „Hele“ (s. Hella). G. N. Hild (Hildr), senere ogsaa Hilda. Ellers brugt i mange Navne som Slutningsled, men lyder da sædvanlig som „ilda“ eller „ild“, f. Ex. Borgild, Brynild, Gunnild, Ragnild.

Hildebjørg (-bjør), Kv. Voss. — Fra Tel. findes anført „Helbjør“, som dog maaskee skal være Hallbjørg.

Hildeborg, Kv. Tel. Ryf. Sogn og fl. Ofte skrevet Hilleborg og Hillebor. Ellers findes ogsaa Helleborg (fra Nordland) og Helebør (fra Valders).

Hildebrand (Hillbrand), M. Guldalen.

Hildegunna, Kv. Hardanger. (G. N. Hildegunn).

Hildor, M. Nordland (Vesteraalen). Vel egentlig Hildthor, dog ikke forefundet blandt de gamle Navne.

Hjarrand (eller Hjerrand), M. Rbg. Tel. og fl., sædvanlig udtalt Jarand. Endvidere i Ryfylke og Søndhordland med Udtalen Kjerrand eller Kjærand (ligesom i Ordene Kjell for Hjell, Kjupa for Hjupa og fl.). Denne Form findes feilagtig skreven med „tj“ (Tjerand, Tjæran). G. N. Hjarrande, af dunkel Opkomst, maaskee beslægtet med Ordet „Hjør“ (ɔ: Sværd).

Hjørulv, M. Skrevet „Jøruld“ i Optegnelser fra Follo (Aas) 1743.

Hjørvald (?), M. Maa have været i Brug ved Stavanger i Formen Kjørvald, da en ældre Liste derfra har „Tiervald“.

Hogne (Hoggne), M. Søndhordland og fl. Tildeels skrevet Hugne (og maaskee Haagen). G. N. Högne.

[Holge (Holgje), s. Helge.

Hollgeir, M. Ryf. Voss og fl. i Formen Holgjer og Holgjeir; ellers skrevet „Holger“ (og tildeels udtalt Holg’r). Maaskee for Holmgeir, men kan dog ogsaa være et Navn for sig selv, da der findes flere gamle Navne med „holl“ som Hollfast, Hollolf, Hollrød.

Holm, M. Smaalenene. (Ogsaa G. N.).

Holmfred (?), M. Hertil maaskee „Homfred“ (fra Fosen) og „Humfred“ (fra Helgeland). Det sidste kunde dog ogsaa være et gammelt Hunfred, da der er flere gamle Navne med „Hun“ (læs: huun), som Hungeir, Hunrød, Hunulf.

Hoskuld, M. Mandal og Tel. Nogle Steder Huskuld. G. N. Høskuld(r). Ellers skal Navnet ogsaa have havt en anden Form: Høskoll, som er lettere at forstaa, omtrent som Graakoll eller Graatop.

Huge, M. Mandal (Hugje, Huje). G. N. Hugi.

Hugleik (?), Nordmøre, skrevet Hovlik (Hauleik).

[Høye, s. Helge.

Inga (Inge), Kv. Mangesteds brugeligt. Derimod synes det gamle Mandsnavn Inge (Ingi) ikke at være nogensteds i Brug. Ing eller Inge synes i gammel Tid at have betegnet en Høvding, men er ellers dunkelt og har været forklaret paa forskjellig Maade.

Ingebera, Kv. Berg. Stift i Formen „Ingjeber“. Maaskee videre udbredt, men vanskeligt at finde, da man i Skrift ombytter det med „Ingeborg“.

Ingebjørg, Kv. Sædvanlig udtalt Ingjebjør, og tildeels forkortet til Innbjør (Trondh.) og Imbjør eller Embjør (Gbr.). G. N. Ingibjørg.

Ingeborg, Kv. Oftest udtalt Ingeborr. Synes ikke at være saa gammelt som de forrige, og adskiller sig fra dem derved, at „Inge“ udtales med reent „g“ og ikke som „Ingje“.

Ingebrigt, M. Maa henføres til de fremmede Navne.

Ingegjerd (-gjær), Kv. Lyder efter Skrivemaaden som Ingegjer (Sogn, Hard.). Ingjer (Mandal og fl.) og Inger (mest almindeligt). Det sidste betones feilagtig som Ing’r. G. N. Ingegerd.

Ingeleiv, Kv. Berg. Stift og fl. (Ingjeleiv).

Ingemar, M. Østerdalen og fl. Tildeels Ingmar. Ellers i anden Form: Ingemaar og Ingemor (Sogn, Shl.).

Ingemund, M. Ryf. Nummedal og fl.

Ingerid, Kv. Mest almindelig udtalt Ingjeri, nogle Steder Ingri. G. N. Ingirid.

Inggard (Ingard), M. Østl. (Rommerige). Tildeels udtalt omtrent som Ingal.

Inghild (?), Kv. Mandal, Ryf. Hard. og fl. Lyder nok tildeels som Ingil, men skrives i Listerne „Engel“. I Søndfjord „Engela“, formodentlig for Ingilda. En anden Form „Ingvild“ findes anført fra Guldalen og Østerdalen (F. L. 1801).

Ingjeld, M. Ryf. Shl. og fl. Tildeels udtalt Ingjell, men sædvanlig skrevet „Engel“. G. N. Ingjald (vel egentlig Ing-gjald).

Ingulv (Ingulf), M. Østerdalen.

Ingvald, M. Mest paa Østlandet.

Ingvar, M. Ryf. Sogn og fl. (G. N. Ingvar).

Ingvild, s. Inghild.

Isborg, Kv. Voss. Et andet Navn er Isa, som er anført fra Nordmøre og som ogsaa findes i Pontoppidans Liste fra 1749. Dette findes ogsaa blandt de tydske Navne og forklares som blank eller glimrende. Ellers synes Navne med „Is“ at have været sjeldne i Norge, men derimod flere paa Island, saasom Isgerd, Isleif, Isolf, Isrød.

Ivar, M. Tildeels afvigende Iva og Iver (det sidste feilagtig betonet som Iv’r).

[Jarand, s. Hjarrand.

Jardtrud (Jartru), Kv. Bruges paa flere Steder, men forvexles lettelig med „Gjertru“ (s. Geirtrud). G. N. Jardthrud (tildeels skrevet Jarthruda).

Jarle, M. I ældre Lister fra Ryfylke (Karmøen). Ikke forefundet blandt de gamle Navne.

[Jetmund henføres til de fremmede Navne.

Jofred, M. Mandal. (Matr.). Ogsaa G. N. — Dette og nogle følgende Navne høre til et gammelt Ord: Jo (Jor), som betyder Hest.

Jogeir, M. „Jogjeir“, Tel. (?). I Valders: Jøger, som ellers udtales Jegjeir (ligesom man paa nogle Steder siger „Jehans“ for Johannes).

Jokjell, M. Mandal og Stavanger (efter ældre Lister). G. N. Jokell.

Jorid (Jori), Kv. Rbg. (Aaserall). — En nymodens Form er „Jorina“. (Jæderen).

Jorunn, Kv. Hedder tildeels ogsaa Jorann og forefindes ellers i mange Former. Saaledes: Jorunn (Jorund), Joron (Joraand), Jørunn og Jøron (Jørund, Jøraand); dernæst Jorann (Jorand) og Jørann (Jørand, Gjøran), og endelig Joren (Jorind) og Jøren. Ved Bergen findes desuden en Form „Jorna“, som vel egentlig er Jorunna. G. N. Jorunn. (Sammensat af Jor og Unn). „Jor“ er noget dunkelt; af Munch anseet for det samme som Jo (ɔ: Hest).

Jostein, M. Trondh. Stift i Formen Jøsten, vel ogsaa Justen. G. N. Jostein.

Joveig (?), Kv. Hertil maaskee et Navn, som i en ældre Liste fra Stavanger Amt er skrevet „Giove“ .

[Jul, s. Gjurd. — Jøa, s. Gyda.

[Jøel, s. Ljodolv, — Jøri, s. Gyrid.

Jørund, M. Rbg. Hard. Valders. (Tydelig udtalt). Vistnok ogsaa paa flere Steder i Formen „Jøren“, men i dette Tilfælde vanskeligt at adskille fra Jørgen, som ogsaa hedder Jøren (eller Jørn). G. N. Jörund er tildeels ogsaa skrevet Jarund og Jerund.

Karl, M. En sjeldnere Form er „Kal“, som maaskee kunde høre til G. N. Kale.

Karle, M. Voss. G. N. Karle, (ofte skrevet Kalle).

Katla, Kv. Søndhordland, Voss. (Ogsaa G. N.). Beslægtet med Navnet Kjetel.

Kaare, M. Sogn og fl. G. N. Kāre.

Kjell, M. Mest paa Østlandet. Egentlig en Forkortning af Kjetel (ligesom G. N. Kell).

Kjellaug, Kv. Fra Skien eller Bamble. (Den gamle Form er ikke bekjendt).

Kjellberg, M. Trondh. (Indherred). Maaskee af et Familienavn.

Kjetel, M. Mest søndenfjelds. Nogle Steder Kitel (Kitil), ogsaa skrevet Kittel. G. N. Ketill. Jf. Kjell.

Navnets Opkomst har været forklaret deraf, at Offerkjedelen i Hedenskabets Tid var anseet som en hellig Ting. Men det synes dog noget besynderligt, at dette Ord kunde blive et Mands-navn, og man kunde derfor gjette paa, at det ogsaa kunde betyde noget andet, og da især noget, som hørte til Rustningen. Nu er det Tilfældet at vi oftere gjenfinde Ordene Skjold og Brynje i vore gamle Navne, men derimod sjelden nogen Hjelm; og dette er noget mærkeligt, da Tydskerne og Engelskmændene have havt saa mangfoldige Navne med dette Ord, f. Ex. g. Eng. Bothelm, Eadhelm, Sighelm, Vighelm, Vulfhelm, o. s. v. Maaskee „Ketel“ kunde være brugt for Hjelm?

[Kjøl, s. Tjodolv. — Kjøstel, s. Tjostolv.

Kleng, M. Ryfylke. G. N. Klæng, (Kløng).

Knut, M. Er vel først kommet til Anseelse ved Mindet om Knut den hellige i Danmark, død 1086.

Kol, M. Synes bekjendt i de sydlige Egne; idetmindste findes da „Kaalsen“ og „Kaalsdatter“. G. N. Kol(r). Ellers har ogsaa Koll været et gammelt Navn.

Kolbein, M. Mest vestenfjelds. — Afvigende: Kolbent, (Mandal).

Kolbjørn, M. Mest paa Østlandet.

Kolv (Kolf), M. I gamle Optegnelser fra Smaalenene (Rakkestad).

Lage (Lagje), M. Rbg. Sogn, Valders. (Ogsaa G. N.).

Leidulv (-ulf), M. Tel. (i Formen Leiuv, Leiuf), Dalerne (i Formen Leiel). G. N. Leidulf.

Leik, M. Mandal (efter Stedets Udtale: Leig).

Leiv (Leif), M. Mandal, Tel. Ryfylke.

Ledulv (Ledulv), M. Tel. i Formen Liuv (Leuf).

Lidvald, M. Ryfylke. (Ledvald, Levald).

Lidvard, M. Rbg. Tel. og Østl. Tildeels afvigende: Lidvord (Livor). Ellers skrevet: Levar, Lidvor, Levor, Lever og Livert. G. N. Lidvard.

Lidvin, M. Ryfylke. Sædvanlig i Formen Levin. Lid (eller Led) i disse Navne synes snarest at være det gamle lid, ɔ: Følge, Mandskab, Hjælp. Imidlertid har Munch en anden Forklaring, nemlig af hlid, ɔ: Gjærdeled, Port.

Liv, Kv. Meget brugeligt søndenfjelds og vestenfjelds. Tildeels ogsaa i Formen Liva (Live). Ogsaa i G. N. Lif og Lifa, men i den ældste Form: Hlif, som betyder Beskyttelse eller Forsvar.

Ljodolv, M. Fordunklet og tvivlsomt i Formerne Ljoel (fra Rbg.), Joel (Tel.) og Jøel eller Gjøel. (G. N. Ljodolf). En nyere tydsk Form er Ludolf.

Ljot, M. Sætersdalen. G. N. Ljot(r). Hertil maaskee ogsaa en anden Form „Jøte“, som ellers skrives Gjøte.

Ljotolv (?), M. Hertil hører formodentlig „Jødel“ fra Jæderen og Dalerne (hvor Ljotolv vel kunde gaa over til Jodel eller Jødel). Jf. Lotolv.

Loden, M. Trondh. (Guldalen og fl.). Sædvanlig skrevet Løden og Lødden. G. N. Lodin.

Lodvard, M. Tel. i Formen Lodvor (Loddvor).

Lodver, M. Gbr. ogsaa skrevet Lodvær. En anden Form: „Løver“ er anført fra Nedenæs. — Ellers findes ogsaa Love (fra Senjen) og Løve (fra Romsdalen). De sidste synes udgaaede fra et gammelt Lodve. G. N. Hlødvir.

Lotolv (?), M. Fra Tel. skrevet Lottof (F. L. 1801). Og Lotof (i en senere Liste). I de gamle Breve findes ogsaa Lottulf (Dipl. 5, 514), Lottof (7, 811) og Løtulf (4, 565).

Magna, Kv. Nordmøre.

Magne, M. Sogn, Voss, Nhl. (Forskjelligt fra Magnus).

Magnhild (Magnild), Kv. Mangesteds ogsaa i Formen Magnilda (Magnille); afvigende Mangella og Mangla (Ryf.); ligesaa Magla og Magel, som dog falder sammen med Formerne af Navnet Magdalena.

Markvard, M. Søndfjord. (Maaskee indkommet fra Tydskland, men findes ofte i gamle Breve.)

Maalfrid, Kv. „Molfri“, optegnet fra Helgeland (F. L. 1801) og fra Søndhordland (1743). G. N. Mālfrid.

Maar, M. Søndfjord. Maaskee egentlig Maard (eller Mord); G. N. Mördr.

Milda, Kv. Voss og fl. Tildeels skrevet Milla, som ogsaa kunde høre til et af de fremmede Navne, som Kamilla, Emilia eller lignende.

Mildrid, Kv. Sogn, Søndmøre, Nordmøre. Sædvanlig udtalt Mildri. G. N. Mildrid.

Mundhild (Munild), Kv. Smaalenene (Spydeberg). Kun forefundet een Gang og derfor usikkert.

Møyfrid (?), Kv. „Møyefri“ findes et Par Gange (i F. L. 1801) fra Nordmøre (Sundalen).

Nad (?), M. Navnet „Na“ har været i Brug i Holme ved Mandal (i F. L. 1801 skrevet Nah). Det kan ansees som et gammelt Nad (Nadr).

Da det gamle Sprog ofte har „dr“ for „nnr“ (saasom Fidr for Finnr, madr for mannr), kunde man ogsaa vente at finde Nadr for Nannr, og dette findes da ogsaa i Navnet Ulfnadr, som svarer til angelsaxisk Vulfnoð og det tydske Wolfnand. Navnet Nann eller Nanne (som er i Slægt med „nenna“ og altsaa betyder: den modige, eller den som nænner noget) synes at have været lidet brugt; imidlertid nævnes dog en „Jakopper Nannæ son“ fra 1409 (Dipl. 5, 327), og desuden have vi Nannastader og Nannasæter, samt Nannsrud (Eysteins Jordebog 232).

Nanna, Kv. Østl. Formodentlig optaget i den senere Tid.

Narve, M. Ryf. Sogn, Hall. G. N. Narfi (Narve).

Navar, M. Ryfylke (noget sjelden). G. N. Nafar.

Nerid (Neri), M. Rbg. Tel. Nummedal. Tildeels afvigende: Niri (Num.) og Nære (Rbg.). G. N. Nerid(r). En anden Form er „Nerild“ fra Jarlsberg.

Norvald, M. Tel. Vel egentlig Nordvald.

Nottolv (Nottolf), M. Rbg. i Formen Nottov (og Notto). G. N. Nottolf (og Náttolf).

Nottung, M. Mandal (Lyngdal). Ogsaa skrevet Notting.

Nup (Nuup), M. Hallingdal, Aadalen (sædvanlig skrevet Nub). En Thorbjørn Hnupsson nævnes i et Brev fra 1412. (Dipl. 1, 460).

Odd, M. Ryf. Hard. Voss og fl. Ofte skrevet i en forvildende Form: Aad (Hard.), Oud (Hall.), Odt (Mandal). G. N. Odd(r).

Oddbjørg, Kv. Tel. (I ældre Lister: Udbiør).

Oddborg, Kv. Rbg. Tildeels skrevet Odbør og Aadbaar.

Odde, M. Ryfylke. (G. N. Odde).

Oddgeir (Oddgjer), M. Søndfjord.

Oddlaug, Kv. Mandal (?). Tvivlsomt da de skrevne Former ere utydelige: Otlaug, Aadlov, Adlou.

Oddmund, M. Hardanger. (Forvexles med Ommund eller Aamund).

Oddrun (?), Kv. Hertil hører vistnok Navnet „Aadru“, som forefindes i den stavangerske Navneliste fra 1745. Isaafald samme Overgang som i „Guru“ for Gudrun.

Oddveig (?). Kv. I Pontoppidans Liste „Udve“.

Oddvin (?), M. „Ødven“, fra Søndhordland (Matr.).

Olaug (Olau), Kv. Meget brugeligt, især søndenfjelds; men falder nær sammen med Navnet Olov.

Olav (Olaf), M. Er vistnok det almindeligste af vore Mandsnavne, men uheldigvis overalt skrevet „Ole“, medens det dog almindeligst hedder Ola og tildeels ogsaa Olav’e (Rbg. og Tel.). G. N. Olafr (Olaver). Jf. Oleiv.

Dette Navn synes tidlig at have deelt sig i to Former. I de gammelnorske Sagaer om Olaf Trygvason og Olaf den hellige (f. Ex. i Snorre’s Heimskringla) finde vi en Række af Skaldevers om disse Konger, og da disse Vers ere ældre end Sagaen selv og tillige ere stilede efter den gamle Regel, at hveranden Linie skal indeholde to Stavelser, som rime sig med hinanden, saa kunne vi deri finde visse Mærker paa Navnets ældste Form. Saaledes finde vi, at naar Navnet Olaf kommer i Giveformen (Dativ), hedder det sædvanlig Oleifi (l. Oleive), og den anden Stavelse rimer sig da med „eif“ (reif, dreif, kleif, threif). Og naar den første Stavelse kommer i Riim, da vil den sædvanlig rime sig med „aal“ (ál) i stedet for „ol“; saaledes flere Gange med stál og mál. Deraf kunne vi slutte, at Skaldene have villet sige „Aaleiv“; og i denne Form bliver Navnet ogsaa lettere at forklare, som allerede Prof. Munch har tilstrækkelig paaviist. Det kan nemlig opfattes som „Aa’a-leiv“ d. e. Forfædrenes Efter-ladte, af Aae (ái), ɔ: Oldefader, og Leiv: Efterfølger, den som er levnet eller efterladt.

Olbjørn, M. Hallingdal. Lyder deels Aalbjønn, deels Ølbjødn).G. N.Ölbjørn.

Oleiv, M. Hall. Voss. (Skrevet Olef). G. N. Oleif(r). Jf. Olav (med Anmærkning).

Olmod (Aalmo), M. Hard G. N. Ölmod(r).

Olov, Kv. Rbg. G. N. Olöf (og Aalöf). Hertil hører maaskee ogsaa „Olo“ og „Olu“ fra Mandal; imidlertid falde de nær sammen med det mere almindelige Olaug. En nyere Form er Olava.

[Olve og Olver, s. Ølver.

[Omund (Ommund), s. Aamund.

Orm, M. Ryfylke, Sætersdalen. G. N. Orm(r).

Ottar, M. I Berg. Stift: Aattar; paa Søndmøre: Aatta. Bliver tildeels skrevet Otter og Otte, vel ogsaa Otto; men dette er det gammeltydske Otto eller Oto, som i norsk Form skulde hedde Aude.

[Ovald (og Ovild), s. Aavald.

Ragna, Kv. Søndre Berg. Hall. Østl. — Afvigende: Rogna (Voss). G. N. Ragna (med Bøiningsformen Rögnu).

Ragnar, M. Østl. Optaget af de gamle Heltesagn.

Ragndid, Kv. Sædvanlig brugt i en lettere Form: Rangdi, og mest almindelig: Randi. Ogsaa de gamle Breve have Ragndid, Rangdid og Randi. De historiske Skrifter (Sagaerne) have derimod en ældre Form, nemlig Ragnrid.

Ragnhild (Ragnild), Kv. Findes tildeels skrevet Ranghild, men lyder almindeligst Ragnild eller Ragnilda (Ragnille); forkortet Ragla (Ryf.).

Ragnvald, M. Afvigende: Rangvald (Voss?) og Rognald (Sfj. Sogn, Hall.). Hertil hører vel ogsaa Ravald (fra Namdalen). G. N. Ragnvald og Rögnvald, i enkelte Breve ogsaa Ragvald, Ravald og Ragald. Ordet „Ragn“ i disse Navne forklares ved: Raad (eller Styrelse); det findes ogsaa i gamle tydske og engelske Navne i Formerne Ragan, Regin eller Regen.

Randmod (eller Rannmod?), M. Romsdalen.

Randolv (-olf), M. Nordland.

Rannfrid, Kv. I gamle Lister fra Stavanger og Østlandet. En anden Form „Ramfri“ hører vel ogsaa hertil.

Rannheid (?), Kv. Saaledes kan man maaskee opfatte Formen „Rannei“ (Ranneid?), som er meget brugt i de sydlige Fjeldbygder, men som man helst vil henføre til Rannveig. Formen Rannheid synes rigtignok at mangle i de gamle Skrifter, men giver ialfald en vakker Betydning, omtrent som „den som gjør det lyst i Huset“. Paa Island har man „Randeid“, men dette har en anden Betydning, omtrent som Skjoldmø.

Rannveig, Kv. Meget brugeligt i de sydligere Egne, tildeels skrevet Randvei og Randveg. (Formen „Rannei“ er allerede nævnt). En anden Form, som henføres hertil, er Rønnaug(paa Østlandet), ogsaa skrevet Raannaug, Rannaug, Ranaug. G. N. Rannveig, i enkelte Skrifter ogsaa Rønnog og Ronnog. (Rann betyder i det gamle Sprog: et Huus, Rand er derimod Benævnelse paa et Skjold).

Raadgjerd, Kv. Nordmøre. Skrevet Raagjer, ogsaa Røier. G. N. Rādgerd.

Raag, M. Nordmøre (Surendal). Maaskee for Raadug. I Dipl. 9, 228 findes en Nordmøring benævnt „Radwger“ (Rādugr?). I Aslak Bolts Jordebog nævnes en „Anthrud Radugx“, formodentlig for Rādugs Dotter.

Reidar, M. Rbg. Tel. Østl. Lyder som Reiar og tildeels Reiaar (Rbg.), men skrives Reier. G. N. Hreidar og Reidar. (Dunkelt).

Reidulv (-ulf), M. Findes skrevet Reiulf (Buskerud) og Reiel (Nordfjord). Det besynderlige Navn „Real“ (fra Rommerige) er vel snarere et gammelt Reidalf.

Reidunn, Kv. Fra Voss (skrevet Reien eller Reiend). G. N. Reidunn.

Rikvald, M. Østl. (Buskr.). Fra Hardanger findes optegnet „Rikold“, som maaskee kan være et andet Navn, nemlig det gamle Rikolf (Rikulv).

Risa, Kv. Søndfjord og fl. Af dunkel Opkomst.

Roald, M. Trondh. Stift, Ryf. og fl. Hertil henføres ogsaa en anden besynderlig Form: Vrold (Vroll, Vraal), fra Rbg. og Tel. Afvigelsen forklares af en Omstilling i Lyden, nemlig Vrovold for Rovald (Roald).

Egentlig Rovald eller Rodvald. De gamle skrifter have ogsaa Roald, Roar, Roe Romund, eller i en mere nøiagtig (især islandsk) Form: Hroald, Hroar, Hroi, Hromund; men alligevel synes disse Navne at have havt en ældre Form med „Hrod“, af det gamle Ord hrōd(r), som betyder Ære eller Berømmelse og som genkjendes i flere gammeltydske og angelsaxiske Navne. Jf. ogsaa Rollaug og Rolleiv, samt det egentlig tydske Rolland (Roland), som tildeels bruges i Trondh. Stift og som allerede findes i gamle Skrifter.

Roar, M. Sogn. Ogsaa G. N.

Roe, M. Romsdalen. G. N. Roe (Hroi).

Rogeir (eller egentlig Rodgeir), M. Fra Namdalen optegnet i Formen Roggert og Raugert. Fra Follo 1743: Raajer.

[Rognald, s. Ragnvald.

Rollaug, M. Tildeels i Trondh. Stift. G. N. Rollaug (Hrollaug), vel egentlig Hrodlaug.

Rolleiv (Rollef), M. Rbg. Tel. Num. — G. N. Rolleif. (Hrodleif?).

Rolv (Rolf), M. Mandal, Rbg. Gbr. Trondh. G. N. Rolf, eller Hrolf, anseet som Forkortning af Hrodolf.

Romar (eller Rodmar), M. Fra Rommerige, skrevet Romert (Romer?). G. N. (eller Isl.) Hrodmar.

Romund, M. Nedenæs. Afvigende Raamund. Tel. G. N. Romund (Hromund), vel egentlig Hrodmund.

[Rønnaug, s. Rannveig.

Sakse (Saxe), M. Søndmøre, ogsaa paa Østl. De gamle Skrifter have baade Saxe og tillige Saxbjørn og Saxulf. (Sax er Benævnelse paa et Sværd).

Salmund, M. Falder nær sammen med Solmund, men kan godt være et Navn for sig selv. (Bliver stundom forvexlet med Salomon).

Salmøy, Kv. Søndfj. og fl. Findes ogsaa skrevet Salmei og Salme. (Kan opfattes som Sal-møy).

[Salve, s. Solve.

Sammund (Samund), M. Søndmøre. Synes ikke at være det samme som Sæmund. En anden Form er Sommund og Saamund (i Rbg. og Tel.), men dette synes at være en Afvigelse af Solmund.

Selfast, M. Helgeland. Kan let falde sammen med det fremmede Sølfest (Sylvester), men er vistnok et hjemligt Navn. (Sel kan opfattes som Huus eller Sal).

Serkve, M. Romsdalen og Søndmøre. Gamle Skrifter have baade Serkver (Serkvir) og Serkvid.

Sigbjørg (Sigbjør), Kv. Sogn, (G. N. Sigbjørg).

Sigbjørn, M. Mandal, Rbg. Tel.

Sigborg, Kv. Efter en ældre Liste fra Stavanger Amt.

Sigbrand, M. Fra Lister (Matr.).

Sigfred, M. Søndfjord og fl. (Jf. Sæfred).

Sigfrid, Kv. Østl. (Rommerige). Ogsaa i gamle Lister fra Bergens Stift.

Sigfus, M. Søndhordland og fl.

Sigmund, M. Mandal, Ryf. Hard. og fl. Tildeels skrevet Sigmund og let forvexlet med Simon.

Signi, Kv. Mangesteds brugeligt, men oftest udtalt „Signe“. Ogsaa skrevet Sygni, men skulde egentlig hedde Signy. En feilagtig Forlængelse er „Signild“. (Nordland).

Sigrid, Kv. Temmelig almindeligt; sædvanlig udtalt Sigri, og tildeels Siri.

Sigtrud (Sigtru), Kv. Hard. Voss, Sogn.

Sigurd, M. I Rbg. og Tel. udtalt Sigur (med aabent i); i Gbr. overgaaet til Sjugur, og paa mange andre Steder til Sjur, tildeels udtalt Sjul (nemlig for Sjurd). G. N. Sigurd, senere ogsaa Siugurd og Siurd. Om en anden Form see Sigvard.

Sigvald, M. Nedenæs, Mandal, Ryf.

Sigvard, M. Mest paa Østlandet, ofte udtalt Sigvart; men langt mere almindeligt i de afvigende Former: Sivert (Siver) og Syver. (Lignende Former findes ogsaa i gamle Breve fra en senere Tid, nemlig: Sivord, Syvord og Syvard). Navnet Sigvard findes kun sjelden i vore gamle Skrifter, da det sædvanlig er overgaaet til Sigurd (egentlig Sigvörd, ɔ: Seiervogter); men alligevel er dog Sigvard at ansee som den oprindelige Form, og den gjenfindes da ogsaa i de gamle tydske og engelske Navne.

Sigveig (Sigvei), Kv. Tel.

Sigvid (eller Sigved), M. Ryf. (Sigve). G. N. Sigvid.

Sigvor, Kv. Sogn, Voss, Hard.

Sindre, M. Hallingdal, Hadeland.

Sjofar, M. Wilse’s Spydeberg, S. 424 (skrevet Siøphar). Findes ogsaa i de gammelnorske Breve.

Sjovald, M. Efter Pontoppidans Navneliste.

Sjovat, M. Ryf. Hard. Sogn. Jf. Sævat.

Sjovor, Kv. Efter Pontoppidan.

Sjønde (Sjønne), M. Rommerige. G. N. Sjaunde. (Betyder egentlig kun: den syvende). Saadanne Navne ere en Sjeldenhed i de nordiske Lande. Blandt de romerske Navne er derimod flere, som ere dannede af Talord, saasom Quintus (femte), Sextus (sjette), Decimus (tiende).

Skage (Skagje), M. Ved Mandal. Ogsaa G. N.

Skakk, M. Sogn. (Maaskee for Skak. En Skak Peterson nævnes i gamle Breve fra Jarlsberg).

Skjoldulv (-ulf), M. Nedenæs (Skjelluf, Schøluf). Gamle Skrifter have Skjaldulf og Skeldulf. Fra Østl. nævnes ogsaa et Par andre Navne: Skjølle og Skjøller; men disse ere vanskelige at forstaa og kunne maaskee være opkomne af Familienavne. I andet Fald kunde Skjølle opfattes som Skjolde, og Skjøller som Skjoldvard eller noget lignende.

Skoddri (Skoddriv?), M. Ved Mandal (Bjelland). G. N. Skogdrif. Et besynderligt gammelt Navn, som dog nu er nær ved at gaa af Brug.

Skule, M. Dalerne (ved Egersund). G. N. Skule.

Snare, M. Hard. og Voss. Fra Sætersdalen er optegnet: Snære (maaskee Snerre). G. N. Snare.

Sollaug, Kv. Trondh. Stift. Tildeels skrevet Solaug og Saalou. Ogsaa i gamle Skrifter Solaug (Aslak Bolt 58), og Solog (Dipl. 7, 537); maaskee Sol-laug; dog findes ogsaa Salog og Saleig, som nærmer sig til Solveig.

Solle, M. Sogn og Valders. Nogle Steder Sølle. G. N. Sörle og Solle (som ogsaa nærmer sig til Solve).

Solmund, M. Berg. Stift. Hertil er vel ogsaa Sommund og Saamund fra Rbg. og Tel. G. N. Sölmund. Jf. Salmund.

Solve, M. Hallingdal og fl. Nogle Steder Sølve. Afvigende: Salve, Nedenæs og fl. Hertil ogsaa Saave i Tel. G. N. Sölve (ogsaa Saulve og Salve).

Solveig, Kv. Søndre Berg. Andre Steder Sølveig

(Sylvei). Hertil vel ogsaa Søvei, Sove og Saave, fra Telemarken. G. N. Solveig. Ordet Sol (Søl) i disse Navne henføres til et gammelt söl (i beslægtede Sprog: salu, salov) med Betydning: mørk, dunkel.

Solvor (?), Kv. En afvigende Form „Sollor“ findes i Optegnelser fra Gbr. 1743. G. N. Sölvör.

Sone, M. Nedenæs og Mandal. G. N. Sone.

Staale, M. Tel. Nedenæs, Mandal. I Indherred (Trondh. Stift): Staal, som ogsaa kunde være et Navn for sig selv. G. N. Staale.

Stein, M. Mest i de sydlige Fjeldbygder. G. N. Stein.

Steinar, M. Mest nordenfjelds. Nogle Steder „Steina“. (Skrevet i dansk Form: Stener). G. N. Steinar.

Steinarna (?), Kv. I Pontoppidans Navneliste „Stenanne“; paa Søndmøre omtalt „Steinanne“. Uvist om nu i Brug.

Steinbjørn, M. Mandal (Matr.).

Steingrim, M. Hallingdal, Buskerud. Ogsaa G. N.

Steinulv (-ulf), M. Afvigende: Steinuv (Stenuf), Mandal. Ellers Steinul (?), skrevet Steenuld, Tel.

Steinvor, Kv. Ryf. Sogn, Voss og fl. Afvigende: Steivor (Mandal), og Stevor (Ryf.). Ligesaa Steinor (Stenor) og Stenør fra Sogn; Steinaar og Steinaa (?) fra Nordfjord.

Sterkulv (?), M. Fra Mandal, skrevet „Sterkold“, som ogsaa kunde være et gammelt Sterkvald.

Stig, M. Mandal, G. N. Stig(r).

Stigand, M. Findes i ældre Lister, hvorimod de nyere have Stian. (Nedenæs og fl.). G. N. Stigand.

Stillaug (for Styrlaug), M. Sogn. Hertil maaskee ogsaa „Stilluf“ fra Lister og Mandal. G. N. Styrlaug, senere ogsaa Styllaug og Stillaug.

Stilleiv (?), M. „Stillef“ forefindes fra Smaalenene og Jarlsberg. (Tvivlsomt, da et gammelt Styrleif ikke er forefundet).

Styrk, M. Søndre Berg. Tildeels skrevet Størk og Stork.

Styrkaar, M. Ryfylke, Hard. og fl. Paa Søndmøre „Styrkaa“. Ellers skrevet Størker. G. N. Styrkār.

Sumarlide, M. Fra Grandsherred (i Tel.) meddeelt i Formen „Sommaarlee“. G. N. Sumarlide.

Sundolv (-olf), M. Tel. Ogsaa opfattet som Sondolv og udtalt „Saandov“. G. N. har baade Sundolf og Söndulf, og det sidste er kun en Omlydsform af Sandulf, som ogsaa forefindes. (Dipl. 1, 629, 701).

Sundre, M. Rbg. Tel. Ryf. Gamle Breve have baade Sundre og tillige Sunrir, Sundrid og Sundrode

Svale, M. Lister og Dalerne. (Ogsaa G. N.).

Svallaug, Kv. Rbg. Lyder som Svalaug og oftere Svaalaug (Aaserall, Sætersdalen). Ogsaa i gamle Skrifter Svalaug, maaskee at opfatte som Sval-laug. Navnet kunde tænkes at være en Form af Svanlaug, og saaledes har ogsaa Munch opfattet det. Imidlertid finder jeg Svanlaug kun i islandske og ikke i norske Skrifter, medens derimod „Svalaug“ findes paa flere Steder, saaledes i Eysteins Jordebog p. 9, 48, 57, og Dipl. 3, 326; — 9, 179.

Svana, Kv. Mandal (Øvrebø).

Svanaug (?), Kv. Ryf. — Afvig. Svaanaug, i Tel. Noget gammelt, da allerede et Brev fra 1469 har Svanaug (Dipl. 8, 412). Imidlertid kan dette neppe være den oprindelige Form; man kunde maaskee gjette paa et gammelt Svanveig. (Jf. Rønnaug, Rannveig).

Svanhild (Svanild), Kv. Sogn (Evindvig).

Svein, M. Ofte skrevet Sven og Svend. G. N. Svein (Sveinn).

Sveinke, M. Nedenæs, Mandal, Rbg. Tel. Sædvanlig udtalt Svenkje. G. N. Sveinki.

Sveinulv (-ulf), M. Mandal i Formen Sveinuv (Sveinuf).

Sveinung, M. Rbg. Tel. Num. Hard. Ryf. Ogsaa G. N.

Sverke, M. Søndhordland, ogsaa i Trondh. Stift. Afvigende: Sverk, i Indherred, G. N. Sverkir, Sverke(r). Fra Stjørdalen er meddeelt: Svert, som maaskee er et andet Navn. En ældre Liste fra Stavanger Amt har Sverting.

[Sygni, s. Signi. — Sylveig, s. Solveig.

Synvis, M. Østerdalen (Matr.). Fra Indherred er optegnet Syndvis (F. L. 1801). I gamle Breve fra Jæmteland nævnes Sundvis (Dipl. 3, 533. 535). Et dunkelt Navn.

[Syver, s. Sigvard.

Sæbjørg (Sebbjør), Kv. Hallingdal. Da dette og nogle følgende Navne ofte skrives med e (Se), kunde man maaskee ville henføre dem til „Sig“ (Sigbjørg, o. s. v.); men Sig pleier dog helst at forkortes til „Si“, hvis det ikke udtales fuldt ud. „Sæ“ er ellers det samme som Sjo, ɔ: Sø.

Sæbjørn, M. Ryf. Num. Romsdalen og fl.

Sæborg, Kv. Valders, Gbr. og fl. Tildeels skrevet Seborg og Sebor, ogsaa Søborg.

Sæfinn, M. Efter Pontoppidans Navneliste (Sefind).

Sæfred, M. Ryfylke, Nordhordland og fl. Synes tildeels at være udtalt „Sævre“ og findes ellers skrevet Sefre, Sevre og Sevrid. Maaskee Tilnærmelse til Sigfred.

Sægeir (?), M. Fra Trondh. Stift (Guldalen) forefindes „Seier“ og „Seiert“, som maaskee er Sægjer(Sæ-geir).

Sæming, M. Østerdalen og fl. Sædvanlig skrevet Semming eller Seming. G. N. Sæming. Synes beslægtet med et gammelt Mandsnavn Saam.

Sæmund, M. Nordmøre og fl. Tildeels udtalt „Semmen“. G. N. Sæmund. (Jf. Sammund).

Sævald, M. Valders, ogsaa i Trondh. Stift, sædvanlig skrevet Sevald. (Jf. Sjovald).

Sævard (?), M. Gbr. „Sevard“. (Jf. Sigvard).

Sævat, M. Sogn, Hallingdal. Ofte skrevet Sevat. Formen Sævat og Sjovat maa vel opfattes som Sæhvat og Sjohvat; men det er besynderligt, at disse Navne nu have „vat“ og ikke „kvat“, som man just skulde vente, da Ordet „kvat“ (ɔ: modig, fyrig) er vel bekjendt. Jf. G. N. Gunnhvat, Sighvat, Thorhvat, Vighvat.

[Sølle, s. Solle. — Sølve, s. Solve.

Talleiv, M. s. Torleiv. — Tarald, s. Torald.

Taale, M. Hedemarken, Toten. Dunkelt, men neppe noget fremmedt Navn. Et gammelt „Tole“ findes i Haakon den gamles Saga. (Sigurd Tolason).

Tengel, M. Rbg. og Nedenæs. G. N. Thengil.

Tjodgeir, M. Sætersdalen i Formen Tjogjei eller Kjogjei, dog ogsaa skrevet Tjodgei. Hertil hører vel ogsaa Tjøger, Kjøge, Kydjer og Kyer, som findes i Navnelisterne fra Nedenæs og Mandal. G. N. Thjodgeir.

Tjodolv (-olf), M. Sædvanlig sammendraget og afstumpet; saaledes Tjølv eller Kjølv (Søndhordland). Tjøl eller Kjøl (Jæderen og Dalerne). Hertil vel ogsaa Tjøle og Kjøle, fra Mandal. G. N. Thjodolf.

Tjodunn (?), Kv. Meget fordunklet i Formen „Kjøen“ og „Kjøn“, i ældre Lister fra Omegnen af Egersund. G. N. Thjodunn.

Tjodvald, M. Nedenæs, fordunklet til Kjøvald. G. N. Thjodvald.

Tjodvor, Kv. Sætersdalen og Tel. Tildeels tydelig udtalt, saaledes i Vinje: Tjodvor eller Kjoodvor. Ordet Thjod (þjōd) betyder: Folk, Folkeslægt, Nation.

Tjostar, M. Fordunklet i Formen Kjøster, fra Røldal. Hertil vel ogsaa Tøster, fra Lyngdal. G. N. Thjostar.

Tjostolv (-olf), Meget brugt paa Østlandet og i de sydligste Egne, men i meget forskjellig Form og Skrivemaade; saaledes: Tjostolf, Tjøstolf, Kjostolf; — Tjostuf, Tjøstof, Kjøstof; — Tjøstol, Kjøstol, Kjøstøl, Kjøstaal; — Tjøstel, Kjøstel, Kystel. G. N. Thjostolf.

Tjostvald, M. Synes bekjendt i Telemarken, hvor det nævnes i et Stev. (Landst. Folkeviser, 380). Det gamle Ord Thjost (þjōst) forklares ved Heftighed, Haardhed, eller vel nærmest: Mod til at stride.

[Tollaug, s. Torlaug. — Tolleik, s. Torleik.

Tolv (Tolf), M. Jarlsberg, Nedenæs, Rbg. Hertil hører vel ogsaa Tov (Toov) i Telemarken. G. N. Tholf (þolf) ansees for at være en Forkortning af et længere Navn, maaskee Thorolf.

Tora (eller Thora), Kv. Temmelig almindeligt, men mangesteds fordunklet ved Overgang fra „a“ til „e“, altsaa „Tore“ (ligt Mandsnavnet Tore).

Torald, M. Østerdalen og fl. Maaskee en anden Form af Torvald, men ialfald et gammelt Navn. G. N. Thorald og Thoralde. En besynderlig afvigende Form er „Tarald“, som er meget brugelig i de sydligste Egne og tildeels ogsaa i Trondh. Stift.

Den langtonede Udtale, nemlig som „Toor“, pleier kun at finde Sted, naar ingen tydelig Medlyd paafølger, saasom i Tor (for Tord), Tora, Torald, Tore, Torild (= hild), Torolv, Torunn. I andre Tilfælde Lyder Tor som Torr (med aabent o), f. Ex. Torberg, Torfinn, o. s. v. Det er ogsaa at mærke, at alle disse Navne skulde egentlig skrives med „th“ (Thor). I det gamle Sprog havde de Bogstaven „þ“, som senere blev ombyttet med „th“, og som ikke er det samme som „t“. Men da den nuværende Udtale ikke gjør Forskjel paa „t“ og „th“, vilde den gamle Regel blive vanskelig at gjennemføre.

[Torann, s. Torunn.

Torbera, Kv. Rbg. Tel. og fl. Lyder sædvanlig som Torrber. (Tildeels skrevet Torberg).

Torberg, M. Trondh. Stift og Nordland.

Torbjørg, Kv. Rbg. Tel. Ryf. og Bergens Stift. Sædvanlig udtalt Torrbjør.

Torbjørn, M. Almindeligt i de sydlige Egne.

Torborg, Kv. Mandal, Rbg. Tel. og fl. Lyder mest som Torrbor, tildeels Terbor.

Tord (Tor), M. Almindeligst udtalt som Toor og tildeels (med tykt L) næsten som Tool. G. N. Thord (þordr), ansees som en gammel Forkortning af Thorrød.

Tordis, Kv. Efter gamle Optegnelser fra Nummedal og Stavanger Amt.

Tore (Thore), M. Forskjelligt fra Tor (= Tord) og hedder i G. N. Thore(r) eller Thorir. Paa Østl. forekommer ogsaa „Torer“, som enten er det samme eller ogsaa et gammelt Thorar.

Torfinn, M. Hardanger og fl.

Torgard, M. Østerdalen og fl. Udtalt Torgar eller omtrent som Torgal. G. N. Thorgard(r).

Torgaut, M. I ældre Lister fra Smaalenene og fl.

Torgeir, M. Mest almindelig udtalt: Torgjer (Torjer); tildeels Torgje (Mandal). Mere afvigende: Targjei og Tarje (Rbg. og Tel.). Ligesaa: Tergjer og Terje (Nedenæs). G. N. Thorgeir.

Torgils, M. Mest i det Vestenfjeldske. Tildeels skrevet Torgjels. Ellers afvigende: Torgjuls (Ryf.); Torgjus eller Torjus (Mandal, Rbg. Tel.), og Torjes (ogsaa skrevet Torges) fra Voss. End mere afvigende og maaskee et andet Navn er Torris, fra forskjellige Steder skrevet: Tørres, Tørris og Tyris. (Jf. ogsaa Trugils). G. N. Thorgils, senere ogsaa Thorgyls, Thorgjuls, Thyrgils.

Torgjerd, Kv. Sædvanlig udtalt Torgjær (Torjær). Ved Bergen og Stavanger. Ellers afvigende: Targjer (Tarjær), Mandal, Rbg. Tel., og „Tergjær“, Nedenæs. (Det sidste findes ogsaa skrevet „Terjar“ og omdannet til Terja). G. N. Thorgerd.

Torgrim, M. Mest i de sydlige Egne.

Torgunn, Kv. Tel. og Nummedal. Ogsaa i Formen Torgunna (Hardanger).

Torhild (Torild), Kv. Tel. Ellers ogsaa Torilda, Torilla, Tørla. (Voss, Ryf.).

Torkjell, M. Tildeels afvigende Torkel (Tork’l); ogsaa Tarkjel, (Rbg.), Terkjel (Nedenæs). G. N. Thorkell.

Torlak (Tollak), M. Mest almindelig Tollak. Afvigende Tallak. Rbg. Nedenæs, (i Tel. tildeels Taddak). Ogsaa Tollag og Tolla (?), Mandal. G. N. Thorlak. Jf. Torleik.

Torlaug (Tollaug), Kv. Romsdalen og fl. Afvigende Tallaug. (Nedenæs). G. N. Thorlaug.

Torleik, M. Sædvanlig Tolleik, Nummedal og fl. Afvigende Tolleig, Tollei og Tolli (Mandal).

Torleiv (-leif), M. Mest almindelig Tolleiv. Afvigende Talleiv og Taddeiv (Telemarken), Tellev (Nedenæs). G. N. Thorleif.

Torljot (?), M. I Pontoppidans Navneliste „Tolioth“. Uvist om nu i Brug.

Tormod, M. Mest i de sydlige Egne. (Sædvanlig Tormo).

Tormund, M. Mandal, Ryfylke og fl.

Torni (for Thorny), Kv. Findes i Formen Tonni, fra Tel., afvigende Tønni og Tynni, fra Nummedal og Buskerud. Hertil vel ogsaa „Todne“, fra Mandal. Mere afvigende er Tone (Toone) i Rbg. og Tel., hvis det ellers hører hertil. G. N. Thorny findes ogsaa skrevet Thonny og Thonne; og i gamle Breve findes ogsaa Thoni og Thone, ja endog Thonna og Tona. Blandt de nuværende Navne i Rbg. og Nedenæs findes ogsaa ofte Tonie eller „Tonje“; men dette maa vel være en Forkortning af det fremmede Antonia.

Torolv (-olf), M. Mest i Rbg. og Mandal i Formen Torov ogsaa skrevet Toruf. G. N. Thorolf (Thorulf).

Torrid (Tori), Kv. Rbg. (Jf. Turid).

Torstein, M. Mest almindelig udtalt Tosstein.

Torunn, Kv. Ryf. og fl. med visse Afvigelser som: Toren, Taaren (Taarn) og Taaraan. Desuden findes ogsaa: Torann og Tøran, Taaran og Taran. (Tel. Hall. Buskerud). G. N. Thorunn findes ogsaa ofte skrevet Thoron, og desuden finder man ogsaa Thoran med Bøiningsformen „Thoranne“. Man kunde næsten tro, at disse Former med „ann“ maatte høre til et andet Navn, saasom det gamle Thorarna.

Torvald, M. Mest brugeligt søndenfjelds.

Torve, M. Efter en ældre Liste fra Stavanger Amt. Synes at have været lidet brugt, undtagen paa Island, hvor det skrives Torfi (ikke med Th). Et andet Navn er det gamle Thorvid, som nu ogsaa vilde lyde som „Torve“.

Torvil (?), M. Tel. og Rbg. sædvanlig skrevet Torvild. Har maaskee nogen Sammenhæng med det dunkle gammelnorske Thorivill, i enkelte Breve ogsaa skrevet Thorevil Dets Sammensætning er vanskelig at forstaa.

Tove (?), M. Tvivlsomt i Formen Tuve eller Tue, fra Smaalenene og fl. Ligesaa i Formen Tov, fra Nummedal, da dette paa andre Steder falder sammen med „Tolv“ (Tholf). Ellers har G. N. Tofe (Tōfi) fordum været meget brugt. Et Kvindenavn Tova (G. N. Tofa) er ogsaa bekjendt, men synes ikke at være i Brug.

Trond, M. Mangesteds brugt, men ofte i afstumpet Form: Tron (Troon). G. N. Thrond.

Truda, Kv. Afstumpet: True (Søndfjord, Østerdalen). I en ældre Liste fra Stavanger: Trua. Fordum Thrude (Dipl. 4, 512); egentlig Thrud (med Betydning: Styrke, Kraft).

Trugils (Trudgils?), M. Brugeligt i Formen Truels, Truls. Anseet som en Omstilling af Thorgils, men kunde vel ogsaa være et Navn for sig selv.

Trygg, M. Buskerud og fl. G. N. Trygg, (Trygge, Tryggve).

Turid, Kv. Mest søndenfjelds (Turi). G. N. Thurid (Jf. Torrid). Hertil hører maaskee ogsaa Tyri (eller Tøri), som er mere bekjendt vestenfjelds. (Det i den gamle Saga bekjendte „Thyri“ hører neppe til de norske Navne).

[Tuve (Tue) s. Tove.

[Tyri, s. Turid. — Tønni, s. Torni.

[Tørris, s. Torgils.

Ulv (Ulf), M. Mandal, Rbg. og Tel. hvor det i de øverste Bygder lyder som Uv (Uv’e). G. N. Ulf(r). Ved de Navne, som ende med „ulv“, er at mærke, at de tildeels faa Formen olv (olf), især efter et foregaaende „o“, saasom i Botolv og Torolv. Paa nogle Steder bliver „ulv“ eller „olv“ til uv og ov (of), som i Bjørguv og Nottov; paa andre Steder fordunkles „ulv“ til ul og el, f. Ex. Brynjul og Brynjel. Heraf kommer vel Skrivemaaden „uld“ og „old“ (f. Ex. Gunnuld, Gjeruld, Sterkold), som er meget forvildende, da „old“ ogsaa kunde være en Form af „vald“.

Ulve, M. Valders. I ældre Lister ogsaa fra flere Steder.

Ulvhild (Ulvild), Kv. Nummedal og fl. G. N. Ulfhild

Unn, Kv. Hallingdal (ofte skrevet: Und). Ellers i Formen Unna, Voss, Ryf. og fl. G. N. Unn (Unnr), senere oftest Unna. Et andet og dunklere Navn er Unni (i Sogn), maaskee for Audni?

Unnulv, M. Skrevet „Unnuld“ i Optegnelser fra Nummedal og fra Follo 1743.

Valborg, Kv. Mangesteds brugeligt.

Vald, M. Nordfjord, (tildeels udtalt Vall). Ellers kun i Sammensætning som Gunnvald, Ingvald, Sigvald og fl.

Valgjerd, Kv. Ryf. og Søndhordland. Udtalt Valgjær (Valjer). G. N. Valgerd.

Vaadjuv, M. Lister (Kvinesdal), lydende som Voddju. Et lignende Navn findes i gamle Skrifter i meget forskjellig Form: Valthjof, Valdjuf, Vardthjuf, Vardiulf og fl.

Vebjørn, M. Hallingdal, Nummedal og fl. „Ve“ i disse Navne er et gammelt Ord, som betyder Hellig-dom eller helligt Sted, og ofte kun: Hjem eller Bosted. Gammel-engelske Navne have det samme i Formen vih og veoh, f. Ex Vihstan eller Veohstan (Norsk Vestein).

Vebrand, M. Nummedal.

Vegeir (Ve-gjeir), M. Findes i forskjellig Form: Veier, fra Jæderen; Vier, fra Søndhordland og Hardanger, Vigjeir (Vigger) fra Hallingdal; Vegger fra Valders. G. N. Vegeir.

Vehild (Vi’ild), Kv. Nummedal. (Skrevet: Viel).

Vehjelm, M. Søndmøre, efter Udtalen Vielm, feilagtig skrevet Vilhelm. (Navne med „hjelm“ er ellers her noget usædvanligt).

Veleik, M. Ryf. og Tel. (Skrevet Vellek og Vedleik). Noget usikkert, da det let forvexles med Villeik.

Vemund, M. Nordhordland (?).

Verald, M. Efter Pontoppidans Navneliste. Findes ogsaa i gamle Breve. (Dipl. 4, 436. — 6, 761).

Vermund, M. Søndhordland, Ryfylke og fl.

Vetterlide (eller Vetlide), M. Findes kun i forkortet Form: Vetle (Vettle). Tel. og Rbg. G. N. Vetrlide. (Jf. Sumarlide). Hertil hører vel ogsaa „Vedle“ fra Lister, og „Velle“ fra Jæderen. Matrikulen har ogsaa Vedel (fra Lister), Vette (fra Nummedal) og Vete (fra Smaalenene); men hvorvidt disse Navne hænge sammen, er uvist.

Veulv (Ve-ulf), M. Smaalenene. Oftest skrevet Veiul.

Vidar (?), M. „Viar“ skal forekomme i Ryfylke, og „Via“ i Nordmøre (F. L. 1801). G. N. Vidar.

Vigbjørn, M. Efter Meddelelse fra Systrand i Sogn.

Vigfus, M. Efter en gammel Liste fra Stavanger Amt.

Vigleik, M. Hard. og Søndhordland. Maaskee flere Steder, men falder let sammen med Villeik og Veleik.

Viking, M. Voss og Hardanger. (G. N. Viking).

Vilborg, Kv. Mest i Sætersdalen.

Vilgeir (?), M. Vilgjer (eller Viljer) skal være i Brug, men uvist hvorhelst. En gammel Navneliste fra Stavanger har „Vilje“. Noget lignende er „Viljen“ fra Jæderen.

Vilgjerd, Kv. Sogn. Formen usikker, da det sædvanlig hedder Velgjær (Væljer).

Villak, M. Ryfylke.

Villeik, M. Søndmøre og fl. (Ofte skrevet Villek og Villik. Jf. Vigleik.

[Vrold (og Vraal), s. Roald.

Yrjar (?), M. „Ørgjer“ og „Ørger“ findes i ældre Lister fra Sogn og Romsdalen. Et Brev fra 1437 (Dipl. 2, 544) nævner en Øriar Thordson af Oslo Hered. Mere bekjendt i det Vestenfjeldske er et andet Navn „Yrjan“, som ogsaa findes i gamle Breve, men som nu tildeels hedder Ørjas og Ørjans, og altsaa maa være et fremmedt Navn.

Ystein, M. Hardanger, Sogn, Søndfjord. Synes ikke at høre sammen med Øystein.

Ytorm, og oftere Ytyrme, M. Hardanger. G. N. Uthorm (Dipl. 7, 500), ogsaa skrevet Uttorm (Dipl. 8, 578 og fl.); ellers oftest: Uthyrme (Uþyrmir).

[Ægeleiv, s. Egeleiv. — Ølbjørn, s. Olbjørn.

[Öllaug, s. Allaug.

Ölver, M. Ryfylke, Shl. (G. N. Ølvir, Aulver). Hertil hører vel ogsaa: Olver, i Hard., og Olve, i Rbg. Derimod er det meget uvist, om man hertil skal henføre det i Tel. og Rbg. brugelige Auver (ogsaa skrevet Auer eller Ouer), skjønt det ellers er vanskeligt at vide, hvad der er den oprindelige Form for dette Navn.

Öybrand, M. Egersund (F. L. 1801).

Öygunn, Kv. Telemarken.

Öystein, M. Mangesteds i Brug, men tildeels med dunkel Udtale og derfor ofte skrevet „Østen“. G. N. Eystein (Øystein). I Trondh. Stift bruges Estein (l. Esstein), som maaskee er et andet Navn: Eistein (?). Ellers forekommer ogsaa Ystein og Osstein (Aasstein), som vel kunde være særskilte Navne. Jf. Audstein.

Öyulv (Øyolf), M. Mandal og Rbg. i Formen Øyuv (Øyuf). Voss i Formen Øyel. (Let at forvexle med „Eiel“, ɔ: Egil).

Öyunn, Kv. Telemarken. (Jf. Unn).

Öyvin (?), M. Tvivlsomt i Formen „Øven“. Nedenæs, ogsaa Nordhordland og fl. Jf. Eivind.


Dette skulde da være en Opregning af de hjemlige norske Navne, som nu ere i Brug eller ialfald have været brugte i dette eller det forrige Aarhundrede. (De øvrige Navne, som findes at være indførte fra andre Folkeslag, ville senere blive kortelig omtalte). Det maa imidlertid være bemærket, at dette Navne-Register hverken kan være ganske fuldstændigt eller heelt paalideligt i alle Dele, da flere af de her opregnede Navne staa noget løst og usikkert, deels fordi deres oprindelige Form har været vanskelig at udfinde, og deels derfor, at de kun ere støttede til skriftlige Optegnelser, hvori en eller anden Misfor-staaelse let kunde have indsneget sig.

Om Navnenes Skrivemaade kan det endnu tilføies, at de i dette Register ere opstillede i den Form, som nærmer sig mest til den gamle Skrivemaade og ellers passer bedst til Sprogets ægte Former; men dermed er det dog ikke sagt, at den her opstillede Form i hvert Tilfælde er den eneste rette. Der er nogle Navne, som gjerne kunde skrives i en ældre Form, f. Ex. alle de, som begynde med „Tor“, som egentlig er Thor, saasom Thora, Thord, Thorbjørg, Thorbjørn, Thorvald o. s. v., og ligeledes de, som slutte med „Ulv“, i ældre Form Ulf, saasom Brynjulf, Ingulf, Øyulf, Thorolf, m. fl. hvortil man ogsaa kan lægge Navnene Alv, Eiliv og Olav, som endog kunde synes at være mere tækkelige i den ældre Form Alf, Eilif og Olaf. Derimod er der ogsaa nogle Navne, som gjerne kunde skrives i en lettere eller nyere Form; saaledes de, som begynde med „Ann“ i Stedet for det gamle Arn, saasom Arnbjørn, Arngrim, Arnlaug, og ligesaa de, som slutte med „ild“ for hild, saasom Brynild, Gunnild, Ragnild. Saadanne Til-lempninger efter Hverdagstalen findes allerede ofte i gamle Skrifter, blandt andet i Brevsamlingerne fra Tiden ved Aar 1300 og senere, hvor man af og til træffer saadanne Former som Anbjørn, Andor, Anfinn,

Botild, Brynild og lignende. Imidlertid burde man engang holde Maade med denne Tillempning; thi det er da altid en vigtig Ting, at Navnene saavelsom andre Ord kunne vise sig for Folket i deres rette Form, idet man ved selve Skrivemaaden kan hjælpe til at bevare de bedre Former fra Fortiden, i Stedet for at stadfæste og bestyrke al den Skjødesløshed, som kan finde Sted i Dagligtalen. Naar f. Ex. Navnet Ljodolv kan afstumpes til „Jøl“, eller Tjodolv til „Kjøl“ og Tjodunn til „Kjøn“, da kan det ikke negtes, at dette er en Forvanskning, og at den Stump, som staar tilbage, er uden Betydning. Allerede den Uskik, at man i visse Stillinger bortkaster Lyden „d“, er nok til at gjøre mange Navne ukjendelige, og der har vistnok været adskillige gode Navne, som just af saadan Aarsag ere blevne ubrugelige, saasom Audhild, Tjodhild, Modolf, Fredgeir, som naar de skulde opstilles i Formen, Auel, Kjoel, Moel og Frier, maatte blive baade ubekvemme og meget uforstaaelige. Rigtig-nok høre vi, at man ogsaa i andre Lande har visse stærke Forkortninger af enkelte gamle Navne, men i Skrift faa vi dog sædvanlig see dem i en ældre og fuldkomnere Form.

Af de Navne, som her ere optagne af ældre Navne-lister, ere allerede flere betegnede som tvivlsomme eller usikkre; og af saadanne Navne kunde mange flere tillægges, hvis det ikke optog formeget Rum. Som et Udvalg af dem kan her nævnes: Hedevard, Olduf, Radlef, Sellik, Stoe, Taarn (Torn?), Tornag, Vikan; — Aldri (Alrid?), Anvig (Arnveig?), Dammei (Dagmøy?), Elsri, Tormild, Valme (Valmøy?), Viborg (Veberg?). — Mere besynderlige ere saadanne som: Fordeel fra (Helgeland), Oberg (fra Vesteraalen) og Soland (fra Østerdalen). Og forøvrigt er der adskillige, som efter al Sandsynlighed ere feilskrevne, ligesom der ogsaa er nogle, som maa ansees som fremmede, og som vi maaskee senere faa Leilighed til at omtale.


Om vort Forraad af norske Navne.

Det foregaaende Register indeholder vel i det hele omtrent 600 Navne; men da mange af dem ere usikkre, og nogle kun ere forefundne paa et enkelt Sted i en eller anden Navneliste, saa kunne vi hellere sætte Tallet ned til 500. Men nu vide vi af gamle Skrifter, at det norske Folk for nogle hundrede Aar siden havde et Navneforraad, som var dobbelt saa stort, uagtet Folketallet den Gang var meget mindre end som det nu er. Man lægge Mærke til, at det kun er norske Navne, som vi her tale om; hvis ikke dette var, maatte vi rigtignok sige, at der aldrig nogensinde har været saa mange Navne i Landet som nu. Vort Forraad har faaet en meget stor Tilvæxt; men denne Tilvæxt er opkommen ved Indførsel og ved Efterligning af fremmede Mønstre. Vistnok var her ogsaa i det trettende og fjortende Aarhundrede nogle fremmede Navne; men de vare da saa faa, at det var som ingen Ting imod den store Mængde af hjemlige Navne. Nu derimod have fremmede Navneformer og Navnestumper i nogle Bygder faaet en saadan Overvægt, at det næsten seer ud, som om et andet Folkeslag havde indtaget Landet og underkuet hele den gamle Slægt.

Der har i lange Tider været liden Adgang til at faa nogen fyldig Kundskab om den gamle Navneskik, da mange af vore gamle Skrifter endnu ikke vare bekjendte eller udgivne paa Prent. Men dermed er der nu i den sidste Tid skeet en god Forandring. Man har faaet bedre Udgaver af de historiske Skrifter; man har faaet Aftryk af et Par gamle Jordebøger, som ogsaa indeholde adskillige Navne paa Mænd og Kvinder, og hertil kommer da endelig den store Samling af gamle Breve, som er udgiven under Titel af „Diplomatarium norvegicum“, og hvoraf der til denne Tid er udkommet 9 store Bind. Disse Brevbøger ville nu blive den rigeste Kilde til Kundskab om Navneskikken; de indeholde noget fra hver Deel af Landet, de nævne ligesaavel de simpleste Almuesfolk som de mægtigste Herremænd; de nævne ligesaa snart en Kvinde som en Mand, da nemlig Brevene for en stor Deel kun indeholde Vidnesbyrd om Arv og Eiendom, om Kjøb eller Gaver og lignende Sager, som vedkomme Mænd og Kvinder uden Forskjel. Det kan altsaa nu være en let Sag at samle sig et stort Navneregister fra den Tid, da Navneskikken saavelsom Sproget endnu stod trygt paa den hjemlige Grund, og den fremmede Indblanding endda var saa ubetydelig, at den ikke kunde gjøre nogen Virkning. Vistnok ere de gamle Optegnelser ikke saa mange, som de kunde være, og uden Tvivl ere mange gamle Breve blevne bortkastede eller ødelagte ved de senere Slægters Vankundighed og Skjødesløshed; men alligevel er dog en stor Deel bleven bevaret, saa at man ret ofte kan finde en fornøielig Oplysning, om hvad Folk der boede paa Gaardene for fem eller sex hundrede Aar siden.

Ved et Eftersyn af disse gamle Optegnelser finde vi nu, at der trods al den fremmede Indblanding dog er en stor Deel Navne, som have holdt sig vedlige til vore Tider og tildeels ogsaa ere i megen Brug. Her er endog enkelte Navne, som vi ikke hidtil have fundet i de gamle Skrifter, men som dog have tydelig Grund i den gamle Navneskik, saa at det synes kun at være et Tilfælde, at de ikke forefindes i de Brevskaber, som vi have tilovers fra Fortiden.[1] Imidlertid har dette kun lidet at sige imod alt det, som synes at være tabt i de senere Tider. Det kunde være nyttigt at paavise, hvad det er, som saaledes er bortfaldet; men det vilde her blive altfor langt, og desuden er der ogsaa mange af de gamle Navne, som ere noget ubekvemme og ikke netop skikkede til nogen Fornyelse. Vi kunne saaledes lade det bero med et Udvalg af gamle Navne, som nu synes at være ude af Brug, nemlig følgende:

(Mandsnavne). Arnmod, Asvard, Audfinn, Aarmod, Brandolf, Bryngard, Fastolf, Finnbjørn, Finngeir, Fridgeir (Fredgjeir), Fridstein, Frøystein, Geirfinn, Geirstein, Geirvald, Grimolf, Gunnmar, Haflide, Hallbjørn, Hallgard, Hergeir, Herstein, Hjørmund, Hjørvard, Hun, Hunstein, Hunulf, Ingebjørn, Joar, Jofrøy, Jogrim, Jomar, Koll, Lodmund, Oddleif, Rane, Runolf, Salgard, Sigleif, Sigleik, Sigstein, Sigtrygg, Skofte, Steinmod, Steinodd, Sunnulf, Thoralf, Thorodd, Thorvard, Une, Valbjørn, Valgard, Vegard, Vigfast, Vigulf, Vilmund, Øygeir, Øymod.

(Kvindenavne). Amba, Arndis, Arnthrud, Audgerd (gjerd), Bera, Bergdis, Bergljot, Bjørg, Bryngerd, Dagheid (Dageid), Foldheid, Gudunn, Gylaug, Hallbera, Herdis, Hergerd, Hilderid, Holmfrid, Idunn, Ingunn, Kolfinna, Mungerd, Rafnhild (Ramnild), Salbjørn, Sigrun, Skjoldvor, Steinborg, Steinfrid, Thjodhild, Thorheid (Toreid), Thorøy, Vegerd (Vegjerd), Vigdis, Øygerd (Øy-gjerd), Øyvor.

Til disse Exempler kunne vi ogsaa lægge nogle fra Island, da nemlig dette Lands Indbyggere ogsaa var en Green af det norske Folk, og deres Navneskik var netop den samme som i Norge. Og da de gamle islandske Skrifter give meget udførlige Oplysninger om de første Nybyggere og deres Efterkommere baade af Mandkjøn og Kvindekjøn, saa kunde vi deri finde en ret betydelig Udfyldning til det gammel-norske Navneregister; thi det viser sig nemlig, at dette lille Folk havde et meget rigt Forraad af ægte hjemlige Navne. Af disse kunne vi her tage et lidet Udvalg, idet vi kun optage saadanne, som ikke ere nævnte paa de foregaaende Blade, nemlig:

Alfgeir, Arngeir, Arnodd, Asmod, Bergfinn, Bødmod, Bødolf, Dugfus, Eldgrim, Finnvard, Fridmund (Fredm.), Grimolf, Hafgrim, Hafstein, Hallgils, Haastein, Herfinn, Hergrim, Hunboge, Isolf, Kolfinn, Kolgrim, Kollsvein, Modolf, Oddmar, Snæbjørn, Snæulf, Sveinbjørn, Thjodar, Thorfred, Thorgest, Thorhall, Ulfljot, Valbrand, Vegest, Veleif, Ørn, Øyfred. — Alfgerd (-gjerd), Alfheid, Arnheid, Asdis, Asvør, Audhild, Dagrun, Dyrhild, Frøydis, Frøygerd, Geirbjørg, Geirny, Geirrid, Hafthora, Hallgrima, Hallvør, Herrid, Herthrud, Hervør, Jodis, Jofrid, Leikny, Ljotunn, Oddfrid, Rodny, Salgerd, Steinunn, Sæunn, Thjodgerd, Thorfinna, Thorhalla, Thorveig, Thorvør, Ulfheid, Ulfrun, Valdis, Vedis, Velaug, Øydis, Øylaug.

Et lidet Tillæg til de foregaaende Navnerækker kunde vi ogsaa finde i vore gamle Stedsnavne, da det, som bekjendt, er mange af disse, som begynde med et Mandsnavn, og især pleier dette at forekomme ved saadanne Gaardsnavne, som ende med „rud“ eller „stad“. Nogle af disse indeholde da ogsaa, som det synes, et Mandsnavn, som ellers ikke er i Brug, og af saadanne gamle Stedsnavne kunne vi her mærke os følgende: Alrekstad (Aal-rik?), Bārekstad (Baar-rik?), Eitilstad, Fredleifstad, Germarsøy (Geirmar?), Gerikstad (Geir-rik?), Grimaldathveit, Gunnrikstad, Heidriksholt, Herikstad (Her-rik?), Hildolfstad, Idungsdal, Jorikstad, Jorulfseid, Kārekstad (Kaar- rik?), Lyngulfstad, Nannsrud, Odulfsthveit, Storolfsrud, Tindulfsland, Throttolfstad, Ulfvaldastad, Vigilsrud (Ve-gils), Vilrekshamar, Yrikstad. Og mange flere kunde endnu opregnes; men disse Navne ere vanskelige at indlade sig paa da det saa ofte bliver tvivlsomt, om Ordets første Deel virkelig skal være noget Mandsnavn. Ellers kunde det synes mærkeligt, at nogle Gaardsnavne fremvise et Mandsnavn, som er bekjendt paa Island, men ikke i Norge, saasom: Gautrikstad, Grettisrud, Illugarud, Isulfsvaag, Skafta-stad og Sniolfstad; men dette er nu ikke saa underligt endda; thi saadanne Navne som Gautrik, Grette(r), Illuge, Isulf, Skafte og Sniolf (eller Snæulf) kunne vel have været længe brugelige her i Landet, uden at vi nu vide noget om det; og ialfald kan man være vis paa, at her har været mange flere Navne end de, som forefindes i de Brevskaber, som vi nu have tilbage fra Fortiden.

Disse sidste Rækker ere her tilføiede, for at man ved at lægge dem sammen med det nyere Navneregister kunde faa et mere tilstrækkeligt Oversyn af Planen eller Grundlaget i den gamle Navneskik, som ellers i det følgende vil blive noget nærmere omtalt. Det kunde ogsaa være nyttigt at opregne alle de norske Navne, som findes optegnede fra Fortiden; men dette bør helst opsættes til en senere Tid, da der nemlig er nogle gamle Brevskaber, som endnu ikke ere komne paa Prent og altsaa ikke ere rigtig tilgjængelige. Ellers kan det her være bemærket, at der iblandt de gamle Navne findes mange, som ligesom staa udenfor den sædvanlige Navneskik og altsaa ikke her kunde blive medregnede. Der er nogle af dem, som ere noget ubekvemme eller (som det nu synes os) mindre passende til Mandsnavne, saasom: Karlshøfud, Svarthøfde, Jammælt, Vedernæm, Neskonung, Skafhogg, Smørbjørn, Smørkoll. Og nogle af dem synes snarest at være opkomne af et Slags Tilnavn eller Øgenavn, saasom: Austmann, Vestmann, Kaupmann, Boksmid, Øxasmid, Langbein, Lutande, Slitande og flere. Men alt dette er da kun en liden Deel imod det store Forraad, som ellers i det hele har saa godt Grundlag og saa god Samstemning med den gamle Navneskik hos de beslægtede Folkeslag, at man vel maatte ønske, at den samme Plan skulde blive fastholdt for de følgende Tider.

Til de ubekvemme Navne kunne vi vel ogsaa henføre nogle, som ende med „thjof“, som Arnthjof, Hunthjof, Øythjof. De synes ikke at have været meget i Brug; i vore gamle Brevbøger finder jeg kun to af dem, nemlig Gunnthjof og Valthjof; men det sidste er skrevet paa saa mange Maader, at det synes som om man ikke har vidst hvad man skulde gjøre med det. Navne med Thjov (d. e. Tyv) kunde maaskee passe for den saakaldte Vikingetid; men alligevel troer jeg dog snarest, at de kun grunde sig paa en Misforstaaelse af en udenlandsk Navneform. Blandt de gammel-engelske Navne findes nemlig nogle faa med „theo“ (ogsaa skrevet theov), som Angeltheo og Valhtheo(v); og i Gammel Tydsk findes det samme i Formen „deo“ (diu, thiu), f. Ex. Adaldeo, Herideo, Sigideo. Men dette Ord (theo eller deo) er ikke det samme som „thjof“; det er et andet Ord, som betyder en Tjener (Følgesvend eller Træl) og altsaa ikke har noget med Tjov eller Tjuv at bestille.


Om Navnenes Form eller Dannelse.

Ved Eftersyn af det samlede Forraad af norske Navne fra ældre og nyere Tid ville vi finde, at der er visse Led eller Stavelser, som komme igjen i flere Navne, saa at de fremstille sig som særskilte Ord, som ere komne i Sammensætning med et andet Ord. Og tillige see vi, at det endog er de fleste Navne, som ere dannede ved en saadan Sammensætning og altsaa lade sig dele i to Ord. Det første Ord eller Led, som her kan kaldes Forledet, gjælder for Mandsnavne og Kvindenavne uden Forskjel; det andet Led (Efterledet) gjør derimod Forskjel paa de to Kjøn, idet et Hankjønsord kun bruges til Mandsnavne og et Hunkjønsord kun til Kvindenavne. (Imidlertid er der dog et Par Ord, nemlig „laug“ og „leiv“, som bruges for begge Kjøn). De sædvanligste af disse Navneled kunne her opstilles i følgende Ordning.

Forled
fælles for Mands- og Kvindenavne:
Alf (Alv). Arn. As (Aas). Aud. Berg. Bjørn. Borg. Bryn. Dag. Ei. Finn. Geir. Gunn (og Gud). Hall. Haa. Her. Hild. Ing (eller Inge). Jo. Lid (Led). Odd. Ragn. Rod (Ro). Sig. Stein. Sæ (og Sjo). Thjod. Thor. Val. Ve. Vil. Øy (fordum tildeels skrevet: Ey).
Efterled
a) for Mandsnavne:
ar. bjørn. brand. finn. fred. gard. geir. gils. grim. kjell. laug. leik. leiv. mar. mod. mund. rik. stein. thor. ulf. vald. vard.
b) for Kvindenavne:
bera. bjørg. borg. dis. frid. gjerd. gunn. hild. laug. leiv. ni (ny). rid. thrud. unn. veig. vor.

Sjeldnere Forled ere: Ag, Al, Aar, Bil, Bot, Bød (eller Bod), Ein, Eld, Gard, Hag, Kol, Magn, Rann, Raad, Reid, Styr, Søl (Sol), Tjost, Vig, Øl (eller Ol). Mere brugte i Fortiden: Brand, Folk, Fred, Frøy, Gaut, Grim, Hjør, Holm, Hun, Is, Lod, Ramn (Rafn), Skjold, Snæ, Ulf.

Sjeldnere Efterled i Mandsnavne ere: alf, berg, dag, fast, gaut, lak, röd (eller rod) og vin (ven). Mere brugte i forrige Tider: boge, fare, fus, gjest, kaar, ljot, odd, raad og vid (ved).

Sjeldnere Efterled for Kvindenavne ere: heid (eid), run, møy; og fra den gamle Tid: øy, lød, ljot (som i Thorøy, Siglød, Bergljot), og ligesaa: arna, katla, thora, med flere som nærmest ere dannede efter Mandsnavne. I det hele synes der altid at have været lidet Forraad af Former for Kvindenavne, og dette har vel ogsaa i nyere Tider medvirket til, at saa mange fremmede Former kunde finde Indgang i disse Navne.

At nogle Efterled blive forkortede eller fordunklede i Talen, saa at man f. Ex. kun hører „ild“ for hild; „eid“ (eller ei) for heid, og „ro“ for rod (eller rød), er allerede før blevet paaviist; men i nogle Tilfælde kan der dog være Tvivl, om der virkelig er nogen Forkortning, saasom i Navnet Ingvild, hvor det ikke synes umuligt at „vild“ kunde være et Ord for sig selv. Ogsaa i et Par Navne med „ald“ (Torald, Verald) kan det synes uvist om „ald“ er en Forkortning af „vald“; i Navnet Harald synes det derimod at være sikkert, da dette Navn i Gammel-Tydsk fra en ældre Tid hedder Harivald. Dette samme „hari“ eller „har“ er ogsaa anseet som Grundform for Slutningsledet „ar“ i Navnene Einar, Gunnar, Ivar, Ottar, Steinar og flere, endskjønt disse tildeels lyde endnu mere forkortede. (Saaledes f. Ex. paa Søndmøre: Eina, Gunna, Iva, Aatta, Steina). Denne Navneform lader sig nemlig gjenkjende i gammeltydske Navne, som Gundhari (Gunnar) eller Raginhari (Ragnar), og ligesaa i gammel-engelske som Oht-here (Ottar); den er altsaa ikke nogen simpel Endelse, men et gammelt Ord, som hører sammen med „Her“ og nærmest kan forklares som Hærmand eller Stridsmand.

Naar vi nu see nærmere paa de her opregnede Navneled, saa finde vi, at de kunde give Stof nok til et stort Forraad af Navne; men naar vi saa sammenholde dem med det foregaaende Navneregister, saa viser det sig, at mange af disse Led eller Stammer have været kun lidet benyttede; og desmere uheldigt er det da, at Navneforraadet, i Stedet for at forøge sig med Tiden og voxe paa det hjemlige Grundlag, tvertimod har formindsket sig og blevet fattigere. Vi have f. Ex. kun 3 eller 4 Navne, som begynde med „Vil“, men vi kunde godt have flere, saasom Vilgrim, Vilmar, Vilmod, Vilmund, Vilstein, Vilbjørg, Vilgunn, Vilrid o. s. v. Vi have ikke saa faa, som begynde med „Her“; men vi kunde dog have flere, saasom Herfinn, Hergard, Hergjest, Herstein, Hervard; Herdis, Herfrid, Hergunn, Hertrud og fl. Og da der, som før sagt, synes at have været knapt Forraad af Slutningsled for Kvindenavne, skulde det dog være ønskeligt, om man havde benyttet de forefundne Former i flere Forbindelser, i Stedet for at gribe til fremmede Former. Vi have f. Ex. kun 3 eller 4 Navne, som slutte med „dis“ (diis), og vi kunde dog godt have flere, saasom Arndis, Bergdis, Gunndis, Herdis, Jodis, Saldis, Sigdis, Valdis, Vedis, Øydis. Man kunde have flere Navne med „gunn“ (gunna), som Aargunn, Fredgunn, Hallgunn, Raadgunn, Salgunn, Sægunn, Valgunn; og ligedan med „hild“ (hilda), som Berghild, Grimhild, Oddhild, Sighild, Øyhild. Saaledes ogsaa med „trud“ (eller thrud), som Astrud, Gunntrud, Valtrud, Viltrud, Øytrud; og ligesaa med „veig“, saasom Audveig, Bjørgveig, Dagveig, Gunnveig, Herveig, Ingveig, Salveig, Tjodveig, Øyveig. Og hvorfor skulde vi ikke have flere Navne med „run“ end bare Gudrun og maaskee Oddrun? Det kunde dog ogsaa gaa an at hedde Alvrun, Dagrun, Hallrun, Salrun, Sigrun, Tjodrun, Valrun, Vilrun, eller Øyrun. Og saaledes kunde der i mange andre Tilfælde findes Leilighed til at danne sig flere Navne af det gamle Stammeforraad og paa den gamle Maade.

Det kan her være nyttigt at see efter, hvorledes Brugen har været hos andre Folkeslag og fornemmelig hos dem, som have det nærmeste Slægtskab med os i Tungemaalet. I de gamle Navnerækker fra England og Tydskland finde vi da en stor Lighed med vor egen gamle Navneskik; men vi finde ogsaa adskillige Navneled, som synes at være fremmede for vort Folk; saaledes i gammel-tydsk: Adel, Ald, Bald, Berht, Hard, Kuni, Liub, Svind, og i gammel-engelsk Form: Æðel, Eald, Bald, Berht (Briht), Hard (Heard), Kyne, Leof, Svið (eller Svith). Dette kan være værdt at lægge Mærke til, da nogle af disse Former i den senere Tid ogsaa have fundet Indgang hos os, f. Ex. i saadanne Navne som Albert (Adelberht), Baldvin, Gerhard o.s.v. Imidlertid er dog de gamle tydske og engelske Navneled for en stor Deel de samme som vore egne, saa at de enten ere ganske lige (saasom: Grim, Hild, Mund, Run, Sig, Vald, Vard, Vil) eller kun have en liden Afvigelse i Formen efter Sprogets særegne Lydskik, som til Exempel:

G. Tydsk: Alb. Ans. Ot. Ger, Gund, Ort. Diut.

G. Eng.: Ælf. Os. Ead. Gár. Gúð;. Ord. þeod.

G. Norsk: Alf. Ás. Aud. Geir. Gunn. Odd. þjod.

Men i det hele er der dog en større Rigdom af Former og allermest gjælder dette for de gammeltydske Navne, som ei alene fremvise en stor Mangfoldighed af Navneled, men ogsaa en mærkelig Frihed i Brugen og Sammensætningen af disse Led, idet den samme Form saa ofte kan sættes sidst i det ene Navn og først i det andet, f. Ex. Berhtrand og Randberht, Fridubald og Baldfrid, og saa videre.[2]

Nu er det at mærke, at denne Skik at danne Navne af sammensatte Ord ikke er nogen Særegenhed for Nordboerne og Tydskerne, men tvertimod tilhører mange flere Folkeslag. Det er ved Undersøgelse af Folkeslagenes Historie paaviist, at den samme Brug har fundet Sted i de fleste Dele af den store Folkerække, som man kalder den „indogermaniske“, og altsaa har strækket sig over den største Deel af Europa og en stor Deel af Asia. Hos disse mange Folkeslag har det altsaa været det sædvanligste at danne Navne ved en Sammensætning af to Ord, og især saaledes, at enten begge Ord eller ialfald det ene af dem skulde have en vis høiere Betydning, saasom: Bosted, Folk, Selskab, Raad, Magt, Mod, Styrke, Strid, Seier, Ære, Yndest, Fred, eller noget lignende.[3] Naar vi saaledes finde f. Ex. det græske Navn Nikomenes forklaret ved Seier og Mod (omtrent som vort Sigfus), eller det russiske Navn Ratislav opfattet som en Forbindelse af Strid (rati) og Ære (slava), saa kunne vi allerede deri see en stor Lighed med vore egne Navne; og dette er da ogsaa et Prov paa, at de adskilte Folkeslag have mere tilfælles, end man egentlig havde ventet.

Imidlertid er der en af de gamle Folkestammer, som har dannet sine Navne noget anderledes, nemlig den italiske eller romanske. I Navnene hos dette Folk mærker man ikke synderlig til nogen Sammensætning, men derimod jævnlig til Afledning, saaledes at det ene Navn er dannet af det andet ved Tillæg af en vis Endelse, som ikke har nogen Betydning for sig selv, f. Ex. Severinus og Severina af Sever (Severus). Saaledes findes (i latinsk Form) ved Siden af Julus, Julia og Julius, Juliana og Julianus; og ved Siden af Victor: Victoria og Victorius, Victorina og Victorinus og endelig Victorianus. Denne Skik er siden ført videre af de romanske Folk (Italienere og fl.), saa vi hos dem ogsaa finde nyere Navne med lignende Form saasom Bertino, Adelina, Arabella, Enrichetta, Carlotta o. s. v. Og paa Grund af den Anseelse, som disse Folk have nydt, har deres Navneskik ogsaa fundet Efterligning i de nordlige Lande og derved virket til Forvanskning i den nordiske Navneskik, idet man ei alene har optaget Navne med romanske Former, men ogsaa har dannet nye Navne efter det samme Mønster.

Men idet vi her tale om Sammensætning, maa vi ogsaa komme i Hu, at vi have en Række af Navne, som ikke ere sammensatte, men kun bestaa af et enkelt Ord, saasom Atle, Faste, Fuse, Snare, Dyre, Helge, Bjørn, Are, Svein, Gjest o. s. v. Da nu disse Navne ere de simpleste, kunde man snarest tænke, at de have udgjort det første eller oprindelige Navneforraad, som først senere er blevet udvidet eller forøget ved Sammensætning; og i vore gamle Skrifter findes ogsaa Spor til en saadan Opfatning, saasom naar det hedder, at Navnet Brand blev engang forandret til Gudbrand, eller at man ved en vis Leilighed forlængede Navnet Geir til Vegeir, Leiv til Hjørleif, Stein til Thorstein, eller Grim til Thorgrim. Men deraf faa vi dog ikke slutte, at det altid har gaaet saaledes. Det kunde ligesaa let hænde, at et sammensat Navn blev til Hverdagsbrug forkortet, saa at kun den ene Deel deraf stod tilbage, f. Ex. Kol for Kolbjørn, eller Sigga for Sigrid. Denne Sag er i de senere Aar blevet behandlet af flere dygtige Sprogmænd, fornemmelig i Tydskland; og derved er man da kommen til den Opfatning, at de sammensatte Navne ere de fuldkomne eller de fuldstændige Navne, hvorfor de da ogsaa kaldes „Fuldnavne“ (Tydsk: Vollnamen), medens derimod de Navne, som kun indeholde et enkelt Ord, maa ansees som Forkortninger og derfor kunne kaldes Hjemmenavne eller Kjælenavne (T. Kosenamen).[4] Efter denne Opfatning kunde en gammelnorsk Navneslægt, f. Ex. med Forledet „Geir“, opstilles saaledes:

a) Fuldnavne: Geirfinn, Geirleif, Geirmund, Geirstein, Geirulf, Geirvald; — Geirhild, Geirlaug, Geirthrud.

b) Kjælenavne: Geir, Geire (M.); Geira (Kv.).

Og da nu vor hjemlige Navneskik fra gammel Tid falder saa nær sammen med den tydske og engelske, saa maa vel den samme Synsmaade ogsaa gjælde for vore egne Navne. I mange Tilfælde vil det ogsaa synes mere rimeligt at opfatte det usammensatte Navn som en Forkortning i Stedet for et fuldstændigt Navn; saaledes f. Ex. Bjørn, Ulv, Orm, Stein, Holm, Gaut, Finn og flere, som kunde synes mere passende i Sammensætning med et andet Ord end i den eenlige Stilling. I nogle andre Tilfælde, saasom ved Navnene Dyre, Helge og Atle, vil man derimod synes at Navnet er fuldstændigt nok, og at man ikke let kan tænke sig nogen Sammensætning med et andet Ord; desuden have jo saadanne Navne ogsaa været brugelige i al den Tid, som vi vide noget om. Af denne Grund ere vi tilbøielige til at tro, at der vel kunde være nogle Navne, som kun indeholde eet Ord og dog ikke ere forkortede; men forøvrigt kunne vi godt ansee den Sætning som gjældende, at de regelrette og fuldkomne Navne ere de, som dannes ved en Sammensætning af to Ord. Imidlertid har nu dette Spørgsmaal ikke nogen synderlig stor Betydning for Navnenes almindelige Brug.


Om de norske Navnes Betydning.

I det foregaaende Oversyn af Formerne i de hjemlige norske Navne er det kun lidet som er sagt om deres Betydning; og dog burde denne Sag ikke være saa ganske løselig affærdiget. Men noget Forsøg til Forklaring af alle Navne tør vi dog ikke indlade os paa, da nogle ere meget dunkle, og nogle kunne forklares paa to eller tre forskjellige Maader, ligesom der ogsaa er nogle, som have sin Grund i den gamle Historie og derfor vilde behøve en meget lang Forklaring. Det nødvendigste er at give nogen Oplysning om de Ord eller Led, som Navnene ere dannede af, og dette er allerede gjort af Prof. Munch i den føromtalte Afhandling. Imidlertid kan dog Læseren med Billighed ønske, at ogsaa denne Bog skulde indeholde noget om Betydningen af disse Navneled; og forsaavidt som disse Ord lade sig forklare noget kortelig, kunne de her opstilles i et Register for sig selv:

Ag: Ave (Respekt). — Alv: Alf (hvorom senere). — Ar (f. Ex. i Ein-ar): Hærmand, Stridsmand. — Arn: Ørn. — Aud: Formue, Eiendom. — Aas (og As): en Opholder, Støtte; ogsaa et Gudenavn (hvorom senere). — Ber: Bjørn. (Bera: Hunbjørn). — Berg: Bjerg, eller Bjergning, Hjælp. — Bjørg: Hjælp eller Beskyttelse. — Bjørn (Bjønn): Bjørn (med Begreb af Mod og Styrke). — Borg: Beskyttelse, Forsvar. — Bot (Boot): Bedring, Hjælp. — Brand: Sværd, Vaaben. — Bryn (-Brynja): Pantsersærk. — Bød (eller Bod): Strid. — Dag: Dag eller Lys. — Dis (Diis): Skjoldmø, Valkyrje (hvorom senere). — Ei (som i Ei-rik): altid, stedse. — Eld, vel egentlig: Hjem, Bosted (Arnens Ild). — Finn, maaskee klog eller opfindsom, men kan forklares paa flere Maader. (I de britiske eller irske Navne betyder „finn“: hvid). — Folk: Selskab, Følge. — Fred (Frid): Fred, eller Fredstifter. — Frid (Friid): fager, smuk. — Fus (fuus): villig, modig. — Gard: Gjærde, Værn, Forsvar. — Gaut: En som gyder (ɔ: støber, former); altsaa en Mester, Kunstner(?). — Geir: et Spyd. — Gils (= Gisl): Gidsel, Fredspant. — Gjerd (Gerd): omgjærdende, beskyttende. — Grim (Griim): udrustet med Hjelm eller Dække over Hovedet (?). — Gunn: Strid, Krig. (S. Anmærkning til Gudbjørg, S. 17). — Hag: Gjærde, Hegn. — Hall: Steen (Jf. Stein). — Hav (Haf): Havet; eller ogsaa for Haver (Hafr), ɔ: en Buk. — Haa: høi, stor. — Heid: klar, lys; ogsaa et Navn paa Guldet. — Her: Hær, Skare, Hob. — Hild: Strid, eller Ledsagerinde i Striden. — Hjør: et Sværd. — Inge, maaskee Høvding, eller Stamfader. (Dog meget dunkelt). — Jo (eller Jor): en Hest. (Giver i Sammensætning Begrebet: ridende). — Kjell og Kjetel: Kjedel. (Maa vist ogsaa have havt en anden Betydning, s. S. 27). — Kol: Kul; maaskee Arnested eller Hjem. — Lak, forklaret som en Form af „Leik“, men findes ogsaa i tydske Navne og maa vist være et andet Ord. — Laug, har maaskee Begrebet: reen eller klar; dog er dette uvist. — Leik: Leg, eller legende. — Leiv (Leif): efterladt (levnet); Efterkommer. — Lid (Led): Følge, Ledsagelse. (Har ellers flere Betydninger). — Magn: Styrke. — Mar (og Maar): ypperlig, eller navnkundig. — Mod: modig, djærv. — Mund: Beskyttelse, Forsvar. — Ni (fordum Ny): ny i Slægten, tilvoxende. — Odd: Spyd (Spids), eller Piil. — Orm: egentlig Slange (vel nærmest efter den gamle Forestilling om en Bevogter af en Skat). — Ragn: Raad eller raadende Magt. — Rand: Skjold. — Rann: Huus, Hjem. — Reid: Ridning, ridende Følge. (Dog ogsaa med flere Betydninger). — Rid: ridende (?), udrustet til en Udfærd (ligesom de ridende Valkyrjer). — Rik: mægtig, raadende. — Rod (Ro): Ære, Berømmelse. (I ældste Form Hrodr)[5]. — Run (ruun), omtrent som „Veninde“; egentlig: fortrolig eller hemmelig Samtale. — Sal: Huus, Værelse. — Sig (Seg): Seier, Lykke. — Sol (eller Søl), kan forklares ved „mørk“ eller „sortladen“, men er ellers dunkelt. — Stein: Steen (Ædelsteen, Perle eller deslige). — Styr (Stør): Strid, Uro. — Svan: Svane (med Begreb af noget stort og anseeligt). — Sæ (og Sjo): Sø, Hav. — Tjod (Thjod): Folk, Slægt. — Tjost, s. S. 256. — Tor (Thor), omtrent som vældig eller kjæmpestærk; ellers et Gudenavn (hvorom senere). — Trud (Thrud): Styrke, Kraft. — Ulv: en Ulv (helst med Begreb af Haardførhed eller Kraft til at taale meget). — Unn, kan henføres til „unna“, at ynde eller elske; men har ogsaa flere Betydninger. — Val, kan betyde Valg, eller noget udvalgt; men har ogsaa havt Betydningen: en Fremmed, en Gjæst. — Vald: Magt, Raadighed, eller raadende. — Vard: Vagt, eller en Bevogter. — Ve: Hjemsted; ogsaa Helligdom. — Veig, maaskee: Styrke, Kraft; fordum brugt om en Drik (Styrkedrik). — Vid (Ved): Træ (Stolpe, Støtte). — Vig: Slag, Kamp. — Vil: Villie, Velvillie. — Vin: Ven. — Vor (Vorr) i Kvindenavne: varsom, klog (?). — Øl (eller Ol), maaskee: Selskab (Gjæstebud). — Øy, passer nærmest for Øboere eller Folk som ere komne fra Øerne.

Nogle af disse Ord have en saadan Sammenhæng indbyrdes, at de her maa omtales lidt mere. Som bekjendt havde man her som andensteds i de gamle Tider forestillet sig Guddommen som et Raad eller Selskab af Guder med hver sit Navn, saasom Odin (ogsaa kaldet Gaut, Grim, Haa o. s. v.), og dernæst Thor, Frøy, Balder og flere. Enhver af Guderne kunde ogsaa kaldes en „Aas“, og tilsammen kaldtes de Æser (Flertal af Aas) og med andre Navne: God (ɔ: Guder), Regin (Ragn), Tivar, Vear, med mere. Men ved Siden af Guderne forestillede man sig ogsaa Gudinder, eller kvindelige Guddomme og desuden ogsaa flere Slags Aander, saasom Alferne, som i gamle Digte stundom findes nævnte i Gudernes Følge, og dernæst Diserne eller de kvindelige Aander, saasom Gunn, Hild, Thrud og flere, som ogsaa kaldes Valkyrjer, da de skulde være med i Striden og udkaare „Valen“, det vil sige, udvælge og ledsage de Kjæmper, som skulde optages hos Odin i Valhall. I disse Benævnelser gjenkjende vi altsaa flere af de Ord, som bruges i vore Navne; og et Par af dem, nemlig Aas og Thor, har endog været usædvanlig meget benyttet; vi have saaledes over 30 Navne, som begynde med „Thor“, og henimod 20, som begynde med „Aas“ eller „As“. Ogsaa Frøy har fordum været brugt i Navne (som Frøybjørn, Frøystein, Frøydis); og det kunde godt lade sig bruge fremdeles; det betyder ligefrem „Herre“ og behøver altsaa ikke netop at henføres til Hedenskabet. Noget lignende kan ogsaa siges om flere af disse Ord. „Aas“ har nok engang betegnet en af de høie Magter (Guder); men det betyder da ogsaa en Bjælke eller Axel og tillige en Bjergryg. „Thor“ har nok betegnet „den som gjør Torden“; men det kan ogsaa tages i en videre Betydning om en overvældende Kraft eller Styrke. De gamle Skalde have brugt „Aas“ og „Frøy“, saavelsom „Alf“ til Betegnelse for en Mand, og ligeledes „Dis“ om en Kvinde i Alminde-lighed; ja det findes endog opstillet som en Regel for Skalde eller Digtere, at de ved passende Leilighed kunne bruge alle Guders Navne til Betegnelse for Mænd, og alle Gudinders Navne til Betegnelse for Kvinder.

At nogle af de her omtalte Ord kunne have mere end een Betydning, er allerede paaviist; og dermed følger da ogsaa, at det sammensatte eller fulde Navn undertiden lader sig forklare paa flere forskjellige Maader. Ordet Borg kan betyde Forsvar eller Beskyt-telse, men det betyder ogsaa et beskyttet Sted, en Skandse eller et Slot; og derfor bliver der da noget usikkert ved de Navne, som begynde med Borg. Ordet Unn kan betyde noget yndigt eller kjært; men det har ogsaa havt Betydningen „Bølge“, altsaa noget bevægeligt, stigende eller fremskridende. Ordet Mund har i de gamle beslægtede Sprog betegnet Forsvar eller Forsorg, men i gammel Norsk betegner det sædvanlig en Gave (Fæstensgave); altsaa kunde vore Mandsnavne med „mund“ forklares noget forskjelligt. Og om endog Navnets Dele ere klare nok, kan tildeels det fulde Navn alligevel forklares paa flere Maader. Navnet Sigvald kan f. Ex. betyde: den som volder Seier, eller som raader for Seier, eller som raader med Seier. Roar (for Hrodhar) kan betyde: En som strider med Ære, eller ogsaa: En som strider for Ærens Skyld (en ærekjær Stridsmand). Og saaledes i mange andre Tilfælde.

Hertil kommer stundom det Tilfælde, at Navnets Dele ikke passe rigtig sammen. Ved almindelige sammensatte Ord er man altid vant til, at Ordets sidste Deel er Hovedsagen, idet den første Deel kun tjener til en nærmere Afmærkelse eller Bestemmelse, f. Ex. i Ordene Vaardag, Sommerdag, Fridag o. s. v. Men i Navnene er det ikke altid saaledes. I nogle Navne har det ene Led omtrent samme Betydning som det andet, saasom i Oddgeir, Hallstein, Rodmar, Gunnhild. Andre Navne indeholde to Ord, som ikke have nogen tydelig Sammenhæng, saasom Arnulv, Berulv, Steinbjørn, Arnkjell, Kolbein og flere. Rigtignok kan man med nogen Studering ogsaa udfinde et Slags Betydning i saadanne Navne; men alligevel seer det dog snarest ud til, at de, som dannede disse Navne, have tænkt mere paa Formen end paa Betydningen. Endelig forekommer ogsaa det Tilfælde, at to Navne have samme Led eller Dele, men i forskjellig Stilling, saa at det, som staar sidst i det ene Navn, staar først i det andet; saaledes: Borghild og Hildeborg, Gunnhild og Hildegunn, Thorberg og Bergthor. Saadanne dobbelte Navneformer findes ofte hos andre Folkeslag og kunne ogsaa være meget gamle.[6] Deres Opkomst kan forklares saaledes, at man til en Afvexling vilde have et Navn, som havde samme Indhold som et ældre Navn men alligevel var noget nyt. Og i saadanne Tilfælde maa vi da forestille os, at det ældste Navn er det, som giver den rimeligste Betydning, medens det andet derimod maa først tænkes omstillet i sin ældre Form, naar man skal søge efter Betydningen.

Man kan saaledes ikke vente, at ethvert Navn skal kunne udtydes ligefrem som et almindeligt sammensat Ord. Oprindelig har det vist været Meningen, at hvert Navn skulde have en klar Betydning; men da man senere syntes at behøve en større Afvexling i Navnene og dog tillige vilde gjerne beholde de tilvante Navneled, har man efterhaanden tilladt sig en større Frihed i Sammensætningen og derved agtet mindre paa Betydningen. Blandt andet kunde det da hænde, at man havde to Navne at opkalde, og da man ikke kunde bruge dem begge, saa greb man til det Raad, at man tog en Deel af hvert Navn og slog disse Dele sammen til et heelt; saaledes kunde man f. Ex. af Herbjørn og Ulfhild danne et nyt Navn: Bjørnulf, eller af Arngrim og Hallfrid sammenlave et andet Navn som Arnfrid o. s. v. I Tydskland skal en saadan Brug være tidlig opkommen, saa at man allerede i Skrifter fra det ottende Aarhundrede har fundet saadanne Exempler som Waldrada (Kv.) efter Waldbert og Radhild. (Stark’s Kosenamen, Side 159). I en ny Roman fra Island fortælles om En som kaldte sin Søn Sigthor efter Sigurd og Thora; og det forekommer mig, at en saadan Opkaldelse af og til ogsaa har været brugelig her i Landet. Men paa denne Maade blev da Navnet kun en tilfældig Sammenstilling af to Ord, omtrent som naar man sammensætter to Familienavne, f. Ex. Wessel-Berg, Winther-Hjelm, Fenger-Krog og lignende. Og i saadanne Til-fælde vilde det ikke nytte stort at studere paa, hvad Navnet i det hele skulde betyde.

Men det er at mærke, at det kun er en liden Deel af vore gamle Navne, som saaledes synes opkomne ved en tilfældig Sammensætning og uden noget Hensyn til Betydningen. For den større Mængde vil man derimod sædvanlig finde en eller anden Betydning, som ialfald efter de gamle Tiders Forestilling kunde være passende nok. Imidlertid faar man ikke tage alt saa ligefrem efter Bogstaven, da Navnet ogsaa kan have en figurlig eller billedlig Betydning. Navnene Gunnbjørn og Herbjørn behøve ikke netop at forklares som „en Bjørn i Striden“; de kunne ogsaa betegne En, som er modig og dygtig i Farens Tid. „Ljotolf“ behøver ikke netop at oversættes „den stygge Ulv“; det kan ogsaa være En, som gaar dristigt frem og derfor bliver slem at kappes med eller stride imod.[7] „Brynhild“ behøver ikke netop at være en Skjoldmø i Brynje eller Harnisk; det kan ogsaa være En, som er vel udrustet med Mod og Styrke. Og noget lignende kan ogsaa siges om de mange Navne, som hentyde paa Vaaben og Værge eller Strid og Seier. Vistnok kan endda et og andet blive dunkelt og uforstaaeligt; men vi vilde da ogsaa gjøre ilde, hvis vi skulde vrage alt det, som vi ikke forstaa. Det kan vel komme en bedre Forklaring over disse Ting med Tiden, naar alle Navne ere blevne samlede og sammenstillede, saa at det ene kan lede til Oplysning om det andet.

Naar man saaledes vil søge den almindeligste Tanke eller Mening i vore gamle Navne, vil man finde, at den største Mængde af dem udtrykker omtrent eet og samme Begreb, nemlig: et dygtigt Menneske, En som er duelig til at hjælpe sig selv og hjælpe andre med. Der findes rigtignok nogle, som betegne noget mere behageligt, saasom Mildhed, Skjønhed og Ynde, men disse udgjøre kun en liden Deel imod alle dem, som betegne Kraft og Mod eller Dygtighed til at forsvare sig. De gamle Forfædre have vistnok ogsaa forstaaet at sætte Priis paa Mildhed og Ømhed, men de have dog, som det synes, fundet det mere nødvendigt at minde om den Kraft, som behøvedes til at møde Farerne i Livet og komme igjennem med Seier og Ære. Og derfor har da Styrken og Stridsmodet fundet saa mange Udtryk i de gamle Navne baade hos os og hos andre Folkeslag.

Der kan vist være mange, som ikke synes vel om dette, at Navnene skulde indeholde saa mange Udtryk for Kamp og Strid eller for Vaaben og Rustning, som om der altid skulde være Tale om aabenbar Krig. Men disse Udtryk kunne dog ogsaa tages i en mere almindelig Betydning. Der er megen Strid, som ikke just gaar ud paa at undertvinge andre Folk. „Livet er en Strid,“ pleier man ofte at sige; og dette kan da ogsaa have sin Grund. Der tales om at stride sig frem, at slaa sig igjennem, at stride for Tilværelsen eller „kjæmpe med Naturen,“ som nogle kalde det. Der tales ogsaa om aandelig Strid, om aandelige Vaaben og en aandelig Rustning; der tales om at stride for en god Sag, for Ret og Sandhed, for Frihed og Fremgang o. s. v. Der er altsaa meget, som kan kaldes Strid, og deriblandt kunne vi atter minde om den Vanskelighed, som ofte følger med det nødvendige Arbeide, eller om den megen Møie og Fare, som Folk maa gjennemgaa for at vinde sit Livs Ophold eller forbedre sin Stilling; thi allerede deraf kan det forklares, at Mod og Styrke altid har været saa høit anseet. Det er da ogsaa denne Djervhed og Dygtighed, som man i det daglige Liv sætter saa megen Priis paa baade hos Mand og Kvinde. Og derfor kan man vel ogsaa sige, at de Navne, som hentyde derpaa, kunne altid lade sig forsvare.

Noget lignende kan da ogsaa siges om de Navne, som indeholde en Mindelse om Hedenskabet, og som allerede forhen ere kortelig omtalte. (S. 64). Det kan ikke skade at mindes om, at Forfædrene allerede i de ældste Tider havde en Forestilling om Aander eller høiere Væsener, og om nu end deres Forestillinger derom vare anderledes end vore, saa ere de dog ikke saa ganske at foragte. Om f. Ex. en Alf ikke er det samme som en Engel, saa er det dog noget, som kan passe til en billedlig eller „poetisk“ Forestilling, hvor man giver Indbildningskraften et friere Spil. Og om end de føromtalte Diser (eller Valkyrjer) ogsaa nu ere blevne noget fremmede for os, saa er det dog vist, at et Minde om dem giver et ganske vakkert Begreb, nemlig om Aander, som tage Deel i Livets Strid eller omsvæve og ledsage de stridende. Og naar de hedenske Navne kunde beholdes ved Overgangen til Kristendommen, saa maa de dermed ansees som adlede og optagne i Rækken af de kristne Navne.

Endelig kunne vi endnu tillægge, at den gamle Navneskik i disse Stykker ikke er værre hos os end hos andre Folkeslag. De gamle Engelskmænd og Tydskere havde mange Navne med Bjørn og Ulv (Beorn eller Bern, og Vulf eller Volf), og mange, som hentydede paa Krig og Ufred eller Vaaben og Værge; de havde ogsaa Navne, som mindede om Hedenskabet, og de beholdt dem ogsaa i Overgangen til Kristendommen. De gamle Grækere havde en Række af Navne ved Lykos (ɔ: Ulv) og Leon (ɔ: Løve) og mangfoldige andre, som indeholdt et Udtryk for Strid eller Krig. Og baade Grækerne og

Romerne havde adskillige Navne, som mindede om deres gamle Guder, og Navnene bleve alligevel staaende, efterat disse Guders Dyrkelse var afskaffet, saa at vi endog finde Helgener og høit anseede Kristne med saadanne Navne, saasom Apollos, Demetrius, Dionysius o. s. v. Vi see altsaa, at disse Folk ikke have fundet det nødvendigt at forlade sine Fædres Skik i dette Stykke, og de have vel ogsaa indseet, at denne Brug ikke kunde være til Hinder for deres Fremgang i aandelig Henseende. Forøvrigt har det vel gaaet saaledes hos de andre som hos os, at den oprindelige Betydning i Navnene efterhaanden blev fordunklet eller forglemt, saa at man ikke videre lagde Mærke til noget, som kunde være mindre passende for de nyere Tiders Tænkemaade.

II. Fremmede Navne.

Ved Siden af de egentlige norske Navne, som hidtil ere omtalte, have vi ogsaa adskillige andre, som ikke passe sammen med det hjemlige gamle Navneforraad, men derimod gjenfindes blandt Navnene hos andre Folkeslag og altsaa kunne ansees for at være indkomne udenfra. Nogle af dem have dog nogen Lighed med vore hjemlige Navne og findes da at tilhøre de nærmest boende Folkeslag, medens andre derimod have mere fremmede Former og vise sig at være komne mere langveis fra. Efter denne Forskjel i Navnenes Form bliver det bekvemmest at skille de fremmede Navne i to Rækker, saaledes at vi først betragte den Række, som tilhører de nærmeste Lande, fornemmelig Tydskland og England, og dernæst de mere fremmede Navne. Men da disse indførte Navne kunne være temmelig mange, faa vi her kun opregne de mærkeligste eller mest bekjendte.

a)Navne fra de nærmeste Lande.

Adolf, M. Tydsk (eller egentlig Gothisk). Dunkelt.

Ael (Al), Kv. T. Adele (= Edel). Jf. Alet.

Albert og

Albrigt, M. Tydsk Albert, Albrecht, fordum Adelberht. Angelsax. Ædelbriht.

Alert, M. Tydsk, fordum Adelhart.

Alet, Kv. Hedder ogsaa Alte (Alette) og Ales. (Jf. Ael). Tydsk Adelheid (Adalheit) og fordum i latinsk Form: Adalheidis (Adelais, Adalis).

Alfred, M. Engelsk. Fordum Ælfred (senere ogsaa skrevet Alvred), at opfatte som Alf-red (Alv-raad), ikke Al-fred.

Amalia, Kv. Gammeltydsk med latinsk Endelse.

Arent (Arnt), M. Tydsk. Forkortning af Arnold.

Axel, M. Svensk (?). Omstilling af Askell. (Ogsaa forklaret som en Forvending af Absalon).

Balduin (og Boldevin), M. Gam. Tydsk Baldvin.

Begga, Kv. Tydsk. Helgennavn efter Karl den stores „Tipoldemoder“, død 698. Ellers findes ogsaa en norsk Form „Begga“ for Bergljot. (Munkelivs Brevbog, S. 59).

Bernt (og Bern), M. Tydsk, forkortet af Bernhard.

Berta, Kv. Maaskee tydsk Berchta; see Brita.

Bertel, M. Tydsk, Forkortning af Berhtold (Berchtvald). Henføres af nogle til Bartholomæus.

Birgit (Bergit, Berit), see Brita.

Brigt (og Brygt), M. (Nordhordland). Hører sammen med Albrigt, Gisbrigt, Ingebrigt og Lambrigt.

Brita, Kv. Egentlig Brigita eller Brigida, som deler sig i flere former: 1) Brigda og Brygda, Rbg. 2) Brita, Brit’e og Brit (Briit), mest almindeligt i Berg. og Trondh. Stift; 3) Birgitta (Birgit, Bergjit), Berit (Beret), Birte og Berta (s. ovenfor). Hører til de britiske (eller keltiske) Navne.

Sin største Anseelse har vel dette Navn faaet efter den hellige Brigitta i Sverige (død 1373), men imidlertid har det dog været langt tidligere bekjendt her i Landet. (Tidligst nævnt findes Brigida, Datter af Ulf Stallare, som døde 1066). Oprindelig maa Navnet være kommet fra Ireland efter den hellige Brigit, som stiftede Klosteret i Kildare og døde i Aaret 525. Hendes Mindedag er den 1ste Februar. (Kelly’s Calendar of Irish Saints, p. 65).

Brytteva (Bryttva), Kv. (Søndre Berg.). Fordum Brettiva (en Helgen, hvis Mindedag er den 11te Januar). Navnet maa være det gammel-engelske Brihteva, i ældre Form Brihtgifu (Byrhtgifu).

Didrik (Dirik), M. T. Dietrich (= G. N. Thjodrik). Sjeldnere Navne ere Ditlef og Ditmar (Tydske).

Edel (Ædel) og Edle, Kv. T. Edele for Adele (s. Ael) eller Forkortning af Edelhild.

Edvard, M. Engelsk, fordum Eadvard (Jf. Jetvard).

Edvin, M. Engelsk, fordum Eadvine.

Eggert, M. Tydsk Eckard (Eck-hart); fordum Agihart.

Eilert, M. Tydsk, fordum Eilhart, Agilhart.

Emma, Kv. Tydsk; fordum Imma, vistnok en Forkortning.

Erenst (Ernst), M. Tydsk. Fordum Ernust.

Evert, M. Forkortning af Eberhart (tydsk).

Ferdinand, M. Tydsk, fordum Fridenand, dog ogsaa forklaret anderledes.

Fredrik, M. Kan ansees som tydsk. (Forkortet Frik).

Gisbrigt (Jesbrigt), M. Tydsk Gisbrecht.

Gjerhard, og Gjert, M. Tydsk Gerhart (Geert, Gert).

Gotfred, Gotskalk og Gotvald, Tydske Sammensætninger med Got, ɔ: Gud. (Skalk betyder Tjener).

Gustav, M. Svensk; fordum Gosstaf, Gøtstaf (Gautstaf).

Hartvig (Hartvik), M. Tydsk.

Hedvig, Kv. Tydsk (Helgen, død 1243). Fordum Haduvig. Hertil hører maaskee ogsaa „Hedda“, som forekommer paa Østlandet. Dunklere ere et Par Mandsnavne: Hedvard og Hedvind. (Østl.). Helvig, Kv. Tydsk, forklaret som Heilvig (Hailwic).

Henning, M. Tydsk, anseet som et gammelt „Hagining“.

Henrik (Hendrik), M. Tydsk; fordum Heimric; dog ogsaa forklaret som Haginric.

Hermann, M. Tydsk. (Forvexles stundom med Hermund).

Hilmar, M. Tydsk; fordum Hildemar. (Den sidste Form kunde ogsaa være norsk).

Hulda, Kv. Dansk og Svensk; maaskee støttet til Ordet huld (= holl). Ellers har ogsaa Bibelen en Prophetinde Hulda (2 Kong. 22, 14).

Ida, Kv. Tydsk. Eller maaskee britisk, efter den hellige Ida (Ita), som levede i Ireland i det sjette Aarhundrede.

Ingebrigt, M. Tildeels afvigende Engelbert, Engebret, Embret og Embert. Hertil vel ogsaa Immert og Imort (Gbr.). Gam. tydsk Ingobert, Ingilbert.

Jetmund, Jetvald og Jetvard, M. Gamle Former af Angelsax. Eadmund, Eadvald og Eadvard.

Kanotta, Kv. Har været skrevet Canutta og henført til den latinske Form Canutus for Knut. Imidlertid er der en skotsk Helgen Kennotha (eller Kennocha), som maaskee her kunde komme i Betragtning.

Kort, M. Forkortning af Konrad (Kuonrat). Tydsk.

Lambrigt, og Lambert, M. Tydsk Lamprecht, Lambert; fordum Landberht.

Lodvig eller Ludvig, M. Tydsk; fordum Hlodvig (Hluodovic).

Lyder, M. Tydsk; fordum Liudhare (Liuthar); jf. Luther.

Mathilde, og Megtild, Kv. Tydsk; fordum Mahthild, Mechthilt (i Betydning ligt Norsk Magnhild).

Metta (Mette), Kv. Forkortning af Megtild (?).

Njell, M. (Ryfylke). Fordum Njal (Njāll). Britisk. Navnet Nial var fordum meget anseet i Ireland og maa være tidlig indkommet i Norge, da allerede en Broder til Eivind Skaldaspiller kaldes Njall. Senere (omkring 1200) var der i Stavanger en Biskop Njall; men forøvrigt synet Navnet her at have været lidet brugt.

Oskar, M. Anseet som keltisk eller gammelfransk, men nærmer sig meget til Angelsaxisk Osgar, som svarer til G. N. Asgeir og G. T. Ansgar.

Ottilia, Kv. Tydsk med latinsk Endelse.

Ove, M. Dansk. Maaskee det gamle Uffe (Offa)?

Palle, M. Dansk (eller Vendisk); fordum Palne.

Preben, M. Dansk (efter Munch egentlig Vendisk).

Reinert, M. Tydsk; fordum Reinhart, Raginhard.

Reinold, M. Tydsk; fordum Raginalt (Norsk Ragnvald).

Riborg, Kv. Vistnok gam. tydsk Rihburg (Richburg).

Rikard, M. Tydsk Richard (Ric-hard).

Rivert (Revert); formodentlig et tydsk Richward.

Robert, M. Tydsk; fordum Rodbert (Hruodberht). Roland (Rolland), M. Tydsk; fordum Rodland (Hruodland).

Rudolf, M. T. fordum Hrodulf (Hruodulf). Jf. Rolf.

Sunneva, Kv. Brugt i flere Former: Sunneva (Sunva). i Sogn; Synneva, Synneve (Synve), mest i Bergens Stift, ellers Synnev, Sønneve, Sønnøv. (Maaskee ogsaa „Synne“, fra Gbr. kan høre hertil). I gammel Norsk Sunniva (Sunnifa). Engelsk.

Den hellige Sunneva skulde efter Sagnet være hidkommen fra Ireland; men Navnet synes snarest at være angelsaxisk, da det har nogen Lighed med flere gammel-engelske Navne som Brihteva, Edeva, Godeva, Leveva, Ulveva (i ældre Form Byrhtgifu, Eadgifu, Godgifu, Leofgifu, Vulfgifu). Navnet Ælfgifu blev engang ogsaa bekjendt her i Landet og gik derved over til Alfiva (Alfifa).

Tidemann (og Timann), M. Tydsk. (Egentlig Dietmann). Hertil hører vel ogsaa Navnene Tide og Tikken (for Tideken).

Tyke (Tel.) og Tyge (Mandal), M. Dansk. Af Munch anseet som en Form af et gammelt Tuke eller Toke.

Ulrik, M. Tydsk, fordum Uodalrich.

Valter, M. Tydsk, fordum Valthari. Angelsax. Valdhere.

Vendel, Kv. Tydsk; fordum Wendila og Wendelin.

Verner, M. Tydsk; egentlig Vernher (Werinheri). Et Par lignende Navne ere Vern og Vernik.

Vilhelm (Villum, Villam), M. Tydsk.

Villas, M. Maaskee tydsk Wilhad (i latinsk Form Villehadus): ellers dunkelt.

Vivike eller Vibeke, Kv. Vistnok tydsk (frisisk).

Öllegaard, Kv. Dansk. Ansees som en Form af det tydske Hildegard. Ellers findes ogsaa en tydsk Form „Oelgard“ for Odalgard (Uodalgard). Kvindenavne med „gard“ er ialfald unorske.

Flere af disse Navne bruges kun paa et eller andet Sted, medens de paa andre Steder ansees som fremmede og ikke rigtig passende for Almuesfolk. Andre derimod ere saa almindelige, at de endog ansees som meget simple; saaledes Albrigt, Bernt, Ingebrigt, Robert; Alet, Brita (Berit), Mette og fl.

Af de Slutningsled, som forekommer i disse Navne, kunne vi her særskilt nævne to, nemlig: brigt (eller bert) og hart. Det første hedder i Gammel-Tydsk berht (beraht) og brecht (precht); i Gammel-Engelsk beorht, berht, byrht eller briht og bryht. Ordet betyder klar (blank) og svarer til vort „bjart“; men dette sidste synes ikke at have været brugt i Navne, undtagen paa Island, hvor man nu har nogle hertil hørende, som Dagbjartr, Gudbjartr og Sigurbjartr.[8] Slutningsledet „hart“ med Betydningen haard (eller egentlig: stærk) bliver i Tydskland tildeels forkortet til „art“ eller „ert“, og i denne Form er det da ogsaa kommet til os, f. Ex. i Eggert, Eilert og Reinert.

b) Navne fra Sydlandene og Østerlandene.

Om de følgende Navne kan siges, at de egentlig hverken tilhøre os eller de nærmeste Folkeslag, men at de derimod nu ere fælles for alle kristne Folk, da de nemlig for det meste ere optagne af Kristendommens Historie. De Personer, som saaledes ere blevne almindeligst opkaldte, ere for det første Jesu Apostler og Kristendommens første Bekjendere, som allerede findes nævnte i det nye Testamentes Bøger; dernæst nogle af dem, som maatte lide Pinsler eller Død for Troens Skyld og derfor ere kaldte Martyrer (ɔ: Vidner) for Kristendommen, og endelig ogsaa adskillige andre Helgener, ɔ: Mænd eller Kvinder, som vare blevne navnkundige ved sin Virksomhed for Kristendommens Udbredelse eller ved et gudeligt Levnet. Da disse Navne havde en fremmed Form, som tildeels faldt noget ubekvem for Vesterlandenes Folk, have flere af dem faaet en Forkortning eller Forandring, som tildeels er noget forskjellig for hvert Land, saaledes hos os allerede tidlig „Jon“ for Johannes, „Elin“ for Helena o. s. v. De østerlandske Navne have ellers hos os ikke været synderlig mange, førend nu i den sidste Tid, da man paa nogle Steder har begyndt at optage en Mængde bibelske Navne af det gamle Testamente og derved forøget Rækken af de fremmede Navne til Overmaal. For Kortheds Skyld optager jeg her kun de sædvanligste af de Navne, som tilhøre Kirkens Historie, tilligemed nogle, som ogsaa synes at høre dertil, skjønt det har været vanskeligt at finde nogen Oplysning om deres Opkomst.

Agnes, Kv. Oftere Agneta, som er en anden Form af det samme Navn. Egentlig efter den hellige Agnes, en ung Jomfru i Rom. Martyr i Aaret 305.

Alexander, M. Ogsaa forkortet: Sander. Et andet Navn er Alex, for Alexius. (Lidet brugt). Flere Biskopper i Rom (eller Paver) have hedt Alexander. Alexius var en romersk Helgen, død 417.

Ambros, M. (Mest brugt i Nedre Telemarken). Kirkefaderen den hellige Ambrosius var Biskop i Milano, død 397.

Andreas, M. Tildeels udtalt Andrias (Andrjas), sjeldnere Andrees. En anden Form er Anders. (Efter Apostelen Andreas).

Anna, Kv. Afvigende: Anne og Ane. Efter Enken Anna i Jerusalem (Luk. 2, 36).

Antonius, M. Forkortet: Antones, Antuns, Antoni og Anton; mere afvigende: Tonius og Tønnes. Et tilsvarende Kvindenavn er: Antonia (Tonia, Tonje). Den hellige Antonius var en navnkundig Eneboer i Ægypten, død 356.

Apollonia, Kv. Oftest afvigende: Apellone, Abelone (mest alm.), Ablun (Ndm.), Ablu (Voss), Abel (Helg. og fl.). Ogsaa Lona (eller Lone) maa henføres hertil Den hellige Apollonia, en Jomfru i Alexandria, blev Martyr, omtrent 250.

Augustinus, M. Efter Kirkefaderen Augustinus, Biskop i Hippo (Afrika), død 430. — Beslægtet hermed er August (Agust) og Kvindenavnene Augusta og Augustina.

Aagaata, Kv. Mest alm. Aagaat (og Aagaate). Efter den hellige Agatha, en Jomfru i Katania (paa Sicilien), Martyr 251. (Af det græske Ord agathos, ɔ: god).

Baltser (for Balthasar), M. See Kaspar.

Barbraa, Kv. (Berg. Stift og fl.). Ellers ogsaa skrevet Barbro og Barbru, Barbo og Barbu. Efter den hellige Barbara, Martyr i Nikomedia (i Lille Asia), omtr. 236. (Til Græsk barbaros, ɔ: fremmed).

Bastian, M. Forkortning af Sebastianus (en Martyr i Rom, omtr. ved Aar 300). Hvorvidt Navnet „Baste“ hører sammen hermed, er uvist.

Beata, Kv. Romersk Navn (med Betydning: lykkelig).

Bent, M. Forkortning af Lat. Benedictus (ɔ: velsignet), et Navn som flere Paver og Helgener have havt. Her ogsaa i andre Former: Bendiks, Bendik og Benk (Trondh.). Et tilsvarende Kvindenavn (Benedicta) hedder Benta og Bendika, men er mindre brugt.

Cecilia, Kv. Brugt i Formerne Seselja, Sissele (Sisella) og Sissel. Hertil hører vel ogsaa Silla, Sella og Silja; mere uvist er det med Sila (i Sogn) og Sise (Nfj.). Den hellige Cæcilia, en høibyrdig Jomfru i Rom, led Martyrdøden 230.

Cyprian (Syprian), M. Mest brugt i Smaalenene. Kirkefaderen Cyprianus den hellige var Biskop i Karthago (Afrika) og led Martyrdød 258. Navnet betyder kun: En som er fra Cypern (Kypros).

[Daarte, s. Dorothea.

Dines, M. (Mest i Nordland). Ogsaa i en anden Form: Dønnes. Egentlig Dionys. Den hellige Dionysius var blandt de førstne Kristne i Athen. (Apostl. G. 17, 34).

Dionetta, Kv. Forkortet til Dønet og Jønet. (Formodentlig fra Italien).

Dorothea, Kv. Forkortet: Dorte, Daaret (Doret) og mest almindelig Daarte. Ellers forekommer ogsaa Dora og Thea. Men ved Siden heraf have vi ogsaa Dordei (Dordi), Durdei og Dyrdei (eller Dørdei), mest brugelige vest og syd i Landet. Disse Former see ud som hjemlige norske Navne; men alligevel vide vi ikke at henføre dem til noget andet end det græske Dorothea (= Theodora, ɔ: Gudsgave). En Helgen af dette Navn levede i Lille-Asia i det tredie Aarhundrede.

Edies (eller Edius), M. (Nordland). Er formodentlig Ægidius, et Navn paa flere Helgener, hvoriblandt en Abbed i Toulouse (Frankrige), ved Aar 700. (Mindedag 1ste Septemher).

[Elen (Elina, Eli), s. Helena.

Elisabeth, Kv. Deler sig i flere Former: 1) Lisabet, Lispet (mest alm.), Elsebet (Ndm.) og Elsebee (ogsaa skrevet Elsebø). 2) Elisa og Lisa (Østl.), Else og Helse (Sdm.). Den besynderlige Form „Elsebee“ findes ogsaa i gamle Skrifter; et Brev fra 1405 har ogsaa Elsebø og Elseby. (Dipl. N. 4, 546).

Falentin (eller Faltin), M. (Ryf. Sfj.). Synes at være det romerske Valentinus; men kunde maaskee ogsaa hænge sammen med det gammelnorske Farthegn.

Frans, M. Efter den navnkundige Italiener Johannes Franciscus (ɔ: den franske), som stiftede en Munke-Orden og døde 1226.

Georg, M. Mest brugt i Formerne: Jørg, Jørgen og Jøren (Jørn). Hertil hører vel ogsaa en sjeldnere Form: Joris og Jorus (eller Jørus), som egentlig passer bedst til „Georgius“, medens derimod „Jørgen“ synes at høre til et afledet Navn Georginus eller Georgianus. Den hellige Georgius siges at have været en Stridsmand i Lille-Asia i tredie Aarhundrede.

Gregor, M. Hedder i de nordlige Egne sædvanlig Gregors (Gregaars) og tildeels Gregus (Nordl.), Greis, Greus, Grus og Grøs (Trondh.). En anden Form er Gregar, som dog maaskee hører til et andet Navn (s. Gredgard, S.232). Gregorius (ɔ: den aarvaagne) er Navn paa flere Helgener, deriblandt Pave Gregor den store, død 604.

[Hanna, s. Johanna. — Hans, s. Johannes.

Helena, Kv. Tildeels Helene (Østl.); men mere almindeligt i andre Former: Elina eller Ælina, Elen og Ellen, Eli og Æli. Sjeldnere Eili (Nfj.), Ili (Ryf.), Øli (Rbg.). Hertil maaskee ogsaa: Hela eller Hella (dog uvist). Allerede i gamle Skrifter Elin, tildeels Ælin og Eilin; sjeldnere Ølin. (Dipl. 3, 248; 9, 198). Sin største Anseelse har vel dette Navn faaet efter Konstantin den stores Moder Helena, død 328.

[Jan, s. Johannes. — Janna, s. Johanna.

[Jens (Jehans), s. Johannes.

Jesper, M. Fordum skrevet Jasper. Det er anseet som en anden Form af Kaspar, men kunde maaskee ogsaa hænge sammen med det tydske Gisbert (Gisbrecht).

Johanna, Kv. Tildeels udtalt Johane. Bibelsk (Luk. 8, 3). Hertil en Forkortning Janna (Østl.), og maaskee Hanna, som dog ogsaa er et Navn af det gamle Testamente.

Johannes, M. Dette meget benyttede Navn har deelt sig i flere Former: 1) Johannes, Johans, Jehans og Jens; 2) Johan, Jon (mest alm.) og Jo (nordenfjelds); 3) Jan (sjeldnere); 4) Hans. (Det sidste er egentlig en tydsk og dansk Form). I gamle Skrifter tildeels Joan, men sædvanlig Jon. Saaledes ogsaa Jonsvaka: Sanct-Hans’s Fest.

Af Brevene fra det 14de Aarhundrede sees, at Navnet Jon allerede da var usædvanlig meget brugt her i Landet. Og dette var da ogsaa rimeligt nok, da det baade minder om Johannes Baptist (Døberen) og Johannes Evangelist.

Julius, M. (Østl.). Navn paa flere Helgener, som dog ere mindre bekjendte.

[Jønet, s. Dionetta. — Jørg, s. Georg.

Kaspar, M. Tildeels Kasper (som ogsaa findes skrevet Kasberg og Kastberg). Efter et gammelt Sagn skulde de vise Mænd, som kom fra Østerland til Bethlehem for at tilbede den nyfødte Jesus (Matth. 2, 1), have været tre Konger: Kaspar, Melchior og Balthasar. (Deres Mindedag, den 6te Januar, har ogsaa været kaldet Hellig-tre-Kongers Dag).

[Kassi (?), s. Katrina. — Kasten, s. Kristen.

Katrina, Kv. Deler sig i flere Former: Katrina, Karina, Karin (oftest Karen, Karn) og Kari (mest alm.). Hertil ogsaa Navnestumpen: Trine; maaskee ogsaa den besynderlige Form: Kassi (Østl.). — Egentlig Katharina (af det græske katharos, ɔ: reen). Den hellige Katharina var en Jomfru af Alexandria, som led Martyrdøden omtr. Aar 307.

[Kirsti (og Kirstine), s. Kristina.

Klara, Kv. (Mindre brugeligt). Efter en romersk Helgen.

[Klas (og Klaves), s. Nikolaus.

Klemet, M. Nogle Steder Klemete (Klimmet’e), i Guldalen Klemmert. (G. N. Klemetr). Egentlig Klement (latinsk Clemens, ɔ: mild). Navn paa flere Paver og Helgener.

Kornelius, M. Nogle Steder Korneles og Karneles. Romersk (s. Apostl. G. 10, 1).

Krispinus, M. (Berg. Stift). En kristen Romer, som led Martyrdød i Frankrige 287.

Kristen, og Kristian, M. Hertil ogsaa en afvigende Form: Karsten eller Kasten, indkommen fra Nord-Tydskland. (Findes tildeels skrevet Karsteen). — Efter det latinske christianus, ɔ: kristen, kristelig.

Kristina, Kv. Ogsaa i kortere Form: Kristi. (I gamle Skrifter Kristin). Ellers overgaaet til Kirstina (Kistina) og forkortet: Kirsti (Kjersti, Kjesti). Et andet Navn er Kristiana; ligesaa Kristense, men det sidste er maaskee en Afvigelse af det romerske Crescentia, en Martyr i tredie Aarhundrede.

Kristoffer, M. Navnet forklares af et Sagn om en meget stærk Mand, som boede ved en Elvestrøm ensteds i Lille-Asia og pleiede at bære veifarende Folk over Elven. Da han engang med stor Besværlighed havde baaret et lidet Barn over Strømmen, viste det sig, at det var Jesus selv, som i Barnets Skikkelse havde aabenbaret sig for ham for at prøve hans Taalmodighed. Deraf fik han da Navnet Christophorus, ɔ: den som bærer Kristus. Ellers forklares det ogsaa figurlig om En, som har et kristeligt Sind.

Lars, M. Er nu den almindeligste Form af Laurentius, som ellers ogsaa hedder Lavrans, Laurens, Laurits (eller Lavris) og Lasse. (G. N. Lafranz). Den hellige Laurentius var en romersk Degn, som led Martyrdød 258. Navnet grunder sig paa et Stedsnavn Laurentum. Et tilsvarende Kvindenavn er Larense eller Lavrensa for Laurentia.

[Lispet, s. Elisabeth. — Lona, s. Apollonia.

Lukris, Kv. Det romerske Lucretia.

Lussia (Lussi), Kv. (Lidet brugt). Efter den hellige Lucia, en Pige, som led Martyrdøden paa Sicilia, omtr. 300.

Magdalena, Kv. Deler sig i flere Former: Magdalene, Magdeli, Magli, Madli (Madeli), Magdel, Madel; Malena eller Malina, Mali og Maili. Hertil hører vel ogsaa Magda (Østl.) og Lena eller Lene (mere alm.), skjønt det sidste ogsaa kunde henføres til Helena. (Magla og Magel høre vel snarere til Magnhild). Magdalena var egentlig kun et Tilnavn for Maria fra Magdala.

Magnus, M. Ogsaa i en anden Form Mons (Mogens), tildeels udtalt Maangs. (Latinsk magnus betyder stor). Med dette Navn benævnes allerede en Martyr i det tredie Aarhundrede og siden flere Helgener.

Manuel, M. (Forkortning af Immanuel). En Biskop Manuel findes nævnt ved Aar 800.

[Maren, s. Marina — Maret, s. følgende.

Margreta, Kv. Lyder sædvanlig: Magreta og tildeels Magrette, men gaar ellers over til Margit (Margjet), Maritta (Hard.), Marit og Maret (mest alm.). Hertil hører vel ogsaa Magte (Østl.) og Grete eller Gretta (Jæd.). Egentlig Margareta, i Latin Margarita. (Ordet betyder en Perle og formodes at være kommet nordenfra, da det ligner et germanisk Margriut, ɔ: Søsteen). Den hellige Margareta (hvis Mindedag er den 20de Juli) var en Jomfru i Antiochia (i Lille-Asia), Martyr i det tredie Aarhundrede. (Hun kaldes ogsaa Marina).

Maria, Kv. Tildeels udtalt Marja (eller med Tonen paa Forstavelsen). Almindeligst har vel Navnet været optaget efter Jesu Moder, skjønt Evangelierne ogsaa omtale tre eller fire andre af dette Navn. Den ene af dem er opkaldet i Tilnavnet Magdalena.

Marina, Kv. (Østerd.). Hertil hører vel den mere almindelige Form Maren (Marn) og ligeledes Mari.[9] Et andet Navn er Mariana. Disse Navne høre ikke sammen med Maria, men ere gamle romerske Navne, som vel nærmest ere blevne bekjendte som Helgennavne.

Marsilla, Kv. (Trondh.). Det romerske Marcella hører sammen med Mandsnavnene Marcellus og Marcus.

Marta (eller Martha), Kv. Bibelsk (Luk. 10, 38). Paa nogle Steder gjøres en Forskjel imellem Marta og Marte (med anden Betoning); men dette er uden Grund.

Martinus, M. Nogle Steder Martines (Mattines) ellers Martin og i en fornorsket Form Martein, som allerede findes i vore gamle Skrifter. (Morten er ikke norsk). Den hellige Martinus (hvis Mindedag er den llte November) var Biskop af Tours (i Frankrige), død 400. Ellers have flere Helgener og Paver havt samme Navn.

[Mass, s. Mathias. — Massi, s. Mathea.

Mathea (Mattea), Kv. (Østl.). Vel egentlig Matthæa, dannet efter Mandsnavnet Matthæus. Et andet Navn er det mere almindelige „Massi“ (skrevet Madsi), som synes ligefrem dannet af „Mass“ (s. Mathias), men som rimeligviis forhen har hedt Matsina eller Mathesina (ligesom vi nu have Thomasina, Larsina, Nilsina og fl.). Noget Spor hertil i de gamle Skrifter er ikke forefundet.

Mathias, M. Brugt i flere Former: Mattias, Mattis, Mats eller Mass (skrevet Mads). Ogsaa i gamle Skrifter Mathies, Mattis, Mattes og Matts. Egentlig Matthias (Apostl. G. 1, 26). Et lignende Navn er Mathæus, som her er lidet brugt; en Forkortning deraf er maaskee Teis (Lyngdal); ialfald opfattes det nordtydske Theis som Forkortning af Matthæus.

Maurits (her sædvanlig Moris, med aab. o), M. Er det romerske Mauritius, en Martyr omtr. 300 (22de Sept.). Noget ligt Maurus, ɔ: Mauritaner (Afrikaner).

Melkior (tildeels Melker), M. See Kaspar.

Mikael, M. Nu oftest Mikkel, men tildeels i ældre Former Mikjel, Mikjaal (Sætersd.?), Mykjal (Hall.). Egentlig Michael, en Engels Navn. (Aab. 12, 7).

Nikolaus, M. Brugt i forskjellige Former: Niklas, Nikuls (Tel.) og Nils (mest alm.). En anden Form er „Nikolai“ (Niklai), som vel egentlig har været et Tilnavn. En stærk Forkortning er Klas eller Klaves (Klaus), som vel tildeels kunde være det romerske Klaudius. Den hellige Nikolaus, hvis Mindedag er den 6te December (Nilsmesse), var en Biskop i Lille-Asia i fjerde Aarhundrede.

Olivia, Kv. (Østl.). Ogsaa i Formen Oliva og Oliv, og desuden Livia, som her maaskee er det samme. — Oliva findes som Navn paa en Martyr fra det andet Aarhundrede.

Paal, M. Tildeels skrevet Paul, men almindeligst udtalt Paal. Ogsaa i gamle Skrifter Paal (Pāll). Egentlig Paulus (Apostel).

Peter, M. Brugt i flere Former: Petter (Pett’r) og Peer (mest alm.); sjeldnere Pede (forældet) og Pe (Sdm.). I Skrift Peter og Peder; i de gamle Skrifter Peter eller Petr, den simpleste Forkortning af det latinske Petrus. Egentlig et Tilnavn (s. Joh. 1, 43).

Petronella, Kv. (Østl.). Paa nogle Steder Peternelle, men almindeligst Pernille (tildeels udtalt Pernilde) og mere forkortet: Nille. (Et Par andre Former, Nilia og Nelia, høre vel hellere til Kornelia). Efter et Sagn skulde Petronella være en Datter af Apostelen Petrus.

Rasmus, M. Et fordunklet Navn, hvis fulde Form er Erasmus. (Betydning omtrent som: elskelig). Den hellige Erasmus var en Biskop i Nedre Italien, Martyr 303. (3die Juni).

Regina, Kv. Fransk Martyr i 3die Aarhundrede (?).

Rosmunda, Kv. Har været forklaret som et tydsk Navn, men er vel egentlig Latinsk Rosamunda) (den rene Rose). Opkomsten uvis.

[Sander, s. Alexander.

Severin, M. Lyder tildeels som Søverin og mest almindelig: Søren (Sørn). Forhen skrevet Sefren og Søfren. Den hellige Severinus, hvis Mindedag er den 23de Oktober, skal have været Biskop i Tydskland, død 400. Et hertil hørende Kvindenavn er Severina (Serina, Sørina).

Sibilla, Kv. (Østl.). Formodentlig et Helgennavn, ligt det græske Sibylla (en vis Prophetinde).

Simon og Simeon, M. (Bibelsk). Tildeels afvigende Simen, Simaa (Nordre Berg.) og Semjo, eller Sømjo (Suledal). Kan tildeels forvexles med Sigmund.

[Sissel, s. Cecilia.

Sitone (?), Kv. (Sogn). Maaskee feilagtigt for Sidonia, ligt Mandsnavnet Sidonius (ɔ: En som er fra Sidon). Det findes ogsaa skrevet Sigtone, som om det hørte til de norske Navne med „Sig“; men dette kan neppe være Tilfældet.

Sofia (Suffi), Kv. En romersk Helgen i det andet Aarhundrede. Af det græske Ord Sophia, ɔ: Viisdom.

Statius, M. (Guldalen). Maaskee for Eustatius eller noget lignende. Ellers nævnes ogsaa en Statius iblandt tydske Helgener. (Stark, Kosenamen, S. 81).

Steffan, M. Nogle Steder Steffaa. (Apostl. G. 6, 5).

Susanna, Kv. Tildeels forkortet Sanna. Bibelsk (Luk. 8. 3) og mest bekjendt af Tillægget til Daniels Bog).

Sylfest (eller Sølfest), M. Egentlig Sylvester, romersk Biskop (eller Pave), død 335 (31te December).

[Syprian, s. Cyprian. — Søren, s. Severin.

Thala, Kv. (Østl. Ryf. Nhl.). Tildeels skrevet Talle, men oftest Tale og Tala. Navnet findes ogsaa i et Par Breve fra Tiden ved 1540 (Dipl. 2, 837 og 4, 823). Efter en dansk Helgenliste fra 1636 var Thala en af Martyrerne i Diocletians Tid (ved Aar 300) og hendes Mindedag den llte Marts.

[Teis, s. Mathias. — Thea, s. Dorothea.

[Tønnes, s. Antonius.

Vinsens, M. (Shl.). Egentlig Vincentius, en Martyr omtr. ved Aar 300. En anden Form er Vinsians; men dette synes at være noget andet, nemlig Vindicianus, som ogsaa er Navn paa en Helgen.

Yrjan, M. (Ryf. Shl. Hall.), sædvanlig skrevet Ørjan og tildeels Ørgen. Ogsaa i en anden Form Yrjans eller Ørjans (Hard. Shl.) og Ørjas (Sogn). I ældre Navnelister: Urian (Vald.) og Orian (Smaal.). I Breve fra 15de Aarhundrede findes Yrian og Yrien; og noget lignende fra samme Tid er Ylian og Ilian; men dette skrives ogsaa Elyan og er vist et andet Navn. Formen Yrjans henviser til en latinsk Form med „ianus“; men hvad Navn det da skulde være, er uvist. Munch henfører baade Yrjan og Ilian til Ægidius (Saml. Afhandl. 4, 214); en svensk Helgenliste (af Bergstrand) henfører Ørjan ligesom Jøran til Georgius; men ingen af disse Forklaringer synes tilfredsstillende.


Foruden de her opregnede kunde der endnu tillægges flere sydlandske Navne, som her forekomme paa et eller andet Sted og ikke ere videre udbredte. Nogle af dem ere at ansee som Helgennavne og findes ogsaa indførte i vore Almanakker, saasom: Adrian (Arian), Albinus, Amandus, Bertinus, Dominikus, Emerentia, Eufemia (Femia), Florentin, Germanus, Hieronymus (Jermus), Juliana, Justin, Konkordia, Marius, Modestus, Serafia, Theodora, Veronika. Blandt de øvrige Navne af den romerske eller latinske Form mærke vi især adskillige Kvindenavne, saasom: Alma, Amanda, Aurora, Eleonora (Nora), Emilia, Julia, Kaia, Kamilla, Konstanse (Constantia), Laura, Ovidia, Rosaura, Theresia. Men ved Siden deraf findes da ogsaa nogle, som kun synes at være en Efterligning af de fremmede Navneformer, f. Ex. Barolina, Lavina, Rebina og flere, hvorom mere senere.

Af de bibelske Navne indeholder den foregaaende Række kun de mest brugelige af det nye Testamente; men hertil komme ogsaa nogle flere, som forekomme sjeldnere, nemlig: Ananias (Apost. G. 9, 10), Filip (Philippus), Gabriel, Jakob, Josef (nogle Steder Jøsop), Lukas, Markus, Sakarias (Sakris), Thomas, Timotheus. Af det gamle Testamentes Navne kunne følgende her ansees som de mest brugelige: Abraham (Abram), Daniel (Danel), David, Elias, Isak, Joakim (Jokum), Rakel, Rebekka, Salomon og Sara. Andre forekomme sjeldnere, saasom: Abel, Abigael, Adam, Enok, Esther, Eva, Jonas, Moses, Rafael, Samuel, Samson, Tobias. Sjeldnere bibelske Navne forekomme især i Nordland, saasom: Absalon, Aron, Benjamin (og Benoni), Bethuel, Efraim, Elieser, Esaias, Gideon, Israel, Jeremias, Job, Manasse, Nathan, Nathanael. Imidlertid finder man ogsaa i de sydligere Egne et og andet af disse sjeldnere Navne (som Barakias, Esekias, Fanuel, Ismael, Josva, Judith, Sem og fl.), og især synes Navnelisterne fra den sydvestlige Deel af Kristianssands Stift at vise en Tilbøielighed til at forøge de bibelske Navne, hvilket ikke er synderlig heldigt, da man i disse Egne før har havt en god norsk Navneskik. Det er ikke nogen Forbedring i Skikken, at man saaledes forskyder visse gamle tilvante Navne og ombytter dem med Navne af Personer, som man ikke veed stort mere om, end at der engang har været En, som hedte saa; f. Ex. Barakias, Bethuel, Fanuel, Efraim, og Manasse. Saa-danne Navne have ikke nogen Hævd i Landet, og hos andre Folk synes de heller ikke at være meget benyttede, undtagen paa et eller andet Sted, hvor et vist Selskab har søgt at udmærke sig ved sine Navne, saasom de saakaldte Puritaner i England i det syttende Aarhundrede, om hvilke det fortælles, at de vragede alle Navne, som ikke vare bibelske.

En anden Sag er det med de Navne, som ere os bekjendte fra Evangelierne; thi disse have allerede i flere Aarhundreder været brugte i vort Land saavelsom i de andre kristne Lande. Noget lignende kan da ogsaa siges om de føromtalte Navne paa Martyrer og Helgener fra de Tider, da Kristendommen led den grusomste Forfølgelse og Undertrykkelse. Naar vi f. Ex. mindes om de Fortællinger, som man engang havde om den hellige Agatha, om Agnes, Barbara, Katharina, Margareta med flere, og naar vi høre om de Pinsler, som de maatte lide, fordi de ikke vilde „ofre til Afguderne“, saa kunne vi nok forstaa, hvorledes deres Navne kunde blive almindelige Kvindenavne i saa mange Lande. Deres Skjæbne vakte overalt den samme Følelse, og det blev som en almindelig Overeenskomst, at deres Minde skulde hædres, og deres Navne skulde leve i de kommende Slægter. Og naar disse Navne først vare optagne i adskillige anseede Familier, vilde de siden altid komme videre og tilsidst ogsaa optages af mange, som ikke vidste noget synderligt om dem, som først havde gjort disse Navne saa høit anseede.

Imidlertid er det en Uleilighed ved saadanne fremmede Navne, at naar de ere noget lange (som f. Ex. Apollonia, Laurentius, Nikolaus), da blive de efterhaanden saa forkortede og afstumpede i daglig Tale, at det tilsidst er vanskeligt at kjende dem igjen. Og da nu ogsaa nogle af vore hjemlige Navne kunne være afstumpede ved en slap Udtale, saa kan det i nogle Tilfælde blive uvist, om en vis Navneform hører til de norske eller til de fremmede Navne. Der kan saaledes være Tvivl, om „Austen“ skal være Audstein (norsk) eller Augustin (romersk), om „Greggar“ er Gridgard eller Gregorius, om „Jørn“ er Jørund eller Georgius (Georginus), om „Silla“ er Sæhilda eller Cecilia, om „Magla“ er Magnilda eller Magdalena; saaledes ogsaa om „Justen“ er Jostein eller Justin(us), om „Salmon“ er Salmund eller Salomon, og om „Simun“ er Sigmund eller Simon. I saadanne Tilfælde hænder det vist ofte, at man anseer den fremmede Form som den sikkreste og altsaa skriver Augustin, Gregor, Jørgen, Justin, Salomon og Simon.[10] Dette kunde da tildeels ogsaa være rigtigt, og forsaavidt som man ikke kjender den norske Navneform, vil det ialfald være at undskylde, men der er da ogsaa en Fare for, at adskillige gamle hjemlige Navne kunde paa saadan Maade blive vragede eller bortlistede, fordi de tilfældigviis lignede visse fremmede Navne.

Blandt de udenlandske Navne, som lettelig blande sig med de norske, kunne vi tilsidst nævne nogle Kvindenavne med den nedertydske Endelse „ken“, „ke“, eller „kje“, som egentlig er en Form for Kjæle-navne, omtrent som „lille“ (Signelille, Mettelille) i de danske Viser. Saadanne ere: Anniken, Gisken, Helken, Hermiken, Marken, og dernæst: Giske, Sarke, Venke, Nilske; Gaukje (Hard.) og Gjerkje (Sfj.). De to sidste synes at være frisiske Navne (ialfald findes „Goetje“ og „Geertje“ nævnte som frisiske i Stark’s Kosenamen S. 74). Af Mandsnavne, som høre hertil, mærkes: Tikken (egentl. Tidken) og Vilken. De fleste af disse Navne ere dog temmelig sjeldne, og kun et Par af dem synes at være meget i Brug, nemlig Nilske (i Søndfjord) og Marken (i Nedre Telemarken).

Af Navne med en fremmed Endelse have vi ellers rigelig nok, som siden skal omtales; derimod er det hos os en Sjeldenhed, at et Navn indeholder virkelige Ord eller Led af to forskjellige Sprog. (I andre Lande forekommer det af og til; saaledes ogsaa paa Island, f. Ex. Gudjon Sigur-jon, Kristmundr, Kristlaug og flere). Hertil maa man formodentlig henføre Navnet Nilsmund (ved Kragerø) og et Par Navne med Krist (som egentlig hører til det græske Sprog), nemlig: Kristbjørg (Voss) og Kristbjørn (efter Pontoppidans Navneliste). De sidste ere sandsynligviis dannede som Efterligning af Gudbjørg og Gudbjørn; men efter hvad der forhen er bemærket, kan det være tvivlsomt, om ikke disse Navne egentlig have hedt Gunnbjørg og Gunnbjørn.

Saadanne Navne, som indeholde et helligt Ord, burde, som mig synes, kun bruges varsomt og sparsomt. Et Navn kan komme til at bruges i mange Slags unyttig Snak, i Spøg og Spot, i Sladder og Skjældsmaal; og i saadanne Tilfælde er det anstødeligt at høre Navne, som indeholde Ord af den helligste og høieste Betydning, for saa vidt som denne er almindelig bekjendt og forstaaet. En anden Sag er det med Helligdomme fra Hedenskabets Tid, hvis Betydning ikke længere er bekjendt.

III. Nydannede Navne.

Det staar nu tilbage at tale om en Række af Navne, som maa ansees for at være opkomne i de seneste Tider ved et Slags Efterligning af fremmede Navneformer. Og i Sammenhæng hermed komme vi da ogsaa til at nævne enkelte Navne, som maaskee ikke skulde kaldes „nydannede“, da det stundom kan være vanskeligt at vide, om et Navn er opkommet her i Landet eller ogsaa indført udenfra ligesom andre fremmede Navne, som forhen ere omtalte. Men ialfald have vi en heel Hob, som grunder sig paa Efterligning eller Nydannelse, nemlig saadanne, som indeholde en nordisk Rod eller Stamme, men derimod have en Endelse eller Slutningsform, som er fremmed for de nordiske Navne.

Det er allerede forhen omtalt (S. 59), at en af de gamle Folkestammer, nemlig den italiske eller latinske, havde en vis Navneskik for sig selv, og at denne Skik har siden vedligeholdt sig hos de romanske Folkeslag. Det er nemlig den Sædvane at aflede et Navn af et andet, det vil sige at danne nye Navne med en vis Endelse eller Forlængelse af et ældre Navn. Saaledes har man f. Ex. i det Italienske: Rosina og Rosetta af Rosa, Carlina og Carlotta af Carlo (Carolo), Giuseppa af Giuseppe (Joseph), og ligesaa i det Franske: Louise af Louis (Ludovicus, Ludvig), Henriette af Henri (Henrik) o. s. v. Denne Afledningsmaade har da efterhaanden fundet Efterligning i de nordligere Lande, saa at man ogsaa i Tydskland har dannet sig nye Navne med fremmed Endelse, f. Ex. Adolfine, Albertine, Ernestine, Leopoldine, Wilhelmine og lignende. Og tilsidst har man da ogsaa hos os begyndt at følge den samme Skik, og paa nogle Steder har man allerede lavet saa mange Navne af dette Slags, at vi nu kunne finde dem i en uberegnelig Mængde.

Denne fremmede Brug maatte blandt andet give en bekvem Leilighed til at danne Kvindenavne af Mandsnavne eller opkalde Pigebørn efter Mænd; og denne Skik har da ogsaa fundet Indgang i vore nordlige Lande, hvor den egentlig ikke hørte hjemme. Den korteste Afledningsmaade var da den at danne Kvindenavnet ved Tillæg af en Vokal, nemlig „a“ (eller e), saasom: Josefa, Petra, Paula (Polla); Adolfa, Henrikka, Gustava; og deriblandt finde vi ogsaa nogle med norsk Underbygning, nemlig: Aamunda, Eirika, Olava, Eivinda og maaskee flere. Ellers har man ogsaa forsøgt en anden Form, nemlig med „ia“ (eller ea), saasom: Aamundia, Gunneria, Alfia (?), Olea (i Lighed med Mathea, Jakobea, Petrea); men denne Form maa dog falde noget ubekvem, da der stundom endog kan være Tvivl om, hvorledes Navnet skal udtales eller betones.

Af disse korte Former have vi dog kun faa Exempler at opvise; men desto flere finde vi, naar vi see efter Afledningsformer med en længere Endelse, og her maa vi da først og fremst nævne Endelsen „ina“ (eller ine), da denne findes benyttet til Afledning af allehaande udenlandske og indenlandske Navne uden Forskjel. Nogle Kvindenavne med denne Form findes saaledes dannede af fremmede Navne, saasom: Jakobina, Jokumina, Davidina, Mikelina, Samuelina, Simonina og flere. (Saaledes ogsaa af tydske og engelske Navne, som Bernhardina, Edvardina og flere). Andre findes dannede af norske Mandsnavne, saasom Alvina, Baardina, Bergina, Elevina, Gislina, Ingvaldina, Iverina, Kjellina, Olevina, Taraldina o. s. v. Og endelig findes ogsaa nogle, som kun ere en Omdannelse af norske Kvindenavne, saasom: Aasina (for Aasa), Bolina (for Boel, Bothild), Gjødina (for Gjøda, Gyda), Gullina (Gulla), Gurina (Gudrid), Gyrina (Gyrid), Randina (Randid), Torina (Thora). Disse sidste ere aabenbare Forvanskninger og desmere forkastelige, da de kun virke til at fordunkle de ægte nedarvede Navne, som man dog burde lade staa, som de før havde staaet

Ved Siden heraf findes ogsaa lignende Navne med andre Former. Saaledes med Endelsen „iana“, som: Asliana (af Atle), Axeliana, Torkelliana, Knudiana, Joniana, Larsiana. (Dog synes disse at være meget sjeldne). Ogsaa Endelsen „etta“ har fundet Indgang; vi finde ei alene Annetta, Jonetta, Henrietta, men ogsaa Janetta, Pauletta, Simonetta, Lauretta, Taletta, og desuden Aletta, Boletta, Nilletta, Oletta og Stenetta. Sjeldnere ere derimod Formerne „illa“ og „ilia“ (eller elia), som i Danilla, Jonilla, Aasilia, Gunnilia, Danelia, Axelia. Og det samme gjælder da om enkelte enestaaende Former, som Endrikka, Olise, Iverise og deslige.[11]

Endelig findes her ogsaa adskillige Mandsnavne, som paa lignende Maade ere dannede efter fremmede Mønstre, fornemmelig med de romerske Former: ius, inus, inius og anus. Saaledes: Gunnerius, Karelius, Laginus, Torinus, Larinius, Britanus, Noranus. Nogle af dem synes dannede af Kvindenavne, saasom: Karinius og Karinus, Mettinius, Dortinus, Elinus, Gurinus, Olevinus. Imidlertid ere dog disse Navne kun faa imod den store Mængde af nydannede Kvindenavne.

Denne overhaandtagende Brug af nye Navne med fremmede Endelser medfører ofte, at det Navn, som Endelsen skal lægges til, bliver forkortet eller afstumpet, saa at det hele kun bliver en Navnestump med en fremmed Endelse. Noget saadant synes at være Tilfældet med: Antina, Samsina, Steffina, Davina og Sakina, da disse rimeligviis høre sammen med Anton, Samson, Steffan, David og Sakarias. Ligeledes med: Torgina, Ottina, Tostina, Haagina, Rollina og Osmina, forsaavidt som disse skulde være afledede af de norske Navne Torgeir, Ottar, Torstein, Haakon, Rolleiv og Aasmund. I Afledningen fra de fremmede Mandsnavne med Endelsen „s“ (as, es, us) er nogen Ulighed opkommen, idet man deels har udeladt dette „s“ og deels beholdt det; saaledes fore-findes: Thomina, Tobina, Andrina og Andreana (af Thomas, Tobias og Andreas); men derimod ogsaa Thomasina, Eliasina, Hansina (og Jensina), Larsina, Monsina, Nilsina. Denne sidste Brug var vel ikke ganske i sin Orden, da nemlig dette „s“ ikke hører til Navnets Rod eller Stamme, men derimod staar i samme Stilling som det gammelnorske „r“ i saadanne Former som Olafr, Sigurdr, Eirikr o. s. v. Imidlertid seer det ud til, at man heller ikke i andre Lande har regnet det saa nøie med denne Brug.

Som man her kan see, ville mange Navne ved en saadan Afledning blive noget lange og derfor ube-kvemme til Hverdagsbrug. Heraf opstaar da en Trang til at forkorte dem, men dermed gaar det ofte saaledes til, at det netop er den vigtigste Deel af Navnet, som bortfalder ved Forkortningen. I frem-mede Navne, som have været længe i Brug, kunne saadanne Forkortninger være meget gamle, f. Ex. Greta, Lena, Lona (for Margreta, Magdalena, Apollonia). Men noget lignende finder nu ogsaa Sted ved nyere indførte Navne, saasom de franske: Charlotte, Annette, Henriette; forkortet: Lotte, Nette, Jette. Og allermest gaar det ud over de uheldige Navne med Endelsen „ina“, da disse ere saa mangfoldige, at man her kan faa sig en rigtig lang Række af meningsløse Navnestumper, saasom: Bina, Dina, Gina, Lina, Mina, Rina, Sina, Stina, Tina og Trina. Her kan man da sige, at Hovedet er borte, og Halen er tilbage. Det vil ofte være vanskeligt at vide, hvad Navnet skulde hedde i sin fulde Stand. Hvad er f. Ex. Gina? Er det Jørgina (Georgina) eller Regina eller det forfuskede Haagina? Og ligesaa kan der blive Spørgsmaal, om „Lina“ skal være Nikolina eller Karolina eller et af de nylavede, som Gullina eller Rollina; ligesaa om „Sina“ skal være Hansina eller Nilsina eller en anden af disse mindre heldige Former, som før ere nævnte. Man kan næsten sige, at saadant ikke er noget Navn. Selv de fuldkomne Navne med Endelsen „ina“ ere her en fremmed Ting, og naar man saa kun skal bruge de to sidste Stavelser af Navnet, saa har det sandelig lidet Værd tilbage. Men alligevel finder man disse Navnestumper fortvæk opført i Folketællings-Listerne, som om intet manglede.

Blandt de længere Kvindenavne er der ellers nogle, som rimeligviis maa ansees som en Sammensætning af to Navne, saasom: Aaselena, Gretelena, Martelena og Anelena (eller Annelina). Hertil høre vel nogle med Formen „ana“, som Britana, Dordiana, Eliana, Mildriana, Guriana, Siriana, — thi denne Form kan tildeels være det samme som Navnet Anna, som ogsaa hedder Anne og Ane[12]. Og der findes da ogsaa, fornemmelig i Trondhjems Stift, flere Navne, som slutte med „anna“, saasom: Britanna, Brynilanna, Gjertruanna, Guruanna, Ingeranna, Sirianna, Elenanna, Karianna, Kirstenanna og Kirstianna. Skjønt disse Navne ikke just høre til de slemmeste, faa de dog ved Sammensætningen en fremmed Klang, og naar Navnets første Deel er noget afstumpet, er der ikke Leilighed til at rette derpaa, uden at begge Dele sættes særskilt, f. Ex. Gudrun Anna, Sigrid Anna, o. s. v.

Forøvrigt findes her en heel Række af Navne, som man vanskelig kan finde nogen Grund for, og som kun synes opkomne af en besynderlig Lyst til Efter-ligning af fremmede Navneformer. Saaledes især Kvindenavne, som: Bedine, Belette, Dananda, Edine, Elette, Elida, Emine, Enette, Gedine, Gemalia, Gesenia, Lavine, Neline, Oldine, Osea, Rebine, Reguline, Remine, Samine, Selline, Thelise, Theoline, Veline. Dog mangler det heller ikke paa Mandsnavne af samme Slags, som: Anius, Elius, Idius, Gunelius, Jesenius, Perlinus, Raspinus, Timian og Tinius. Nogle af dem kunde vel grunde sig paa et Slags Sammen-sætning. Fra det Trondhjemske nævnes „Kariol“ som en Sammenbinding af Kari og Ole; det østerdalske „Karender“ er maaskee dannet af Kari og Endre (Endrede); det søndfjordske „Oliver“ er neppe det engelske Oliver, men snarere Ole og Iver. Og noget lignende kan være Tilfældet med visse Kvindenavne, som Annolina, Barolina, Perolina, Petranna, Luisianna, Danelen, Elensine, Omunsine. (De have ialfald nogen Lighed med de dristige Sammensætninger af Navneled, som før ere omtalte, S. 67). Men ved at blade i Folketællings-Listerne kan man stundom træffe et og andet Navn, som er endda mere besynderligt, saa at man ikke rigtig tør omtale det af Frygt for, at det maaskee kun er en Feilskrivning eller Feillæsning. Og det nytter da heller ikke stort at studere derpaa, thi man hører Exempler nok paa, hvorledes Folk have dannet nye Navne efter de underligste Indfald og Nykker, uden at skjøtte det mindste om, hvorledes vort Folk har dannet sine Navne i forrige Tider.

IV. Om Navneskikken i det hele.

Det viser sig af det foregaaende, at der ved Siden af vort gamle folkelige Navneforraad ogsaa er opkommet et stort Forraad af et andet Slags, og at en stor Deel deraf er nye Navne med fremmed Form. De sidste kunne vi ikke andet end laste, blandt andet fordi de vise en tiltagende Ligegyldighed for norsk Arveskik eller endog Ringeagt for vore Forfædres Brug. Men noget saadant kunde man da næsten vente efter den Skjæbne, som vore Arveminder ellers have havt. Vore Læremestere, som skulde sørge for at bevare Landets Minder og Landets Sprog, havde fundet det mageligst at kaste dette Sprog til Side og sætte en anden Sprogform i Stedet, og dermed fulgte da, at ogsaa Navnene nu skulde tillempes efter et andet Lands Talebrug. Man blev efterhaanden saa vel afvænnet fra de gamle Former, at der siden vistnok var mange, som undrede sig, naar de hørte, at man engang havde skrevet Gunnar og Einar og Olaf, i Stedet for Gunder og Ener og Ole, som det nu skulde hedde. Og naar Begrebet om den rette Landsskik engang var forvansket, var det rimeligt nok, at netop de fremmede Former maatte blive bedst anseede. Der var altid nogle, som vilde være fornemmere end andre Folk og ikke kunde lade sig nøie med de sædvanlige Fattigmandsnavne, men derimod maatte have Navne af store Folk i den store Verden, af Prindser og Prindsesser, af Keisere og Keiserinder, for at have noget, som man kunde udmærke sig med. Og saa kom der altid flere efter, som vilde være ligesaa fornemme, og saa blev der Trang til flere Navne af samme Slags. Endelig kom man da ogsaa dertil, at man kun tog en liden Stump af et Navn og forlængede Stumpen med en vis Endelse, saa den fik nogen Lighed med de fremmede Navne; og paa denne Maade kunde man da altid skaffe sig Navne, som vare saa fine og velklingende, som nogen kunde ønske sig.

Blandt de Ting, som ellers have virket med til at forvanske den gamle Navneskik, ville vi først nævne den Brug at danne Kvindenavne af Mandsnavne, eller med andre Ord at opkalde en Kvinde efter en Mand. Men ogsaa dette var egentlig en fremmed Skik, som nærmest hørte hjemme i Sydlandene og især hos det romerske Folk, som nemlig havde et Sprog, som var særdeles vel skikket for en saadan Navnedannelse (jf. S. 92). Her i Norden havde man ikke saadanne Former, og heller ikke mærke vi i de ældre Tider nogen Tilbøielighed til at overføre Navne fra det ene Kjøn til det andet. Det kan vel stundom see ud til, at det ene Navn er dannet efter det andet (f. Ex. Katla efter Ketil), og der er ogsaa nogle Tilfælde, hvor Mandsnavn og Kvindenavn er noget lige, saasom Helge og Helga, Thore og Thora, Halldor og Halldora, Thorbjørn og Thorbera; men ogsaa i disse Tilfælde synes begge Navne at være lige selvstændige, saa at det ene ikke er dannet af det andet. En Omdannelse af Mandsnavn til Kvindenavn maa altsaa have været noget usædvanligt, medens derimod den gamle nordiske Skik har været at opkalde sin Søn efter en Mand, og sin Datter efter en Kvinde. Og dette var da ogsaa naturligt nok; thi naar man opkaldte en gammel eller afdød Slægtning, maatte vel dette have den Mening, at Navnet skulde bevares i Slægten, og at det unge Menneske skulde være et levende Minde om det gamle. Men naar nu Pigebarnet skal faa Navn efter en Mand, eller Drengebarnet efter en Kvinde, da kan der ikke blive nogen rigtig Lighed imellem den gamle og den unge; den sidste bliver ikke noget forynget Billede af den første, og Opkaldelsen har altsaa ikke noget stort at betyde.

Det har været en Sædvane her som andensteds, at de første Børn af Ægteskab fik Navn efter Faderens og Moderens Forældre, og dersom Sønnerne eller Døtrene bleve flere end to, da opkaldte Forældrene de nærmeste af sine ældre Paarørende. Paa de fleste Steder tager man nu dette ikke saa strengt; sædvanlig nævnes den første Søn efter Faderens Fader, og siden regner man det ikke saa nøie med de øvrige. Men paa enkelte Steder synes der at være en streng Regel for denne Opkaldelse, saa at baade Forældrenes Forældre og de nærmeste Paarørende skulle opkaldes i en vis Orden og særskilt enhver for sig, om endog to eller flere af dem have eet og samme Navn. Herved opkommer da den Uleilighed, at to Søskende kunne faa samme Navn; og Folketællings-Listerne vise ogsaa adskillige Exempler herpaa. I et Sogn i Telemarken findes saaledes to Søstre, som hedde Ingeborg; to Søstre hedde Anna, og to Brødre Aslak; noget lignende forekommer ogsaa paa Voss og i Nordmøre og i Guldalen, hvor der endog paa et Sted skal være tre Søstre, som hedde Ingeborg. Dette maa da være noget ubekvemt for den daglige Brug, saa at man vistnok er nødt til at tillægge et Kjendingsnavn, som f. Ex. „store“ eller „litle“ eller „minste“, saaledes som naar flere Arbeidsfolk eller Tjenere med lige Navne tilfældigviis ere sammenkomne paa et Sted. Det er altsaa en af de Skikke, som ikke fortjene at bevares.

Men er der saaledes nogle Huse (eller Familier), som have for faa Navne, saa er der til Gjengjæld saa mange andre, som have for mange. Det er paa nogle Steder blevet en Skik at give Børnene to Navne og tildeels ogsaa flere, saa at man jævnlig træffer paa saadanne Navnepar som: Peter Johannes, Ole Martinus, Anne Petrina o. s. v. Tildeels bruges da kun det ene af disse Navne til Hverdags; men undertiden betragtes de to Navne som sammensatte, saa at man skriver dem sammen som et enkelt Navn; f. Ex. Olepeder (Olpeer), Johanpetter, Martelena, Elenanna og flere med „Anna“, som før ere nævnte (S. 96). Som man let vil see, fører dette ogsaa ofte til For-vanskning i de enkelte Navne og til Indførelse af fremmede Navne. Det ene Navn skal nemlig være kort og let, f. Ex. Ole for Olav (eller Ola), Iver for Ivar, Ane for Anna; det andet Navn skal derimod være noget langt og klingende og slutte med en liden Hale eller „Spæl“, som vi kalde det, og til dette Brug ere netop de fremmede Navne med „us“ eller „inus“ og „ina“ bekvemmere end de norske Navne. Og det hele er da ogsaa en fremmed Skik, som rimeligviis er opkommen ved Efterligning af visse store og fornemme Folk i andre Lande.[13] Den kunde have nogen Grund hos Byfolk, forsaavidt der var en og anden Slægt, som bestod af mange Mennesker, som allesammen brugte samme Tilnavn eller Familienavn. Hos Almuesfolk derimod pleier man at skrive Fadersnavn og Gaardsnavn ved Siden af Døbe-navnet, og da vil der dog sjelden være Trang til mere end eet Navn for selve Personen. Derimod ville de unødige Navne ofte være til Møie for dem, som skulle bruge dem, og blandt andet for dem, som skulle holde Bog over Folketallet paa et Sted og saaledes ere nødte til at indføre de lange Navne i sine Lister og Bøger.

Blandt disse Sammenstillinger af Navne træffer man paa enkelte Steder ogsaa et Tilnavn eller Familienavn, benyttet som Døbenavn. At bekjendte Familienavne bruges som Mandsnavne, er rigtignok ikke noget sædvanligt; men imidlertid finder man dog et og andet Døbenavn, som synes at have været et Tilnavn, saasom: Hagemann, Bremer, Glambek, Mand-rup, Møllerup, Vessel, Monrad, Bonsak, Thode, — og især i Nordland: Angel, Bang, Dreier, Skjøtte, Hveding, Sverdrup. Og paa et Par Steder finder man ogsaa flere Exempler paa, at et Familienavn er lagt til selve Døbenavnet, saa at Fadersnavn og Gaardsnavn følger særskilt bagefter. Saaledes i Indre-Sogn f. Ex. Kristoffer Nitter Iversen (med Gaards-navn); Johannes Bugge Hansen; Kristine Munthe Klausdatter; Severine Vangensteen Pedersdatter, og flere. Ligesaa paa Helgeland: Olaus Lund Aronsen; Henrik Meier Nilsen; Hanna Falk Andersdatter, og flere. Saadanne Navne forekomme os noget besynderlige og tillige forvildende, forsaavidt som en Person derved henføres til en Familie, som han ikke tilhører. Ialfald er dette en Afvigelse fra den gode gamle Navneskik, og saa meget mere, som saadanne Tilnavne for en stor Deel ere fremmede.

Om de stadige Tilnavne (eller egentlige Familie-navne) kan ellers her tilføies, at Almuesfolk i Byg-derne ikke have havt nogen Trang til saadanne Navne, da de altid havde nok med at tilføie sit Fadersnavn tilligemed Navnet paa sit Fødested eller Bosted. Det var kun i enkelte Tilfælde, saasom ved Indflytning til en By eller ved længere Ophold imellem fremmede Folk, at det blev nødvendigt at have et enkelt og stadigt Tilnavn; og i saadanne Tilfælde har der været nogen Forskjel i Skikken. Vestenfjelds har man helst villet bruge Fødestedets Navn, altsaa et Gaardsnavn, søndenfjelds har man derimod gjerne villet bruge Fadersnavnet som Tilnavn. Det sidste kan stundom ogsaa have sine Fordele, nemlig naar Gaardsnavnet er noget langt og ubekvemt; men al-ligevel vil dog Gaardsnavnet som oftest blive det bekvemmeste. Ved Brugen af Fadersnavnet som Tilnavn er der allerede blevet en stor Mængde af ligelydende Tilnavne, f. Ex. Olsen, Thoresen, Eriksen, og især saadanne, som dannes af Apostelnavne og Helgennavne, saasom Jonsen (Jensen og Hansen), Paulsen, Petersen, Andersen, Larsen, Nilsen, Sørensen og flere. Og skjønt saadanne Navne nu kunne klinge som simple og hverdagslige, ere de dog paa en Maade at ansee som fremmede og tildeels som forvanskede, forsaavidt som de grunde sig paa et afstumpet eller forkortet Mandsnavn. Derimod have Gaardsnavnene det Fortrin, at de tilhøre Landet fra gammel Tid og saaledes ere ægte hjemlige og passende for Folkeslaget; for det meste ere de ogsaa nogenlunde korte og bekvemme, og desuden ere de saa mange og forskjellige, at de kunde tilbyde et rigt Forraad af gode Familienavne.[14]

Om vore Gaardsnavne kunde der ellers være meget at sige; men dette vilde her blive noget for langt, og desuden har man jo allerede en fortræffelig Adgang til Oplysning herom i Munch’s Beskrivelse over Norge i Middelalderen. Skrivemaaden for disse Navne har i lange Tider været meget skjødesløs, og om endog meget deraf i den seneste Tid er forbedret og rettet, saa staar der alligevel meget tilbage. Blandt andet kan mærkes, at man idelig har vaklet imellem norsk og dansk Form; man skriver f. Ex. Haug (Hauge), Braut, Leite, Teig og Øy i norsk Form, men man skriver ikke gjerne: Straum (Straume), Kleiv, Stein, Røyr, Øyr, Flatøy, Herøy eller Lauvøy; saadanne Navne see vi sædvanlig i dansk Form. Saaledes bruger man ogsaa snart en gammel og fuldstændig Form, snart en forkortet eller afstumpet Hverdagsform, man skriver rigtignok: Eid, Lade, Stad, Rud (eller Rød), men derimod: Hei, Li, Skjei og Stø, skjønt ogsaa disse med samme Grund som de forrige skulde skrives Heid, Lid, Skeid og Stød. Forøvrigt er der nu ogsaa mangt andet at anke paa; men saa er der dog Haab om en Forbedring, da der nemlig er gjort Forberedelser til en Omskrivning af Jordebøgerne eller Matrikulen. Det er kun at ønske, at dette vilde føre til en grundig Forbedring, saa at vi her ligesom i andre Lande kunde have den Fordeel, at Navnene vise hvad Land de tilhøre.


Af den foregaaende Fremstilling viser det sig altsaa, at vor gamle Navneskik for en stor Deel er bleven forvansket, blandt andet ved en umaadelig Optagelse af fremmede Navne eller ved nydannede Navne med fremmed Form og ved Sammenhobning af flere Navne i Stedet for et enkelt. Det maa imidlertid bemærkes, at dette ikke gjælder for det hele Land. Der er en stor Deel af Landet, som har en bedre Skik; hertil hører især de sydlige Fjeldbygder fra Raabygdelaget til Valders og de vestenfjeldske Bygder fra Ryfylke til Sogn. I dette Strøg er der for det meste kun norske Navne uden noget Tilhæng af fremmede Former, og sædvanlig er der da ogsaa kun et Navn for hvert Menneske. I disse Dele af Landet er denne Sag altsaa i god Orden, saa at der ikke er synderlig Trang til nogen Forbedring, uden maaskee i Navnenes Skrivemaade, som tildeels vistnok kunde forbedres, forsaavidt som man kan være sikker paa Navnets gamle og rette Form.

De største Afvigelser fra den gamle Brug findes derimod mest i de østlige og nordlige Dele af Landet og ikke blot i de saakaldte Storbygder, men ogsaa i adskillige tyndt befolkede Egne. Og ved en Sammenligning med ældre Navnelister finder man ogsaa, at de største Afvigelser netop ere tilkomne i de sidste Tider og især i dette Aarhundrede. Dette har da vel en Sammenhæng med disse Tiders tiltagende Nyhedssyge og voldsomme Kapløb efter allehaande Forandringer. Man skulde ei alene have mangfoldige nye Indretninger, men man skulde ogsaa have nye og fremmede Benævnelser paa alle de Ting, som dertil hørte. Det skulde ikke gaa an at have en Skik for sig selv; man skulde bruge det samme, som de store Folk i den store Verden havde begyndt at bruge. Det var da saa rimeligt, at ogsaa de simple Folk vilde være med og gjøre Forandringer; og det var ikke underligt, om de heri gjorde store Misgreb, saa at de netop først forandrede det, som ikke burde forandres, f. Ex. sin Talebrug og Navnebrug, som dog slet ikke var til Hinder for nogen Fremgang eller Dannelse. Saaledes vilde det let hænde, at enkelte gamle Navne bleve anseede som forældede og ikke længere passende, især hvis de vare noget sjeldne i Omegnen. Var der f. Ex kun een Mand i Bygden, som hedte Tormod eller Gaut eller Hallkjell, saa fik man gjerne høre, at Manden selv var misfornøiet med sit Navn og ønskede, at det var afskaffet. Og noget saadant seer man da ogsaa Spor til i Folketællings-Listerne, da det af og til forekommer, at en Mand har flere Sønner og Døtre, men ingen af dem er opkaldet efter hans eller Konens Forældre, som netop havde ægte gammelnorske Navne. I andre Tilfælde finder man, som før er omtalt, at det gamle Navn har faaet en ny Form eller er forlænget med en fremmed Endelse, f. Ex. Amandus for Aamund, Gunnerius for Gunnar, Aasina for Aasa, o. s. v.

Imidlertid er der dog Tegn til, at man paa enkelte Steder har begyndt at sætte større Priis paa de gamle Navne. Den lettere Adgang til Kundskab om vor gamle Historie har nemlig virket, at der blandt de mere oplyste Folk findes enkelte, som have valgt sig norske Navne for sine Børn og derimod vraget de nydannede eller fremmede, som ellers kunde tilbyde sig. Dette er da noget, som giver Haab om Forbedring i Skikken, ialfald paa nogle Steder, og det er derfor at ønske, at flere skulle gjøre det samme. Da imidlertid ikke alle de gamle Navne ere lige gode (s. S. 53), vilde det dog være nyttigt at gjøre et skjønsomt Valg, og derved burde man da netop holde sig til saadanne Navne, som virkelig have været brugelige og sædvanlige her i Landet. Det er nemlig at mærke, at der ved Siden af vor egentlige Historie ogsaa findes en og anden Saga, som er udsmykket ved Digtning eller maaskee heelt igjennem et Digt. Og naar man nu søger Navne blandt mærkelige Personer i en Saga, kunde man altsaa let slumpe til at opkalde en Person, som egentlig kun var en Helt eller Heltinde i en Roman.[15] Dette er noget, som ikke behøves, da vi allerede i de paalidelige Skrifter finde et rigt Forraad af gode Navne fra Fortiden. For det første er der flere af de hidtil bevarede Navne, som nu ere lidet bekjendte, men fortjente at komme mere i Brug; dernæst er der mange, som før have været brugte, og som godt kunde bruges endnu (s. S. 51, 52); og endelig er der ogsaa Adgang til at danne sig flere Navne af de gamle Navneled, saaledes som forhen er forklaret (S. 56). Paa saadan Maade kunde den gamle Navneskik atter opfriskes og fornyes til en gavnlig Modvirkning mod Lysten til fremmede Navneformer.

Til Slutning er det da ogsaa at mærke, at vi hos tænksomme Folk i andre Lande vistnok vilde vinde større Ære ved en saadan Fornyelse af den gode gamle Brug end ved al den fremmede Prydelse, som vi ellers kunde skaffe os. Alle Folk med nogen Selvfølelse pleie dog at sætte nogen Priis paa sin egen Slægt og sine egne Ættemærker, saa at de ikke gjerne ville forvexles med andre Folk. Nu er det rigtignok Sproget, som er det største og vigtigste Kjendemærke for et Folkeslag; men ogsaa Navneskikken hører med til Folkets Ættemærker, og man har ogsaa Exempler paa, at Folk, som have vanskjøttet sine Forfædres Sprog, alligevel have bevaret sine særegne Navneformer. Saaledes har da ogsaa ethvert Folkeslag visse Egenheder i sit Navneforraad, saa at man sædvanlig kun behøver at see nogle faa Navne, for at kunne skjønne hvad Land de tilhøre. Disse Former ere saaledes ei alene et Kjendemærke, men de ere ogsaa en Deel af Folkets fælles Arv og Eiendom; og det maatte da synes underligt, om Folket selv vilde vrage og foragte denne Eiendom; thi derved vilde dog Folket ikke vinde noget, som har virkeligt Værd. De Navneformer, som vi finde mest agtværdige hos andre Folk (f. Ex. Engelskmænd og Tydskere), ere netop de, som de have havt fra de ældste Tider og som vi altsaa gjenfinde i deres gamle Historie. Noget lignende maa vel disse Folk ogsaa synes om vore egne Navne, og saaledes er det da ikke nogen Ære for os, om vi netop nu skulde vrage og forkaste de Navne, som vore Forfædre have brugt. Det er dog netop disse Navne, som paa bedste Maade stemme sammen med vore historiske Minder, med vore Hjemsteders Navne og med Folkets nedarvede Tungemaal i det hele. De tilhøre Landet fra umindelige Tider, de tilhøre det Folk, som har ryddet Grunden og bygget Gaardene i dette Land, og som vi ogsaa pleie at kalde vore Forfædre. Og hvad man nu ellers vil sige om disse Forfædre, saa er det ialfald vist, at de have havt ef godt Skjøn paa Former for Ord og Navne, og ade allerede i deres Navneformer have efterladt os noget, som hverken behøvede at omskabes eller att skaffes, men som tvertimod til alle Tider burde hos des i Agt og Ære.

Enkelte Tillæg.

S. 8. Audun ansees som en anden Form af Audvin, ligt engelsk Edvin. — S. 13. Egil synes dannet af Roden „Ag“ (ɔ. Ave, Frygt). — S. 20. Gyda synes at have en Sammenhæng med Formen „gud“ for „gunn“ (S. 17) og altsaa at være omtrent det samme som Gunna. — S. 21. Haakon forklares som høibyrdig eller hørende til en god Æt. — S. 25. Ivar henføres til et gammelt Ord „Iv“, som betyder en Skydebue eller Træ til en Bue, altsaa „Iv-har“, ɔ. Bueskytter. — S. 27. Kjetel. Den her tilføiede Gisning støtter sig til et gammelt engelsk kettle-hat, og det hollandske ketel-hoed, ɔ. Stormhat, Stormhue. — S. 28. Ljodolf hører til et gammelt Ord Ljod, ɔ. Folk, Slægt (= Lyd). — S. 37. Sumarlide kan forklares: En som gaar eller reiser ud om Sommeren; modsat Veterlide. — S. 43. Torvil. Skulde maaskee det gamle Thorivil være en Omstilling af Vil-thorir? — S. 63. Rid er af Munch forklaret anderledes, nemlig som en anden Form af frid (smuk). — Ved Ordet Thor kunde tilføies, at naar det staar som Slutningsled, kan det tildeels forandres til „Dor“, saasom Arndor, Bergdor (Berdor) og Halldor, som allerede findes i gamle Skrifter.


 1. Saadanne ere: Audkjell, Gardbrand, Haavald, Herdag, Inggard, Lidvald, Oddmund, Sigbrand, Sterkulv, Tormund. — Audgunna, Herbera, Isborg, Mundhild, Rannfrid, Sigborg, Sæbjørg, Tjodvor, Torborg, Vehild, Øyunn, — og flere, som ere mindre tydelige.
 2. En tydsk Sprogforsker, Förstemann, har udgivet en Navnebog, som omfatter de tydske Navne, som findes optegnede fra Tiden før Aaret 1100. I denne Bog opregner Forfatteren 225 Navne, som ende med frid, 289 med hari (here), 281 med hild, 290 med wald, og 381 med wulf (ulf, olf). Og ved at see paa Forledet finder man omtrent 100, som begynde med Adal, 80 med Hari (eller Her), 80 med Hildi, 70 med Sig, og 60 med Gund. Men herved maa dog mærkes, at denne Navnebog omfatter et meget stort Folketal, nemlig ei alene de høitydske Stammer men ogsaa Gother, Saxer og Friser.
 3. Særdeles rig Oplysning herom forefindes i en Bog af August Fick: „Die griechischen Personennamen“. Gøttingen 1874.
 4. Denne Opfatning er især gjort gjældende af Fr. Stark, i „Die Kosenamen der Germanen“ (1868), ligesaa af K. G. Andresen i „Die alt-deutschen Personennamen“ (1873) og af A. Fick i den før nævnte Bog om de græske Navne (1874). Og allerede tidligere finde vi den samme Mening udtalt af den engelske Fortidsforsker Kemble i hans Afhandling om de gammel-engelske Navne (On the Names of the Anglosaxons, 1845).
 5. Et andet Ord er „rod“ som Slutningsled, saasom i Navnet Gunnrod. Det har været skrevet rød (rødr); men Betydningen er meget uvis.
 6. Saaledes blandt de gammel-engelske Navne: Herevald og Valdhere, Sigevulf og Vulfsige; ligesaa blandt de gammel-tydske: Vighart og Hartvig, Fridvald og Valdfrid, Folkrat og Ratfolk, og mange flere. Ogsaa i de gamle græske Navne findes en Mængde af saadanne Omstillinger, saasom Demonikos og Nikodemos, Theotimos og Timotheos, Laomenes og Menelaos o. s. v. Hertil høre Kvindenavnene Theodora og Dorothea, som ogsaa ere komne i Brug hos os.
 7. Noget lignende betyder vel ogsaa Navnet Leidulf. Det minder stærkt om den Talemaade „Fyremunen er leid“, d. e. et For spring er en slem Ting (nemlig for dem, som skulle kappes med den, som har faaet Forspring). Noget saadant ligger vel ogsaa i de gamle Navne Ugjest, Uspak, Utrygg og Illuge. Mere besynderlige ere saadanne som Bjug og Skakk, hvis ikke de kunde betyde: En som kan bøie eller sætte skjævt. Dog kan dette ogsaa have været Tilnavne; der er ialfald et Exempel paa, at Ordet skjalg (ɔ: skeeløiet) var først et Tilnavn, men blev siden brugt til Fornavn.
 8. Om den nuværende Navneskik paa Island finder man fuldstændig Oplysning i et Navneregister, som er indført i „Skyrslur um Landshagi“ for 1858, og som baade indeholder alle Navne og tillige Tallet paa de Personer, som have hvert enkelt Navn.
 9. Ved Sammenstilling af Marina, Maren og Mari, faar man samme Overgang som i: Elina, Elen og Eli; Karina, Karen og Kari. (Jf. Kristina og Kristi, Malina og Mali). Noget „Marin“ er rigtignok ikke forefundet i vore gamle Skrifter; men det er i Brug paa Island og kunde gjerne ogsaa være gammelt her i Landet.
 10. Saadanne fordunklede Former som „Silla“ og „Magla“ bør helst indtil videre skrives efter Udtalen. Det kan ogsaa her tillægges, at der er enkelte Navne, som see ud som norske, men dog neppe er det. Den gamle Form „Martein“ er nok egentlig kun en Tillempning af det romerske Martinus. Navnet „Teis“ ligner det gamle norske Teit, men er neppe noget andet end Matthæus. „Durdei“ er ogsaa en Form, som klinger norsk, men kan neppe henføres til noget andet end Dorothea. Mere tvivlsomme synes „Daave“ eller „Daae“ (paa Voss) og „Noje“ eller Nogje (paa Søndmøre); det første skrives David, og det andet Noe (Noa); men det kunde hænde, at de dog havde en anden Grund. Navnet „Joel“ i Nordland er vistnok bibelsk, men „Joel“ i Raabygdelaget falder sammen med Jøel og Ljoel til det gammelnorske Ljodolf.
 11. Det er mærkværdigt, hvor mange Navne her er, som begynde med „Ol“ og ende med en fremmed Form. Saaledes Olia og Olea, Olevina (Olefine), Olufine, Olina, Oliana og Oleana, Olinane, Olanna, Oletta, Olise og Olovise. Af Mandsnavne mærkes: Olaus, Olaves, Olavius, Olevinus og Olai (som egentlig betyder Olafson).
 12. Paa Grund af den uheldige Skik at slutte Hunkjønsordene med „e“, i Stedet for „a“, er man paa nogle Steder tilbøielig til at gjøre Forskjel paa Anna og Anne, Marta og Marte, Sara og Sare, saa at Formen med „a“ betragtes som et andet Navn og faar en anden Betoning, nemlig det afsluttende Tonelag (ligesom i et Eenstavelsesord). Det er maaskee ikke frit for, at det samme skeer med gammelnorske Navne, som Thora, Gyda, Aasta, paa de Steder, hvor de ere nylig optagne og ikke nedarvede.
 13. I vore gamle Brevbøger findes sædvanlig kun eet Navn for hver Person. Der er kun nogle faa Tilfælde, hvor en Kvinde, som havde givet sig ind i et Kloster, havde faaet et nyt Navn foruden sit eget; saaledes: Jorunn Constantia (Dipl. 1, 141), Sigrid Potentiana (Dipl. 2, 74), Gudrun Anna (Dipl. 2, 205). Men det har nok været en Skik, at en Kloster-Dame skulde have et vist Helgen-Navn, som kun brugtes i Klosteret.
 14. Forsaavidt man kunde finde det bekvemmere at bruge Fadersnavnet som Tilnavn, kunde der ofte være Leilighed til at sætte Navnet i en ældre og mere norsk Form, fornemmelig ved at skrive „son“ i Stedet for „sen“ og tillige optage en fuldkomnere Navneform, f. Ex. Erikson, Einarson, Gunnarson, Olafson, Sveinson. Om Formen „son“ er at mærke, at den baade er den gamle og rette norske Form og tillige svensk og engelsk og tydsk. (Tydskerne skrive sædvanlig Sohn). Vi komme altsaa i stort Selskab, naar vi bruge denne Form.
 15. Det nærmeste Exempel herpaa er Navnet Frithjof, eller egentlig Fridthjof (ɔ: Fred-Tyv). Dette findes, saavidt jeg ved, hverken i vore gamle Brevbøger eller i vor paalidelige Historie; derimod forefindes det i en islandsk Saga, som har nogen Lighed med en Roman, og som maaskee ikke har været synderlig bekjendt her i Landet, førend efterat den var omarbeidet til et nyt Digt af den navnkundige svenske Digter Tegnér. — Ordet „Thjof“ i et Par andre Navne er ellers forhen omtalt (S. 54).